Base description which applies to whole site

5.1 Artikel 8 Apparaat kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van niet-beleidsartikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

 

Verplichtingen

283.512

0

283.512

9.885

293.397

5.529

5.199

2.137

2.137

          

Uitgaven

283.512

0

283.512

9.885

293.397

5.529

5.199

2.137

2.137

          

Personele uitgaven

195.659

0

195.659

9.117

204.776

6.039

5.934

3.097

3.207

Eigen personeel

187.433

0

187.433

8.558

195.991

5.550

5.445

2.834

2.944

Inhuur externen

7.703

0

7.703

559

8.262

489

489

263

263

Overig personeel

523

0

523

0

523

0

0

0

0

          

Materiële uitgaven

87.853

0

87.853

768

88.621

‒ 510

‒ 735

‒ 960

‒ 1.070

ICT

13.951

0

13.951

2.883

16.834

83

83

83

83

Bijdrage aan SSO's

43.146

0

43.146

‒ 1.568

41.578

‒ 1.321

‒ 1.071

‒ 1.071

‒ 1.071

Overig materieel

30.756

0

30.756

‒ 547

30.209

728

253

28

‒ 82

          

Ontvangsten

51.837

0

51.837

1.799

53.636

‒ 870

‒ 1.012

‒ 1.012

‒ 1.012

          

Ontvangsten

51.837

0

51.837

1.799

53.636

‒ 870

‒ 1.012

‒ 1.012

‒ 1.012

Apparaatontvangsten

51.837

0

51.837

1.799

53.636

‒ 870

‒ 1.012

‒ 1.012

‒ 1.012

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Binnen en tussen de subartikelen van artikel 8 (Kerndepartement) vinden veel (kleine) budgetneutrale herschikkingen plaatst. Daarnaast hebben er enkele overboekingen vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld) plaatsgevonden. De grootste mutaties zijn:

  • Uitgaven voor de tijdelijke programmadirectie Informatiehuishouding en tijdelijke inrichting van een WOB-pool (Wet openbaarheid van bestuur) om WOB-verzoeken sneller en beter af te kunnen handelen. Deze bedragen tezamen € 3,3 mln. in 2021. Het benodigde budget hiervoor wordt overgeheveld vanuit artikel 10 (Nog Onverdeeld).

  • De Rijksacademie investeert in nieuwe opleidingen en ICT-ontwikkelingen. Dit leidt onder andere tot hogere personele uitgaven van € 1 mln. structureel.

  • De Generale Thesaurie besteedt ook meer aan eigen personeel. In 2021 wordt er € 2,1 mln. extra ingezet. Dit wordt gedekt uit eigen middelen en een desaldering met de ontvangsten. Het extra personeel wordt ingezet ten behoeve van onder andere het Debt Management Office (DMO) expertisecentrum van het Agentschap, het Europese Investeringsbank (EIB)-fonds, technische assistentie voor het kiesgroepprogramma en uitbreiding van de formatie van directie Financieringen.

Licence