Base description which applies to whole site

4.4 Artikel 34: Straffen en Beschermen

Figuur 1

Deze grafiek geeft in een cirkel aan wat het aandeel is van de uitgaven op artikel 34 Straffen en beschermen in relatie tot de totale uitgaven (21,9%). Naast de cirkel is een staaf opgenomen met de verhouding van de uitgaven over de artikelonderdelen binnen dit artikel. In de tekst naast het artikel staan de overige uitgaven en de uitgaven op de artikelonderdelen in miljoenen euro´s Overig Justitie en Veiligheid: 11697 mln. Raad voor de Kinderbescherming: 195 mln. Preventieve maatregelen: 14 mln. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties: 2767 mln. Slachtofferzorg: 94 mln. Jeugdbescherming en jeugdsancties: 216 mln.

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties34 , slachtofferzorg en jeugdbescherming en jeugdsancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen;

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

Per 1 januari 2020 is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) in werking getreden en is de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI;

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging;

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid. Ook heeft hij een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties35heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en –reclassering. De uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten;

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI;

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling;

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

Wet Straffen en Beschermen

In 2021 is het leeuwendeel van de wet Wet Straffen en beschermen inwerking getreden. Met dit voorstel wordt voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) voortaan, na een persoonsgerichte afweging voor een periode van maximaal 2 jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. In 2022 wordt gewerkt aan het laatste onderdeel het informeren en raadplegen van slachtoffers bij re-integratieverlof.

Wet Kansspelen op afstand

De wet Kansspelen op afstand (Koa) is in 2021 in werking getreden. Op 1 oktober 2021 is een mijlpaal bereikt door de opening van de markt voor legale online kansspelen. Daarmee is de start van de kanalisatie van online gokken richting legale aanbieders een feit en zetten JenV een stap richting de verwezenlijking van de doelen van het kansspelbeleid. Dit zijn verslavingspreventie, consumentenbescherming en het voorkomen van fraude en criminaliteit.

Vereenvoudiging Jeugdbescherming

In opdracht van het Rijk (JenV en VWS) en de VNG is het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming ontwikkeld. Het scenario is op 30 maart 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna volgde een brede (veld) consultatie. Uit de reacties op de consultatie blijkt dat het scenario verder moet worden uitgewerkt en de consequenties beter in beeld moeten worden gebracht. Eind 2021 zijn zes proeftuinen gestart die het scenario binnen de huidige wettelijke kaders beproeven.

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Vastgestelde Begroting 20211

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

2.668.603

2.661.514

2.916.406

2.811.367

3.530.972

2.974.073

556.899

         
 

Apparaatsuitgaven

175.525

183.557

188.072

199.439

195.211

180.318

14.893

34.1

Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       
 

Personeel

137.165

143.232

148.748

157.866

152.818

142.144

10.674

 

waarvan eigen personeel

132.114

138.032

144.458

153.365

148.712

136.232

12.480

 

waarvan externe inhuur

3.523

3.827

3.191

3.757

3.408

4.591

‒ 1.183

 

waarvan overig personeel

1.528

1.373

1.099

744

698

1.321

‒ 623

 

Materieel

38.360

40.325

39.324

41.573

42.393

38.174

4.219

 

waarvan ICT

14.737

16.093

15.869

18.098

17.837

14.271

3.566

 

waarvan SSO's

16.571

16.905

17.153

17.076

16.323

15.289

1.034

 

waarvan overig materieel

7.052

7.327

6.302

6.399

8.233

8.614

‒ 381

         
 

Programma-uitgaven

2.463.785

2.459.790

2.716.481

2.850.998

3.090.602

2.793.755

296.847

34.2

Preventieve maatregelen

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

Dienst Justis

3.855

3.561

3.451

3.897

4.810

4.094

716

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Integriteit en kansspelen

0

0

1.200

3.130

1.656

0

1.656

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Integriteit en kansspelen

0

0

0

0

0

23

‒ 23

 

Overige bijdragen medeoverheden

5.975

5.930

4.251

2.912

2.363

2.883

‒ 520

 

Subsidies

       
 

Integriteit en Kansspelen

1.174

699

949

918

690

1.050

‒ 360

 

aanpak high impact crimes

0

0

0

0

937

0

937

 

