Base description which applies to whole site

5.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 12 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Verplichtingen

0

0

0

0

0

2.375

‒ 2.375

        

Uitgaven

0

0

0

0

0

2.375

‒ 2.375

        

Onvoorzien

0

0

0

0

0

2.374

‒ 2.374

Wisselkoersreserve

0

0

0

0

0

1

‒ 1

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Onvoorzien

De middelen op het instrument onvoorzien zijn per eerste suppletoire begroting ter beschikking gesteld voor extra managementondersteuning en voor externe inhuur samenhangend met de uitbreiding van de organisatie van het Directoraat-Generaal Koninkrijksrelaties (€ 0,6 mln.) en tijdelijke extra inzet in verband met de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius) (€ 0,3 mln.). Hiervoor zijn de middelen naar de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) overgeboekt.

Daarnaast zijn per eerste suppletoire begroting de loon- en prijsbijstelling van in totaal circa € 1,2 mln. op het instrument onvoorzien geplaatst, waarvan € 0,3 mln. vanwege een negatieve prijsindexatie op het BES-fonds is overgeheveld van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar het BES-fonds (H).

Per tweede suppletoire begroting is circa € 1,3 mln. overgeheveld naar begrotingsartikel 6 om de kosten van SSO CN voor het project Netwerk op orde en de implementatie van SAP te dekken. Daarnaast is € 0,6 mln. ingezet voor bijdragen aan Caribisch Nederland. Tot slot betreft dit de overboeking (totaal € 0,3 mln.) naar de Ministeries van Defensie en Justitie en Veiligheid in verband met de loon-en prijsstijgingen voor de Koninklijke Marchaussee en het Recherche Samenwerkingsteam (RST).

Wisselkoersreserve

Voor het meerjarig opvangen van valutaschommelingen is voor begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) een wisselkoersreserve ingesteld.

Bij slotwet 2021 is de daadwerkelijke wisselkoersimpact berekend en zijn de verschillen met de compensatie bij Miljoenennota 2021 gecorrigeerd. De wisselkoersreserve in 2022 bedraagt circa € 20,4 mln. ten opzichte van € 9,0 mln. per eerste suppletoire begroting 2021.

Licence