Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 7. Nog onverdeeld

A. Budgettaire gevolgen

Tabel 16 Budgettaire gevolgen, artikel 7 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

        

Uitgaven

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

        

Nog te verdelen

0

3.304

2.375

3.135

3.134

3.114

3.114

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

2.431

2.374

2.115

2.114

2.094

2.094

Wisselkoersreserve

0

873

1

1.020

1.020

1.020

1.020

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

        
        

B. Toelichting op de financiële instrumenten

Onvoorzien

Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.

Wisselkoersreserve

Op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds zijn er zowel meevallers als tegenvallers als gevolg van wisselkoersfluctuaties. De meevallers komen ten gunste van de reserve en de tegenvallers komen ten laste van de reserve.

Licence