Overige subsidies

4.477

4.213

3.254

2.869

2.184

4.353

‒ 2.169

 

Opdrachten

       
 

Integriteit en kansspelen

426

227

322

340

299

1.860

‒ 1.561

 

aanpak high impact crimes

0

0

0

0

203

0

203

 

Overige opdrachten

3.162

4.325

1.949

1.476

979

2.490

‒ 1.511

         

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

960.288

990.470

1.100.964

1.158.636

1.248.279

1.131.850

116.429

 

DJI-Forensische zorg

805.297

821.957

892.469

971.055

1.079.684

970.211

109.473

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

83.076

0

0

0

0

0

0

 

CJIB

114.109

118.646

132.170

130.955

150.870

121.928

28.942

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Reclassering Nederland

139.597

145.032

152.139

158.156

160.436

152.425

8.011

 

Leger des Heils

20.861

21.348

22.372

22.892

23.861

23.262

599

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

69.414

72.878

75.634

77.032

78.826

76.193

2.633

 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

0

0

0

0

106

556

‒ 450

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Terugdringen recidive

0

0

0

2.292

2.444

0

2.444

 

Overige bijdragen medeoverheden

2.698

3.235

5.441

3.302

2.393

2.484

‒ 91

 

Subsidies

       
 

DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.009

3.951

3.967

4.129

4.088

4.394

‒ 306

 

Terugdringen recidive

0

0

0

268

507

0

507

 

Toezicht en behandeling

0

0

0

1.319

2.036

537

1.499

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

0

0

0

1.726

1.684

1.636

48

 

Overige subsidies

3.155

11.669

4.583

2.586

2.289

2.065

224

 

Opdrachten

       
 

Forensische zorg

279

1.185

1.900

3.510

1.629

4.632

‒ 3.003

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

673

485

457

1.508

2.001

9.987

‒ 7.986

 

Terugdringen recidive

0

1.089

526

473

882

6.132

‒ 5.250

 

Overige opdrachten

3.767

3.075

2.867

3.193

5.258

4.073

1.185

         

34.4

Slachtofferzorg

       
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

       
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.689

6.696

7.509

8.890

9.995

8.207

1.788

 

Slachtofferhulpbeleid (SHN)

34.330

32.904

33.938

40.248

41.093

34.091

7.002

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Overige bijdragen medeoverheden

303

106

1.241

0

225

0

225

 

Subsidies

       
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.649

1.720

1.651

1.692

1.744

1.744

0

 

Overige subsidies

74

1.202

1.064

148

244

0

244

 

Opdrachten

       
 

Slachtofferzorg

1.883

2.938

4.138

1.618

1.490

7.384

‒ 5.894

 

Uitkeringen Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.244

20.253

21.323

28.363

38.551

21.167

17.384

 

Voorschotregeling Schadevergoedingsmaatregelen

1.875

1.523

1.904

436

264

3.883

‒ 3.619

         

34.5

Jeugdbescherming en jeugdsancties

       
 

Bijdrage Agentschappen

       
 

DJI - jeugd

146.780

152.451

207.644

181.131

176.995

154.074

22.921

 

Bijdragen ZBO's/RWT's

       
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.828

1.717

1.775

3.066

3.381

1.864

1.517

 

Halt

12.065

11.913

12.303

12.644

12.897

12.317

580

 

Bijdrage medeoverheden

       
 

Veiligheid sociaal domein

0

0

0

0

275

0

275

 

BES Voogdijraad

1.050

963

1.090

989

1.142

1.122

20

 

Overige bijdragen medeoverheden

586

725

1.283

2.211

8.177

2.116

6.061

 

Subsidies

       
 

Jeugdbescherming

1.263

2.192

2.185

1.393

1.619

1.310

309

 

Jeugdaangelegenheden

0

0

0

868

922

794

128

 

Veiligheid sociaal domein

0

0

0

0

405

0

405

 

Overige subsidies

2.509

3.788

2.573

4.049

4.666

3.436

1.230

 

Opdrachten

       
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

735

854

380

630

567

1.661

‒ 1.094

 

Projecten jeugd straf

61

78

21

19

43

0

43

 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

2.533

2.651

2.207

2.165

2.802

3.901

‒ 1.099

 

Toezicht en behandeling

0

0

0

269

569

1.822

‒ 1.253

 

Overige opdrachten

1.036

1.141

1.387

1.595

1.142

3.744

‒ 2.602

         
 

Ontvangsten

219.877

127.847

97.351

105.896

101.062

83.749

17.313

1

de stand zoals gepresenteerd onder de stand vastgestelde begroting wijkt af van de stand vastgestelde begroting bij de eerste suppletoire begroting, tweede suppletoire begroting, incidentele suppletoire begroting(en) en de slotwet. De reden hiervoor is dat in het jaarverslag de ISB(s) die zijn ingediend tussen de vaststelling van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de eerste suppletoire begroting zijn opgeteld bij realisatie.

