Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 7 Nog onverdeeld

Op dit artikel is circa € 11,3 mln. minder verplicht en circa € 11,3 mln. minder uitgegeven.

Toelichting

Op artikel 7 wordt een reserve aangehouden vanwege wisselkoersrisico's. Bi jtweede suppletoire begroting 2021 en bij slotwet 2021 zijn aanpassingen gedaan in verband met te verwachten wisselkoersrisico's en daadwerkelijk gerealiseerde wisselkoerseffecten.

Bij slotwet 2021 is circa € 9,1 mln. toegevoegd aan de wisselkoersreserve, waarmee het saldo van de wisselkoersreserve toeneemt tot € 20,4 mln. Dit bedrag wordt per suppletoire begroting toegevoegd aan de begroting 2022.

Licence