Base description which applies to whole site

Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Dit artikel bevat de personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën, inclusief de Auditdienst Rijk (ADR) en Domeinen Roerende Zaken (DRZ),88 met uitzondering van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen (zie artikel 1, 9 en 13). Het omvat de uitgaven voor ambtelijk personeel, de inhuur van externen en materieel (waaronder huisvesting, ICT en bijdragen aan gecentraliseerde diensten) voor het kerndepartement.

Tabel 50 Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
    

Realisatie

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

        

Verplichtingen

218.809

233.545

266.444

288.112

305.845

283.512

22.333

        

Uitgaven

218.518

234.326

254.814

282.489

300.138

283.512

16.626

        

Personeel Kerndepartement

155.195

162.798

176.463

198.737

207.921

195.659

12.262

Eigen personeel

146.100

150.495

162.910

183.358

190.958

187.433

3.525

Inhuur externen

8.769

11.433

12.989

14.559

16.191

7.703

8.488

Overig personeel

327

870

564

820

771

523

248

        

Materieel Kerndepartement

63.322

71.528

78.351

83.751

92.217

87.853

4.364

ICT

6.239

10.188

9.891

13.300

15.795

13.951

1.844

Bijdrage aan SSO's

34.147

37.559

42.956

43.150

42.279

43.146

‒ 867

Overig materieel

22.935

23.782

25.504

27.301

34.143

30.756

3.387

        

Ontvangsten

50.916

45.567

53.560

55.143

62.402

51.837

10.565

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is met € 22,3 mln. overschreden. Dit hangt voor circa € 16,6 mln. samen met hogere uitgaven (zie hiervoor de toelichting onder uitgaven). Verder zijn de verplichtingen hoger door met name de nieuw afgesloten contracten voor categoriemanagement vakliteratuur en logistiek en het contract met Bureau Schadeafwikkeling B.v. die namens de Staat de schadeafhandeling van personenvoertuigen van het Rijkswagenpark verzorgt.

Uitgaven

Personeel Kerndepartement

De personele uitgaven zijn met € 12,3 mln. overschreden. De grootste oorzaken zijn:

  • De loonkosten voor het Kerndepartement zijn hoger vanwege een stijging van de cao-lonen, de eenmalige uitkering inzake de nieuwe cao en de extra uitgaven als gevolg van de eenmalige thuiswerkvergoeding 2021 (circa € 3,3 mln.).

  • Als gevolg van de ontvlechting van de Belastingdienst, Douane en Toeslagen is extra capaciteit nodig bij diverse stafdirecties binnen het Kerndepartement (circa € 3,7 mln.).

  • Er zijn extra uitgaven gedaan voor de tijdelijke programmadirectie Informatiehuishouding en tijdelijke inrichting van een Wob-pool (Wet openbaarheid van bestuur) om Wob-verzoeken sneller en beter af te kunnen handelen. Deze bedragen tezamen circa € 3,3 mln.

  • De overige extra uitgaven hebben met name betrekking op het Debt Management Office (DMO) expertisecentrum van het Agentschap, het Europese Investeringsbank (EIB)-fonds, technische assistentie voor het kiesgroepprogramma en uitbreiding van de formatie van directie Financieringen (€ 2,1 mln.). Tot slot investeert de Rijksacademie in nieuwe opleidingen en ICT-ontwikkelingen (€ 1 mln.).

Ontvangsten

De ontvangsten zijn circa € 10,6 mln. hoger dan begroot. Dit komt met name door de verkoop van een partij munten (DRZ), hogere opbrengsten uit de consignaties en door uitleen van eigen personeel.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor Financiën weer. Dit betreft de gerealiseerde apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane, Toeslagen en de zbo’s/RWT’s. Voor de AFM, DNB en de Waarderingskamer wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor hun apparaat.

Tabel 51 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven/kosten inclusief agentschappen en Zelfstandige Bestuursorganen/Rechtspersonen met een wettelijke taak (bedragen x € 1.000)
 

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2017

2018

2019

2020

2021

2021

2021

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van Financiën

3.155.797

3.211.376

3.165.530

3.439.010

3.569.687

3.494.180

75.507

Totaal departement

3.142.543

3.199.656

3.153.146

3.427.253

3.556.790

3.481.591

75.199

Kerndepartement

218.518

234.326

254.814

282.489

300.138

283.512

16.626

Belastingdienst

2.924.025

2.965.330

2.531.436

2.740.198

2.639.201

2.642.216

‒ 3.015

Douane

n.v.t.

n.v.t.

366.896

404.567

426.376

437.863

‒ 11.487

Toeslagen

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

191.075

118.000

73.075

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

13.254

11.720

12.384

11.757

12.897

12.589

308

Waarderingskamer

1.574

1.887

2.011

2.017

2.349

1.987

362

AFM

339

361

450

624

580

705

‒ 125

DNB

3.341

4.472

5.153

968

2141

2.010

131

FEC

0

0

0

3.084

3.728

2.887

841

NLFI

8.000

5.000

4.770

5.065

4.100

5.000

‒ 900

In onderstaande tabel worden de gerealiseerde apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal (DG) van het kerndepartement uitgesplitst.

Tabel 52 Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)
 

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal kerndepartement

218.518

234.326

254.814

282.489

300.138

Generale Thesaurie

22.834

23.401

24.337

26.403

26.767

DG Rijksbegroting

21.797

22.081

24.296

28.435

29.486

SG/pSG-cluster

159.341

173.205

189.245

206.923

223.298

DG Fiscale Zaken

14.546

15.639

16.936

20.727

20.585

Bron: financiële administratie kerndepartement.

88

De programmagelden DRZ inzake de verkoop van inbeslaggenomen goederen worden verantwoord op begroting IV van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Licence