Verplichtingen

Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt voor € 311,7 mln. toegelicht bij de uitgaven-instrumenten. Het overige verschil van € 245,1 mln. wordt grotendeels veroorzaakt doordat op een aantal instrumenten het bedrag van de aangegane verplichtingen hoger is dan de in dit jaar verantwoorde uitgaven. Het betreft hier met name de aangegane verplichtingen voor het jaar 2022 voor de reclasseringsorganisaties.

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. De meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 22 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming
 

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Raming 2020

Realisatie 2021

Raming 2021

Verschil

Coördinatie taakstraffen

5.955

4.127

6.699

4861

6321

1.460

Strafonderzoek LIJ

6.242

5.942

6.174

5686

6376

690

Strafonderzoek + aanvulling

2.995

2.907

2.510

2657

3171

514

Actualisatie Straf

1.010

1.012

1.154

889

1219

330

Onderzoeken schoolverzuim

2.095

1.190

2.559

1234

1861

627

Strafonderzoek GBM

40

57

42

38

58

20

Beschermingszaken

17.811

18.266

16.940

18654

18827

173

Adoptiegerelateerde zaken

1.512

1.810

1.750

1934

1856

‒ 78

Gezag en omgangszaken

5.194

4.524

5.130

4835

5733

898

Toetsende taak

6.260

4.693

7.134

3976

5797

1.821

Bron: Datawarehouse RvdK

De productiegegevens van de RvdK zijn logischerwijs volgend aan de instroom zoals die op de RvdK afkomt. Bij de meeste producten is sprake van een dalende trend, behalve bij de Beschermingszaken (meest arbeidsintensieve product). Daar heeft de geprognosticeerde daling van de instroom zich niet voorgedaan en is er juist meer geproduceerd. Met name bij de strafproducten is de daling te relateren aan de impact van de lock down in de keten: minder jeugdrechtzaken, schoolverzuimzaken en taakstraffen.

De RvdK heeft ca. € 15 mln. meer uitgegeven dan geraamd in de ontwerpbegroting. De hogere uitgaven aan eigen personeel hebben verschillende oorzaken. Zoals een hogere personeelsbezetting ten gevolge van de aanpak van wachtlijsten en wachttijden binnen de RvdK. Daarnaast was er sprake van bijstellingen in het kader van PMJ en corona-gerelateerde uitgaven (o.a. ICT).

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen Agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis ontvangt voor een aantal producten jaarlijks een bijdrage van het Ministerie. Dit gebeurt onder andere voor de behandeling van gratieverzoeken, verzoeken om naamswijziging, de garantstellingsregeling curatoren (GSR), de screening van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de behandeling van beroepszaken bij het verlenen van wapenvergunningen op grond van de Wet wapens en munitie (WWM).

Bijdrage ZBO's/RWT's

Integriteit en kansspelen

Aan de Kansspelautoriteit is in 2021 een incidentele bijdrage verstrekt van in totaal € 1,7 mln. Hiervan was € 1 mln. om de financiële gevolgen van de coronapandemie te compenseren en € 0,7 mln. ter dekking van uitgaven in het kader van de implementatie van de wet Kansspelen op afstand (Koa).

Overige bijdragen medeoverheden

JenV zet in op de aanpak van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede zoals: overvallen, ram- en plofkraken, steekincidenten, straatroof, cyber- en drugsdelicten. Delicten die grote impact op slachtoffers en op de samenleving hebben worden aangepakt door strategische inzet van een mix van slachtoffergerichte, dadergerichte en situationele preventieve én repressieve maatregelen. Samenwerken met andere departementen, gemeenten op het gebied van innovatie, preventie, onderzoek en het terugdringen van recidive door het bieden van perspectief staan hierbij centraal. Blijvende aandacht is nodig om de in de afgelopen jaren geboekte resultaten – waarbij 2021 in verband met corona gemiddeld weer een uitzonderlijk jaar was - vast te houden. In 2021 waren de bijdragen aan medeoverheden lager dan aanvankelijk begroot. Oorzaak hiervan is de coronacrisis, waardoor de uitvoering van de gefinancierde maatregelen vertraagd werd en er minder nieuwe bijdragen werden aangevraagd dan begroot.

