Base description which applies to whole site

3.10 Beleidsartikel 13. Lesgeld

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

13.416

0

13.416

364

13.780

367

367

367

368

Totale uitgaven

13.416

0

13.416

364

13.780

367

367

367

368

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

   

100%

    
           

Bijdrage aan agentschappen

13.416

0

13.416

364

13.780

367

367

367

368

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.416

 

13.416

364

13.780

367

367

367

368

Ontvangsten

226.628

 

226.628

17.608

244.236

15.680

15.613

16.091

16.887

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 17,6 miljoen verhoogd. Het aantal mbo studenten in de referentieraming is gestegen waardoor de ontvangsten op het lesgeld ook stijgen.

Licence