Base description which applies to whole site
+

4.1 Artikel 8 Apparaat kerndepartement

A. Apparaatsuitgaven kerndepartement/Tabel Budgettaire gevolgen

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Financiën met uitzondering van de Belastingdienst (zie artikel 1), de Douane (zie artikel 9) en Toeslagen (zie artikel 13). Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor personeel (inclusief inhuur externen) en materieel (zoals huisvesting en ICT) voor het kerndepartement.

Tabel 48 Budgettaire gevolgen artikel 8 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

266.444

291.740

283.512

280.172

276.068

276.995

277.125

        

Uitgaven

254.814

291.740

283.512

280.172

276.068

276.995

277.125

        

Personeel kerndepartement

176.463

202.294

195.659

194.774

191.309

192.121

192.121

Eigen Personeel

162.910

193.781

187.433

187.048

183.583

184.395

184.395

Inhuur Externen

12.989

7.990

7.703

7.203

7.203

7.203

7.203

Overig personeel

564

523

523

523

523

523

523

        

Materieel kerndepartement

78.351

89.446

87.853

85.398

84.759

84.874

85.004

ICT

9.891

16.328

13.951

12.451

12.451

12.552

12.552

Bijdrage aan SSO's

42.956

42.944

43.146

43.171

42.481

42.481

42.611

Overig materieel

25.504

30.174

30.756

29.776

29.827

29.841

29.841

        

Ontvangsten

53.560

52.693

51.837

51.837

51.837

51.837

51.837

Uitgaven (en verplichtingen)

Personeel kerndepartement

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor het kerndepartement.

Materieel kerndepartement

Dit betreft de materiële uitgaven van het kerndepartement en omvat onder andere zaken zoals bijdragen aan Shared Services Organisaties (SSO’s), ICT en facilitaire diensten.

De ICT uitgaven betreffen onder andere de aanschaf, beheer- en onderhoudskosten van hardware, software en programmatuur. Net als uitgaven voor de aanleg, het beheer en onderhoud van infrastructuur en de bijdragen voor de aan externe partijen uitbestede ICT-dienstverlening. De structurele uitgaven, zoals onderhoud en licenties, zijn overgedragen aan het Shared Service Center-ICT (SSC-ICT).

De bijdrage aan Shared Service Organisaties betreft onder andere huisvesting (Rijksvastgoedbedrijf), uitgaven afname facilitaire voorzieningen bij het Consortium SAFIRE (een pps-consortium voor het faciliteren van het gebouw), ICT, het Financieel Diensten Centrum, bedrijfszorg en beveiliging.

Onder overig materieel vallen onder andere het omslagstelsel Rijkswagenpark, Domeinen Roerende Zaken (DRZ) en diverse facilitaire uitgaven.

Ontvangsten

Deze post betreft voornamelijk ontvangsten vanuit DRZ en de Auditdienst Rijk (ADR). Tevens zijn er ontvangsten van departementen voor het omslagstelsel Rijkswagenpark en voor de verhuur van interne huisvesting.

B. Totaaloverzicht apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

Onderstaande tabel geeft de totale apparaatsuitgaven voor het ministerie van Financiën weer. Dit betreft de apparaatsuitgaven voor het kerndepartement, de Belastingdienst, de Douane en de ZBO’s en RWT’s.

Voor de Waarderingskamer, de AFM en DNB wordt de volledige overheidsbijdrage gebruikt voor apparaat. Met ingang van 2015 is de overheidsbijdrage voor het financieel toezicht in Nederland afgeschaft, conform kabinetsbesluit. De AFM en DNB ontvangen hier dus geen overheidsbijdrage meer voor. Ze ontvangen wel nog een bijdrage voor enkele specifieke werkzaamheden, zoals toezicht op de BES-eilanden.

Tabel 49 Totale apparaatsuitgaven ministerie van Financiën (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal apparaatsuitgaven ministerie van Financiën

3.162.357

3.553.973

3.491.293

3.427.010

3.357.761

3.328.669

3.285.806

Totaal departement

3.153.146

3.544.481

3.481.591

3.417.315

3.348.049

3.318.957

3.276.094

Kerndepartement

254.814

291.740

283.512

280.172

276.068

276.995

277.125

Belastingdienst

2.531.436

2.835.932

2.642.216

2.573.005

2.522.689

2.502.280

2.460.438

Douane

366.896

416.809

437.863

439.707

435.542

432.738

432.087

Toeslagen

n.v.t.

n.v.t.

118.000

124.431

113.750

106.944

106.444

Totaal apparaatskosten ZBO’s en RWT’s

9.211

9.492

9.702

9.695

9.712

9.712

9.712

Waarderingskamer

2.011

1.987

1.987

1.987

1.987

1.987

1.987

AFM

450

505

705

705

705

705

705

DNB

1.980

2.000

2.010

2.003

2.020

2.020

2.020

NLFI

4.770

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

C. Apparaatsuitgaven kerndepartement per directoraat-generaal

In onderstaande tabel worden de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per directoraat-generaal (DG) uitgesplitst. De apparaatsuitgaven van het directoraat-generaal Belastingdienst wordt verantwoord op artikel 1 Belastingen, artikel 9 Douane en artikel 13 Toeslagen.

Tabel 50 Apparaatsuitgaven kerndepartement per DG (bedragen x € 1.000)
 

2021

Totaal kerndepartement

283.512

Generale Thesaurie

25.613

DG Rijksbegroting

28.402

SG/pSG-cluster

208.350

DG Fiscale Zaken

21.147

Licence