Subsidies

Integriteit (& filantropie) en Kansspelen

Overheid, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Het Ministerie stimuleert de samenwerking met de sector filantropie om als professionele en volwaardige partner bij te dragen aan het oplossen van sociaal maatschappelijke vraagstukken. JenV verstrekte in 2021 onder andere subsidies aan de stichting Centraal Bureau Fondsenwerving, de Vrije Universiteit Amsterdam, de stichting Number 5 Foundation en de stichting Maatschappelijke Alliantie.

Overige subsidies

In 2021 is er vanwege de coronacrisis minder aan subsidies besteed dan oorspronkelijk begroot. Voorbeelden van subsidieontvangers zijn: het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Laureus Foundation Nederland.

Opdrachten

Integriteit en Kansspelen

Er is in 2021 een bedrag van ca. € 0,3 mln. uitgegeven. Vanwege de nadruk die in 2021 heeft gelegen op de implementatie van de Wet Koa is de beleidsvorming op andere kansspelterreinen niet tot volle wasdom gekomen. De hiervoor gereserveerde bedragen zijn dan ook beperkt uitgegeven. Gewijzigde inzichten over effecten van voorlichting hebben ertoe geleid dat deze in veel bescheidenere omvang heeft plaatsgevonden. Daarnaast was er vooralsnog meer informatie bij de Kansspelautoriteit beschikbaar ten behoeve van monitoring dan eerder gedacht waardoor hiervoor minder extern onderzoek uitgezet hoefde te worden. Ook op het terrein van integriteit heeft een aantal onderzoeken/activiteiten niet plaatsgevonden, deels vanwege herprioritering en deels vanwege een andere aanpak van werkzaamheden, onder meer in het kader van het project Buiten de EU Veroordeelden waardoor er geen externe projectleider ingehuurd hoefde te worden. Bij Najaarsnota is een deel van het budget overgeheveld naar het onderdeel bijdrage ZBO/RWT ten behoeve van de Ksa. Daarnaast is een deel van het budget ingezet ter dekking van tekorten elders binnen de begroting.

Overige opdrachten

Middelen onder «overige opdrachten» zet het Ministerie onder meer in voor de aanpak High Impact Crimes (HIC), publiciteitscampagnes woninginbraken en cybersecurityseniorencampagne. Vanwege de coronacrisis is er minder besteed aan opdrachten HIC dan oorspronkelijk begroot.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Het Ministerie geeft een bijdrage voor:

 • gevangeniswezen regulier;

 • forensische zorg.

Tabel 23 Productiegegevens DJI volwassenen
 

Realisatie

Raming

Productie 2021

Aantal

Dagprijs in €

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

9.343

324

8.866

284

FPC-capaciteit

1.490

653

1.258

613

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage van ca. € 116,4 mln. bij het gevangeniswezen is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 11,5 mln.), compensatie voor kosten samenhangend met corona (ca. € 33 mln.), aanzuivering van de negatieve eigenvermogenspositie van DJI tot € 0 (ca. € 28,7 mln.), loon- en prijsbijstelling ( ca. € 24 mln.) en extra middelen voor ICT waaronder digitalisering van de strafrechtsketen (€ 16 mln.). Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage van ca. € 109 mln. bij forensische zorg is eveneens het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 95 mln.), alsmede een (technische) verschuiving over de artkel onderdelen om de verdeling bijdrage in overeenstemming te brengen met de DJI begroting op de diverse artikelonderdelen (per saldo ca. € -6 mln) en loon- en prijsbijstelling ( ca. € 20 mln.) In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen verder toegelicht

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid en vervult een centrale rol bij de afhandeling van strafrechtelijke beslissingen. Daarnaast coördineert en informeert het CJIB binnen de executieketen. Hiermee levert het CJIB een belangrijke bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, opgenomen.

