Base description which applies to whole site

3.9 Art.nr. 13. Lesgeld

A. Algemene doelstelling

Het genereren van inkomsten voor de financiering van het onderwijs.

B. Rol en verantwoordelijkheid

Financieren: De Minister financiert een groot deel van de kosten voor het volgen van kwalitatief goed onderwijs, omdat de maatschappij baat heeft bij geschoolde burgers. Het individu heeft echter ook profijt van scholing en betaalt daarom lesgeld.

Indicatoren/kengetallen

In de Les- en cursusgeldwet is vastgelegd voor wie, wanneer en op welke wijze het lesgeld wordt vastgesteld. De hoogte van het lesgeld wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling.

Tabel 13.1 Lesgeldbedrag (Bedragen x € 1)
 

2018/19

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

2024/2025

Lesgeld

1.155

1.168

1.168

1,168

1,168

1,168

1.168

C. Beleidswijzigingen

Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.

D. Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit

Tabel 13.2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 (bedragen x € 1.000)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

12.158

12.831

13.416

13.515

13.560

13.560

13.587

Totale uitgaven

12.158

12.831

13.416

13.515

13.560

13.560

13.587

Waarvan juridisch verplicht (%)

   

100%

       
               

Bijdrage aan agentschappen

12.158

12.831

13.416

13.515

13.560

13.560

13.587

 

Dienst Uitvoering Onderwijs

12.158

12.831

13.416

13.515

13.560

13.560

13.587

Ontvangsten

237.165

231.866

226.628

231.338

238.900

244.196

248.448

Budgetflexibiliteit

Van het totale budget voor artikel 13 is voor 2020 100 procent juridisch verplicht. De geraamde DUO-uitgaven zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Les- en cursusgeldwet.

E. Toelichting op de financiële instrumenten

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, studiefinanciering en informatievoorziening. De geraamde uitgaven betreffen het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

Ontvangsten

Door het betalen van lesgeld leveren deelnemers en leerlingen van 18 jaar en ouder een bijdrage in de kosten van het onderwijs.

Tabel 13.3 Aantal lesgeldplichtigen (vanaf 2019 afgeronde raming)
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

bol/vo

217.236

211.300

202.000

200.600

202.400

202.000

200.700

Bron 2018: realisatiegegevens DUO; Bron 2019–2024: ramingsmodel SF

Toelichting:

Bovenstaande tabel geeft een beeld van het bereik van de regeling. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld, omdat het aantal lesgeldplichtigen een afgeleide is van de demografische ontwikkelingen en de keuze van opleiding door de deelnemers/leerlingen.

Licence