Base description which applies to whole site

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.985.323

3.216.509

67.718

21.602

3.305.829

      

Apparaatsuitgaven

180.318

189.785

11.334

499

201.618

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

     

Personele uitgaven

142.144

151.959

6.521

278

158.758

waarvan eigen personeel

136.232

146.256

6.521

276

153.053

waarvan externe inhuur

4.591

4.360

0

0

4.360

waarvan overig personeel

1.321

1.343

0

2

1.345

Materiele uitgaven

38.174

37.826

4.813

221

42.860

waarvan ict

14.271

13.868

4.700

200

18.768

waarvan sso's

15.289

15.633

0

20

15.653

waarvan overig materieel

8.614

8.325

113

1

8.439

      

Programma-uitgaven

2.805.005

3.026.724

56.384

21.103

3.104.211

Waarvan juridisch verplicht

    

100%

34.2 Preventieve maatregelen

     

Bijdrage Agentschappen

     

Dienst Justis

4.094

4.585

148

77

4.810

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Integriteit en Kansspelen

0

0

956

700

1.656

Bijdrage medeoverheden

     

Integriteit en Kansspelen

23

23

0

‒ 23

0

Overige Bijdrage medeoverheden

2.883

2.856

‒ 175

‒ 140

2.541

Subsidies

     

Integriteit en kansspelen

1.050

1.069

0

‒ 327

742

Overige Subsidies

4.353

4.373

‒ 175

‒ 344

3.854

Opdrachten

     

Integriteit en kansspelen

1.860

1.896

‒ 500

‒ 1.050

346

Overige Opdrachten

2.490

2.539

‒ 25

0

2.514

      

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI-gevangeniswezen

1.131.850

1.198.488

31.806

17.985

1.248.279

DJI-Forensische zorg

970.211

1.079.450

0

234

1.079.684

CJIB

129.678

140.347

5.324

5.199

150.870

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Reclassering Nederland

152.425

157.905

3.352

‒ 66

161.191

Leger des Heils

23.262

23.526

70

347

23.943

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

76.193

78.610

266

63

78.939

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

556

568

0

‒ 250

318

Bijdrage medeoverheden

     

Terugdringen recidive

0

0

0

2.635

2.635

Overige Bijdrage medeoverheden

2.484

2.533

0

0

2.533

Subsidies

     

Vrijwilligerswerk gedetineerden

4.394

4.482

0

0

4.482

Terugdringen recidive

0

0

0

523

523

Toezicht en behandeling

537

548

0

1.749

2.297

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.636

1.716

0

0

1.716

Overige Subsidies

2.065

2.108

0

‒ 599

1.509

Opdrachten

     

Forensische zorg

4.632

2.632

‒ 1.485

1.217

2.364

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.987

2.905

0

‒ 1.505

1.400

Terugdringen recidive

6.132

6.003

‒ 1.231

‒ 3.904

868

Overige Opdrachten

4.073

3.138

‒ 526

62

2.674

      

34.4 Slachtofferzorg

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.207

8.409

785

‒ 5.144

4.050

Slachtofferhulp Nederland

34.091

39.231

3.520

0

42.751

Subsidies

     

Perspectief Herstelbemiddeling

1.744

1.779

0

0

1.779

Opdrachten

     

Slachtofferzorg

9.884

10.673

‒ 5.034

‒ 5.450

189

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.167

36.725

2.523

8.316

47.564

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.883

3.959

0

0

3.959

      

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI - jeugd

154.074

169.042

0

7.953

176.995

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

LBIO

2.864

2.898

0

218

3.116

Halt

12.317

13.142

0

‒ 16

13.126

Bijdrage medeoverheden

     

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

1.122

1.144

0

‒ 78

1.066

Overige Bijdrage medeoverheden

2.116

1.238

13.385

‒ 5.246

9.377

Subsidies

     

Subsidies jeugdbescherming

1.310

1.334

3.400

0

4.734

Subsidies jeugdaangelegenheden

794

809

0

0

809

veiligheid sociaal domein

0

1.477

0

0

1.477

Overige Subsidies

3.436

2.211

0

500

2.711

Opdrachten

     

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.661

1.501

0

‒ 593

908

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.901

3.981

0

0

3.981

Toezicht en behandeling - jeugd

1.822

1.623

0

0

1.623

Overige Opdrachten

3.744

3.248

0

‒ 1.940

1.308

      

Ontvangsten

83.749

83.749

‒ 5.500

19.594

97.843

1

incl. ISB

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) 11,8 mln.