De bijdrage aan CJIB is ten opzichte van de begroting bij suppletoire begrotingswetten verhoogd met € 28,9 mln. Dit betreft voornamelijk een verhoging vanwege werkzaamheden met betrekking tot kwijtschelding van publieke schulden bij de toeslagenaffaire (€7,7 mln.), uitvoering wet USB (€ 6,6 mln.), compensatie corona-effecten (€ 5,2 mln.), loonbijstellingen (€ 2,7 mln.), digitalisering van de strafrechtketen (€ 2,3 mln.), bijstelling vanwege een verwachte hogere instroom (PMJ-ramingen) (€ 1,2 mln.) en diverse kleinere posten.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

In Nederland zijn drie erkende reclasseringsorganisaties (3RO): Reclassering Nederland (RN), de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering (LJR). De drie organisaties werken nauw met elkaar samen, zij het dat ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

 • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek;

 • LJR heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering;

 • RN kent geen specifieke doelgroep.

De 3RO kennen vier hoofdproducten: adviezen, toezichten, electronische monitoring en werkstraffen. Het Ministerie financiert de 3RO voor deze producten op basis van P*Q. De geraamde en gerealiseerde productie over 2021 is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 24 Productiegegevens Reclasseringsorganisaties
 

Realisatie aantal

realisatie prijs (€)

Raming aantal

Raming prijs (€)

Adviezen

45.327

€ 962,95

49.631

€ 943,14

Toezichten*

6.256.781

€ 24,85

6.336.844

€ 24,34

Electronische monitoring*

271.718

€ 23,83

241.200

€ 23,34

Werkstraffen

28.276

€ 1.178,45

32.454

€ 1.154,21

Bron: IRIS-informatiesysteem van de 3RO, voorlopige cijfers d.d. januari 2022

De hogere prijs per eenheid product is het gevolg van de toegepaste compensatie voor de loonbijstelling. De lagere realisatie van werkstraffen houdt voornamelijk verband met de coronamaatregelen als de anderhalve meter afstand, waardoor minder werkplaatsen beschikbaar waren. De hogere realisatie op electronische monitoring houdt deels verband met een hogere instroom en deels met substitutie van straffen. De meeruitgaven op de artikelen voor de 3RO ad € 11,2 mln. bestaan voornamelijk uit de vergoeding voor de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling (€ 5,5 mln.), toevoeging van extra middelen in verband met corona- en productiegerelateerde kosten (circa € 5 mln.).

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

Dit artikel betreft middelen voor deradicalisering.

Bijdragen aan medeoverheden

Overige bijdrage medeoverheden

In het kader van nazorg ex-gedetineerden verstrekt JenV een bijdrage aan gemeenten. Zij benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

DJI-Vrijwilligerswerk gedetineerden

Dit betreft de middelen voor vrijwilligerswerk bij gedetineerden om zo de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten. Het Ministerie financiert vrijwilligerswerk gedetineerden middels het instrument subsidie, waarbij de administratieve afhandeling bij DJI plaatsvindt.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie SERCN. De SRCN richt zich op de reclasseringstaak in Caribisch Nederland.

Overige subsidies

Middelen zijn ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid.

Opdrachten

Forensische Zorg

De gerealiseerde uitgaven op dit onderdeel hebben voornamelijk te maken met het programma voor de uitvoering van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ) en met het beleidsprogramma gericht op de duurzame versterking van het stelsel rondom de forensische zorg en de uitvoering daarvan.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

Op dit instrument zijn middelen gereserveerd voor de verbetering van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en het optimaliseren van de ketenregie in de executieketen. In dit kader stelt het Ministerie budget aan ketenpartners ter beschikking voor de inrichting van kernprocessen die bijdragen aan een snelle en zekere tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de uitvoering van het programma Verbetering Tenuitvoerlegging Strafrechtketen (voorheen programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen). Gedurende het jaar is er naast de kasuitgaven (realisatie € 2 mln.) een bedrag van ca. € 8,6 mln. overgeheveld naar het CJIB, OM, DJI, Justid, Raad voor de Kinderbescherming, Raad voor de rechtspraak en de Reclassering. € 2,3 mln. is besteed aan de gemeenschappelijke beheerkosten voor de jeugdketensystemen: Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem (GCOS), Collectieve Opdracht Router Voorziening/ Justitiële Jeugd Informatie Knooppunt (CORV/JJIK), Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) en Intelligente Formulieren Module (IFM).

