Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerpbegroting 2021 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Art.nr.

Verplichtingen

2.974.073

11.250

2.985.323

231.186

3.216.509

246.853

235.070

232.774

240.737

           
 

Apparaatsuitgaven

180.318

0

180.318

9.467

189.785

5.214

5.232

5.263

5.265

34.1

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         
 

Personele uitgaven

142.144

0

142.144

9.815

151.959

4.661

4.619

4.620

4.622

 

waarvan eigen personeel

136.232

0

136.232

10.024

146.256

4.870

4.828

4.829

4.831

 

waarvan externe inhuur

4.591

0

4.591

‒ 231

4.360

‒ 231

‒ 231

‒ 231

‒ 231

 

waarvan overig personeel

1.321

0

1.321

22

1.343

22

22

22

22

 

Materiele uitgaven

38.174

0

38.174

‒ 348

37.826

553

613

643

643

 

waarvan ict

14.271

0

14.271

‒ 403

13.868

271

272

272

272

 

waarvan sso's

15.289

0

15.289

344

15.633

344

344

344

344

 

waarvan overig materieel

8.614

0

8.614

‒ 289

8.325

‒ 62

‒ 3

27

27

           
 

Programma-uitgaven

2.793.755

11.250

2.805.005

221.719

3.026.724

241.639

229.838

227.511

235.472

 

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

    

34.2

34.2 Preventieve maatregelen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Dienst Justis

4.094

0

4.094

491

4.585

42

49

52

52

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Integriteit en Kansspelen

23

0

23

0

23

2

2

2

2

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

0

2.883

‒ 27

2.856

58

58

19

19

 

Subsidies

         
 

Integriteit en kansspelen

1.050

0

1.050

19

1.069

19

19

19

19

 

Overige Subsidies

4.353

0

4.353

20

4.373

80

80

80

80

 

Opdrachten

         
 

Integriteit en kansspelen

1.860

0

1.860

36

1.896

42

42

42

42

 

Overige Opdrachten

2.490

0

2.490

49

2.539

49

49

49

49

           

34.3

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

0

1.131.850

66.638

1.198.488

47.442

40.409

42.179

59.690

 

DJI-Forensische zorg

970.211

0

970.211

109.239

1.079.450

137.669

138.282

136.700

131.204

 

CJIB

121.928

7.750

129.678

10.669

140.347

4.145

3.849

3.707

3.456

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Reclassering Nederland

152.425

0

152.425

5.480

157.905

5.336

3.939

3.558

3.670

 

Leger des Heils

23.262

0

23.262

264

23.526

‒ 553

‒ 534

‒ 598

‒ 579

 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

0

76.193

2.417

78.610

3.690

3.793

3.603

3.658

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

0

556

12

568

12

12

12

12

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

0

2.484

49

2.533

49

49

49

49

 

Subsidies

         
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

0

4.394

88

4.482

88

88

88

88

 

Toezicht en behandeling

537

0

537

11

548

12

12

12

12

 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

0

1.636

80

1.716

31

31

31

31

 

Overige Subsidies

2.065

0

2.065

43

2.108

43

43

43

43

 

Opdrachten

         
 

Forensische zorg

4.632

0

4.632

‒ 2.000

2.632

83

82

82

82

 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

0

9.987

‒ 7.082

2.905

562

562

224

224

 

Terugdringen recidive

6.132

0

6.132

‒ 129

6.003

118

94

94

94

 

Overige Opdrachten

4.073

0

4.073

‒ 935

3.138

31

67

67

63

           

34.4

34.4 Slachtofferzorg

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

0

8.207

202

8.409

161

173

191

190

 

Slachtofferhulp Nederland

34.091

0

34.091

5.140

39.231

3.362

3.362

3.362

3.362

 

Subsidies

         
 

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

0

1.744

35

1.779

29

29

29

29

 

Opdrachten

         
 

