Base description which applies to whole site

4.8 Beleidsartikel 12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.

De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.

Financieren

De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.

Indicatoren/kengetallen

Voor indicatoren/kengetallen over de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar de website www.onderwijsincijfers.nl.

Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2020 geen bijzonderheden voorgedaan.

Tabel 46 Budgettaire gevolgen van beleid van artikel 12 (Bedragen x € 1.000)
      

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

  

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Verplichtingen

86.708

92.792

80.481

76.013

69.366

77.439

‒ 8.073

         

Uitgaven

86.708

92.792

80.481

76.013

69.366

77.439

‒ 8.073

         

Inkomensoverdrachten

69.293

75.191

75.006

73.608

66.781

71.987

‒ 5.206

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

15

4

8

12

10

0

10

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ®

3.327

3.741

3.611

3.847

3.568

3.611

‒ 43

 

Deeltijd vo (R)

2.065

2.227

2.238

2.558

1.953

2.238

‒ 285

 

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.787

6.204

6.423

4.920

5.132

6.181

‒ 1.049

 

Meerderjarige scholieren vo (R)

53.369

58.773

58.883

58.759

52.417

56.400

‒ 3.983

 

Meerderjarige scholieren vso (R)

4.730

4.242

3.843

3.510

3.701

3.557

144

Leningen

 

495

1.722

3.025

0

14

3.025

‒ 3.011

 

STOEB/ALR (NR)

495

1.722

3.025

0

14

3.025

‒ 3.011

Bijdrage aan agentschappen

16.921

15.879

2.450

2.405

2.571

2.427

144

 

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

16.921

15.879

2.450

2.405

2.571

2.427

144

         

Ontvangsten

 

2.630

3.813

4.227

3.463

2.353

3.872

‒ 1.519

 

Minderjarige deelnemers bol (R)

318

144

84

71

66

0

66

 

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

85

158

215

327

285

215

70

 

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

2.227

3.511

3.928

3.065

2.002

3.657

‒ 1.655

De realisatie van de uitgaven 2020 ligt € 8,1 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 1,5 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.

Inkomensoverdrachten

De uitgaven aan inkomensoverdrachten bij de diverse WTOS-regelingen zijn in 2020 per saldo € 5,2 miljoen lager dan begroot. Dit betreft met name lagere uitgaven aan volwassenonderwijs en meerderjarige leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is het gevolg van een lager aantal leerlingen dan geraamd.

Leningen

Vanaf 2020 wordt de post student op eigen benen/achterstallig lager recht (STOEB/ALR) onder het instrument leningen verantwoord. Deze post wordt namelijk als niet-relevant geboekt. De post STOEB/ALR is per saldo € 3,0 miljoen lager dan begroot. Deze post wordt vanaf 2019 verantwoord op Artikel 11 (Studiefinanciering). Het resterende bedrag dat op deze post is geboekt betreft uitgaven aan rentedragende lening op de WTOS.

Tabel 47 Aantal gebruikers per regeling
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2016

2017

2018

2019

2020

2020

2020

Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo

6.092

6.363

6.891

7.273

6064

6.900

‒ 836

Aantal meerderjarige gebruikers v(so) en vavo

32.852

35.808

36.338

34.573

32.118

33.400

‒ 1.282

Bron: Realisatiegegevens DUO

Bijdrage aan agentschappen

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.

De gerealiseerde uitgaven liggen € 0,1 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot.

Ontvangsten

De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van te veel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. De ontvangsten bij de diverse onderdelen van de WTOS zijn in 2020 in totaal € 1,5 miljoen lager dan begroot. Dit komt grotendeels doordat de ontvangsten voor de meerderjarige scholieren in het vo lager zijn dan geraamd.

Licence