Terugdringen recidive

Op dit artikel zijn middelen gereserveerd voor het terugdringen van recidive. Het programma Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering geeft invulling aan de doelstelling uit het regeerakkoord door samen met de zorg, het lokale domein en de justitieketen te werken aan vernieuwing van de sanctie-uitvoering. Het programma bestaat uit bestuurlijke samenwerking en een Projectenlab. Het programma ontwikkelt en deelt inzichten uit de praktijk die op grotere schaal toegepast kunnen worden en levert verschillende tools op om opgavegericht te kunnen werken.

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie is het saldo van verschillende mutaties, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de uitvoering van het programma "Koers en Kansen". Gedurende het jaar is bij het programma «Koers en Kansen» aan bijdragen, subsidies en onderzoek (opdrachten) een bedrag verstrekt van € 4,4 mln. Daarnaast is aan de sanctie uitvoering (o.a. implementatie van de wet Straffen en Beschermen) € 1,7 mln. bijgedragen.

Overige opdrachten

Middelen zijn ingezet voor diverse (incidentele) projecten en opdrachten op het terrein van sanctiebeleid en -uitvoering.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit het Ministerie voor de bureaukosten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen. De hogere realisatie aan bureaukosten is het gevolg van de uitvoeringskosten van de tijdelijke regeling Geweld in de Jeugdzorg.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit. Het verschil tussen de vastgesteld begroting 2021 en de realisatie wordt verklaard door de aanvullende subsidie verstrekking voor programmatische ontwikkelingen zoals Mens als Maat en Namens de Familie, de loon- en prijsbijstelling en de extra middelen ten behoeve van een inhaalslag van het wegwerken van de achterstanden in de strafrechtketen als gevolg van de coronapandemie.

Opdrachten

Slachtofferzorg

Middelen van de opdrachtenartikel worden verstrekt aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden ten behoeve van slachtofferzorg. Het gaat hierbij om: 1) praktische uitvoering slachtofferrechten, 2) bescherming van slachtoffers, 3) informeren van slachtoffers en 4) herstel door erkenning van leed.

Het merendeel van het budget is gedurende het jaar overgeboekt naar de begrotingsartikelen van het SGM ter dekking van het JenV-deel van de kosten van de tijdelijke regeling voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

Uitkeringen Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post zijn de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel verantwoord, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering zijn verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Het verschil tussen de vastgesteld begroting en de realisatie wordt verklaard door de €16 mln aan uitkeringen die het SGM heeft verstrekt in het kader van de tijdelijke regeling Geweld in de Jeugdzorg.

Voorschotregelingen schadevergoedingsregeling

Slachtoffers en nabestaanden van een geweld- of zedenmisdrijf kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald. De voorschotten worden als vordering verhaald op de veroordeelde. Als blijkt dat de vordering op de veroordeelde oninbaar is, komt het restant voor rekening van JenV.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdragen Agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI).

Het verschil tussen de begrote en gerealiseerde bijdrage (€ 22,9 mln.) wordt voornamelijk verklaard door capacitaire ontwikkelingen (PMJ, € 12,8 mln.), loon en prijsbijstelling ( ca. € 3,3 mln.) en een terugontvangen bijdrage van het Ministerie van OCW (ca. € 7,9 mln.). Dit laatste in verband met de sluiting van JJI’s verbonden scholen, als gevolg van de reductie van de direct inzetbare capaciteit. In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen verder toegelicht.

Tabel 25 Productiegegevens DJI jeugd
 

Realisatie

Raming

Productie 2021

Aantal

Dagprijs in €

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

540

683

485

695

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van het Ministerie van JenV en VWS wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie).

Tabel 26 Productiegegevens LBIO
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Realisatie 2021

Aantallen producten

    

Alimentatie

30.037

28.578

25.511

23.211

Internationale alimentatie

3.410

4.073

3.935

3.910

Kosten per geïnde euro (€)

    

Alimentatie

0,03

0,04

0,08

0,09

Internationale alimentatie

0,17

0,19

0,2

0,19

Bron: Jaarverslag LBIO (TRESA automatiseringssysteem van softwareleverancier SAP)

De productiegegevens van het LBIO zijn volgend aan de instroom zoals die op het LBIO afkomt. Er is sprake van een licht dalende trend. Desondanks zijn de uitgaven van het LBIO hoger geweest dan oorsponkelijk begroot, dit komt met name door extra incidentele uitvoeringskosten voor de hersteloperatie van de toeslagenaffaire.