Slachtofferzorg

7.384

2.500

9.884

789

10.673

12.573

10.223

8.960

8.960

 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

0

21.167

15.558

36.725

2.346

1.550

1.559

1.560

 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

0

3.883

76

3.959

76

76

76

76

           

34.5

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - jeugd

154.074

0

154.074

14.968

169.042

22.363

21.672

21.698

17.713

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

LBIO

1.864

1.000

2.864

34

2.898

34

34

34

34

 

Halt

12.317

0

12.317

825

13.142

1.134

1.131

1.127

1.127

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

BES Voogdijraad

1.122

0

1.122

22

1.144

22

22

22

22

 

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

0

2.116

‒ 878

1.238

28

28

28

28

 

Subsidies

         
 

Subsidies jeugdbescherming

1.310

0

1.310

24

1.334

24

24

24

24

 

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

0

794

15

809

16

16

16

16

 

veiligheid sociaal domein

0

0

0

1.477

1.477

1.953

1.953

1.803

1.803

 

Overige Subsidies

3.436

0

3.436

‒ 1.225

2.211

‒ 1.728

‒ 1.728

‒ 1.728

‒ 1.728

 

Opdrachten

         
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

0

1.661

‒ 160

1.501

42

42

42

42

 

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

0

3.901

80

3.981

80

80

80

80

 

Toezicht en behandeling - jeugd

1.822

0

1.822

‒ 199

1.623

36

36

36

36

 

Overige Opdrachten

3.744

0

3.744

‒ 496

3.248

38

38

38

38

           
 

Ontvangsten

83.749

0

83.749

0

83.749

‒ 1.422

‒ 341

722

1.725

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidieëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 9,5 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de Raad voor de kinderbescherming in 2021 verhoogd met 6,3 mln. aflopend naar 1,4 mln. in 2022 en verder. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

 • Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning loonbijstelling ad 3,7 mln.;

 • Het incidentele extra budget (16 mln.) om de structurele tekorten bij de RvdK te dekken zijn in afwachting van de uitkomsten van de gestarte structurele kosten analyse geparkeerd op het artikel nog onverdeeld.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI 175,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

 • De uitgaven bij DJI worden in 2021 met 106,7 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

 • Toekenning van 38,1 mln. aan loonbijstelling en 5,9 mln. aan prijsbijstelling in 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

 • Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dit dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld met 28,7 mln.;

 • Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een kasschuif op de frictiemiddelen DJI. Een bedrag van 4,8 mln. wordt doorgeschoven naar de jaren 2022, 2023 en 2024. De verbouwingen in de PI Veenhuizen zijn vertraagd waardoor de frictiekosten lager uitvallen. De kosten worden in de jaren daarna gemaakt.

CJIB 10,7 mln.Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder meer de toekenning van 2,8 mln. voor het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en 3,8 mln. meerkosten voor het afdoen van zaakstromen. Deze meerkosten doen zich voor bij de persoonsgerichte aanpak in de keten van Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (AICE) bij CJIB. En de toekenning loonbijstelling van 2,7 mln.

Reclassering Nederland 5,5 mln.Het saldo van dit bedrag bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere de toekenning van 2,8 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van 1,6 mln. op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging ‒ 7,1 mln.

 • Overboeking van ‒ 5,1 mln. voor het programma USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen);

 • Het restant van het saldo betreft enkele kleine mutaties als een overboeking ‒ 2,2 mln. voor kosten jeugdsystemen 2021.

  34.4 Slachtofferzorg Slachtofferhulp Nederland (SHN) 5,1 mln.

  Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder ander een subsidietoekenning aan SHN van 2,4 mln. en een budgetverhoging van 2 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

  Schadefonds Geweldsmisdrijven 15,6 mln.

 • Een budgetverhoging van 11,4 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

 • Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 3,6 mln. voor de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd 15 mln.

 • Een budgetverhoging van 12,8 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

 • Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,8 mln. voor de toekenning loonbijstelling.

Licence