Bij de eerste suppletoire begroting is extra budget gereserveerd voor de RvdK voor extra personeelsinzet om de instroom te verwerken en voor de hogere ICT-uitgaven. Thans wordt 10,7 mln. overgeheveld van artikel 92 naar artikel 34. Het restant saldo bestaat uit mutaties kleiner dan een miljoen.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI- Gevangeniswezen 49,8 mln.

Deze post omvat onder andere de volgende mutaties:

 • Voor digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen wordt 6,7 mln. overgeheveld naar DJI voor uitvoering van de diverse projecten. Zie ook de tabel met de belangrijkste mutaties.

 • Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor DJI betreft het 33,3 mln.

 • DJI verwacht dit jaar een tekort van 9,2 mln. Dit tekort wordt veroorzaakt door hogere ICT- uitgaven. Middels deze mutatie wordt DJI gecompenseerd om de ICT-kosten te kunnen dekken.

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) 10,5 mln.

 • Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verstrekt aan de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Voor CJIB betreft het 5,2 mln.

 • Het restant van het saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals 2,3 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

Terugdringen recidive ‒ 5,1 mln.Deze post bestaat uit meerdere mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een verschuiving van opdrachten naar bijdragen (-2.6 mln.) en een mutatie van ‒ 1 mln. voor de kosten van de implementatie van de wet Straffen en Beschermen.

34.4 Slachtofferzorg

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven ‒ 4.4 mln.

 • Op het uitkeringenbudget van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

  (SGM) is een meevaller van 8 mln., omdat personeel ingezet is voor werkzaamheden voor de Commissie de Winter. De instroom van uitvragen is nog steeds op peil.

 • Het restant van het budget omvat mutaties kleiner dan 5 mln. waaronder een toevoeging van 2,9 mln. voor de regeling De Winter, tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

Slachtofferzorg ‒ 10.5 mln.Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan 5 mln., zoals:

 • Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognotiseerd van 3 mln. voor interlandelijke adoptie

 • Een mutatie van 2,4 mln. voor de Regeling de Winter (de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg)

Schadefonds Geweldsmisdrijven 10,8 mln.

 • Een overboeking van 8 mln. VWS naar JenV voor de regeling De Winter tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

 • Het restant van het budget betreft mutaties kleiner dan 5 mln.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties.

DJI Jeugd 8 mln.Dit betreft voornamelijk een verrekening van 7,9 mln. met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in de JJI’s.

Overige Bijdrage medeoverheden 8,1 mln.

 • Het betreft een overboeking van het ministerie van VWS van 13,9 mln. ten behoeve van het vereenvoudigen van de Jeugdbeschermingsketen.

 • Door een ander kasritme dan oorspronkelijk geraamd, is voor dit jaar een meevaller geprognotiseerd van 5 mln. bij het onderdeel Jeugdbescherming en Jeugdsancties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 14,1 mln.

 • Op basis van de outputfinancieringssystematiek zal DJI over het jaar 2020 een bedrag van 8,8 mln. terugbetalen aan het moederdepartement

 • Specifiek voor het opvangen van de corona-gerelateerde uitgaven en tegenvallende opbrengsten is in totaal 140 mln. budget toegekend aan JenV. De middelen worden thans verwerkt bij de diverse JenV-organisaties voor uitvoering van de coronamaatregelen. Op de ontvangsten administratiekostenvergoeding wordt een tegenvaller verwacht van 10 mln.

 • Een meevaller van 6,3 mln. aan terugontvangen van niet gerealiseerde coronakosten in 2020

 • Het restant saldo betreft mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een meevaller van 4,8 mln. omdat het aantal kwijtscheldingen in het kader van POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) achter blijft bij de prognose en een meevaller van 2,7 mln. vanwege een terugbetaling van Reclassering Nederland. Zij hebben in 2020 minder geproduceerd dan waarvoor ze gefinancierd zijn.

Licence