Halt

Halt voert in opdracht van het Ministerie de landelijke coördinatie en uitvoering van Halt-afdoeningen uit. Halt-afdoeningen hebben tot doel grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan slachtoffers en maatschappij. In 2020 heeft een evaluatie plaatsgevonden van bekostigingssystematiek en een kostprijsonderzoek. Dit heeft geleid tot aanpassingen van de opgavegerichte bekostigingssystematiek die met ingang van 2021 zijn ingevoerd. De daling van de instroom van Halt-verwijzingen die in 2020 is ingezet heeft in 2021 doorgezet. In 2021 is een data-analyse gestart naar de oorzaken van deze dalende trend. In 2022 worden de resulaten van deze analyse verwacht.

Bijdrage medeoverheden

BES Voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Overige bijdragen medeoverheden

Er is meer uitgegeven dan het kader van de ontwerpbegroting door het inzetten van incidentele middelen. Er is een bedrag van € 6 mln. ingezet voor het beproeven van het Toekomstscenario Kind- en Gezinbescherming (brede gezinsgerichte aanpak) in 6 proeftuinen. Daarnaast is een bedrag van € 2 mln. ingezet voor verbeterplannen van de accounthoudende regio’s en Gecertificeerde Instellingen (GI’s). In deze verbeterplannen zijn doelstellingen en activiteiten opgenomen om invulling te geven aan de aanbevelingen van de inspecties, waaronder: complexiteit doelgroep, arbeidsmarkt, beschikbaarheid en tijdige inzet van passende hulp en financiële zekerheid.

Subsidies

Jeugdbescherming

Deze middelen heeft JenV ingezet voor subsidiëring van Fiom. In opdracht van JenV voert Fiom administratieve taken en voorlichting uit op het gebied van adoptie.

Jeugdaangelegenheden

Deze middelen heeft JenV ingezet voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO). In opdracht van JenV verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering.

Veiligheid sociaal domein

De onderwerpen waar budget aan besteed is zijn bijvoorbeeld het interbestuurlijke programma «Geweld hoort nergens thuis» (waarin wordt gewerkt aan het goed in beeld brengen van en verminderen van huiselijk geweld en kindermishandeling), LVB problematiek, criminaliteit en slachtofferschap, privacy aangelegenheden & -wetgeving, Zorg- en Veiligheidshuizen en onderzoeken & experimenten op het terrein van multiproblematiek.

Overige subsidies

Deze middelen heeft JenV ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid en voor het programma «Scheiden zonder Schade». Daarnaast is er meer uitgegeven dan het kader van de ontwerpbegroting door o.a. het inzetten van incidentele middelen van € 1,2 mln. aan de VNG voor het onderzoek naar uithuisgeplaatste kinderen mogelijk als gevolg van de toeslagenaffaire.

Opdrachten

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de RvdK opdrachten erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies voor de betrokken jeugdigen.

Overige opdrachten

Deze middelen heeft JenV ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid en voor het programma «Scheiden zonder Schade». Door de coronacrisis zijn er minder opdrachten aangegaan in het kader van Innovatie en het thema Zorg en Veiligheid.

Ontvangsten

De belangrijkste structurele ontvangsten op dit artikel betreffen de ontvangen administratiekostenvergoedingen (voornamelijk op verkeersboetes). Het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en realisatie op het ontvangstenartikel ad € 17,3 miljoen komt door incidentele effecten. Er zijn extra ontvangsten geweest vanwege diverse afrekeningen over 2020 (financieringsresultaat) en het terugbetalen van middelen voor het opvangen van corona-effecten die niet nodig bleken: € 10 mln van de reclasseringsorganisaties, € 8,8 mln van DJI, € 3,1 mln van de kansspelautoriteit en € 4,1 mln aan diverse kleinere ontvangsten. Verder waren er lagere ontvangsten aan administratiekosten CJIB, voornamelijk als gevolg van de lockdown wegens corona (€ 8,7 mln.).

34

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

35

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de Minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

Licence