Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 34. Straffen en beschermen

Voorkomen dat burgers (opnieuw) dader of slachtoffer worden van criminaliteit, volwassenen en kinderen beschermen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit of die bedreigd worden in hun ontwikkeling en bewerkstelligen dat met een straf genoegdoening wordt geboden aan het slachtoffer en aan de samenleving als geheel.

Het borgen van de veiligheid door de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, het bevorderen van het nemen van preventieve maatregelen door burgers en bedrijven, het versterken van de positie van slachtoffers, het beschermen van jeugdigen die in hun ontwikkeling worden bedreigd in de opvoed- en leefsituatie en het realiseren van een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit en geweld in huiselijke kring.

De Minister voor Rechtsbescherming heeft verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie, tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties11, slachtofferzorg en jeugdbescherming en -sancties.

Met betrekking tot preventie:

 • draagt de Minister voor Rechtsbescherming stelselverantwoordelijkheid voor het kansspelbeleid, met als doel dat Nederlandse burgers op een veilige en verantwoorde manier kunnen deelnemen aan kansspelen;

 • stimuleert de Minister voor Rechtsbescherming preventie door het beschikbaar stellen van integriteitsinstrumenten.

Per 1 januari 2020 is de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (USB) in werking getreden en is de Minister voor Rechtsbescherming verantwoordelijk voor tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties. Daarbij heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een uitvoerende rol bij de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen door de DJI;

 • een regisserende rol bij de forensische zorg. Hij is verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de juiste, kwalitatief hoogwaardige zorg, waar nodig in combinatie met afdoende beveiliging;

 • een regisserende rol bij toezicht in strafrechtelijk kader, advisering aan het OM en de rechter over justitiabelen en taakstraffen. De uitvoering is opgedragen aan drie erkende reclasseringsorganisaties. De taken van de reclasseringsorganisaties dragen bij aan het terugdringen van recidive.

Met betrekking tot slachtofferbeleid draagt de Minister voor Rechtsbescherming beleidsverantwoordelijkheid voor de zorg – in brede zin – aan slachtoffers en nabestaanden die getroffen zijn door een strafbaar feit, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het slachtofferbeleid. Ook heeft hij een financierende rol op het gebied van slachtofferzorg.

Ten aanzien van Jeugdbescherming en -sancties12 heeft de Minister voor Rechtsbescherming:

 • een regisserende rol en daarmee stelselverantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en –reclassering. De uitvoering en financiering zijn per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de gemeenten;

 • een uitvoerende rol bij de taken die belegd zijn bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI;

 • een regisserende rol ten aanzien van de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling en preventie. De Minister heeft een samenwerkingsrelatie met de gemeenten/steden, brancheorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) betreffende de aanpak van jeugdcriminaliteit, kindermishandeling, zorg & veiligheid en High Impact Crimes (HIC). Sturing geschiedt door middel van regelgeving en kaderstelling;

 • verantwoordelijkheid voor het stelsel op het gebied van interlandelijke adoptie en heeft daarbinnen, als Centrale Autoriteit, tevens een uitvoerende rol.

In de beleidsagenda is ingegaan op de belangrijkste beleidsontwikkelingen rondom het thema straffen en beschermen. In onderstaande beleidswijzigingen worden nog enkele punten specifiek toegelicht. Deze worden gefinancierd vanuit artikel 34.

Wet Straffen en Beschermen

Begin 2021 treedt de Wet Straffen en Beschermen in werking. Met dit voorstel wordt voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) voortaan, na een persoonsgerichte afweging voor een periode van maximaal 2 jaar verleend. Daarnaast wordt de eerder ingezette persoonsgerichte aanpak tijdens detentie, waarbij meer nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde en zijn gedrag, van een wettelijke basis voorzien. Ook wordt de bestaande overlap tussen het penitentiair programma en de VI weggenomen. Verder maakt dit wetsvoorstel mogelijk(a) dat partners meer informatie met elkaar kunnen delen over re-integratie en risico’s, (b) dat gedetineerden op een beperkt beveiligde afdeling kunnen worden geplaatst en (c) dat het OM een voorwaardelijke invrijheidstelling beslissing kan nemen. In de ontwerpbegroting 2021 zijn de implementatiekosten en structurele uitvoeringskosten voor de betrokken JenV taakorganisaties verwerkt.

Wet Kansspelen op afstand

De wet Kansspelen op afstand (Koa) treedt, naar verwachting, definitief in 2021 in werking. In de huidige situatie zijn online kansspelen in Nederland verboden. Deze wet gaat daar verandering in brengen waardoor het mogelijk wordt om een vergunning te verlenen voor het aanbieden van online kansspelen. Via deze wet wordt de vraag naar online kansspelen gekanaliseerd naar een legaal, veilig en verantwoord aanbod en moeten ook casino’s en speelhallen aanvullende maatregelen treffen tegen kansspelverslaving. Hiermee wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving tegengegaan, in het bijzonder bij kwetsbare groepen, zoals minderjarigen.

Vereenvoudiging jeugdbeschermingsketen

De huidige jeugdbeschermingsketen is te complex georganiseerd. Kinderen die bedreigd worden in hun ontwikkeling of veiligheid moeten sneller geholpen worden. Er wordt daarom gewerkt aan een breed gedragen toekomstscenario voor een effectievere en snellere jeugdbeschermingsketen. Een belangrijke bron voor de aanpassing van de keten zijn de pilots jeugdbescherming die in een zestal regio’s worden uitgevoerd. In deze pilots staat het wegnemen van overlap centraal, door meer parallel in plaats van volgtijdelijk te werken en door gezamenlijk tot beoordelingen en beslissingen te komen. Begin 2021 moet er een toekomstscenario worden opgeleverd.

Tabel 22 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Verplichtingen

2.916.406

2.980.696

2.974.073

2.981.221

2.978.997

2.980.458

2.983.048

        

Apparaatsuitgaven

188.072

184.449

180.318

180.520

180.296

180.339

180.429

34.1 apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

       

Personele uitgaven

148.748

146.281

142.144

142.365

142.135

142.178

142.268

waarvan eigen personeel

144.458

140.326

136.232

136.443

136.213

136.256

136.346

waarvan externe inhuur

3.191

4.635

4.591

4.599

4.599

4.599

4.599

waarvan overig personeel

1.099

1.320

1.321

1.323

1.323

1.323

1.323

Materiele uitgaven

39.324

38.168

38.174

38.155

38.161

38.161

38.161

waarvan ict

15.869

14.214

14.271

14.285

14.288

14.288

14.288

waarvan sso's

17.153

15.274

15.289

15.308

15.309

15.309

15.309

waarvan overig materieel

6.302

8.680

8.614

8.562

8.564

8.564

8.564

        

Programma-uitgaven

2.716.481

2.796.247

2.793.755

2.800.701

2.798.701

2.800.119

2.802.619

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

34.2 Preventieve maatregelen

       

Bijdrage Agentschappen

       

Dienst Justis

3.451

3.405

4.094

3.355

3.355

3.383

3.383

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Integriteit en kansspelen

1.200

0

0

0

0

0

0

Bijdrage medeoverheden

       

Integriteit en Kansspelen

0

23

23

100

100

100

100

Overige Bijdrage medeoverheden

4.251

1.779

2.883

2.952

2.952

952

952

Subsidies

       

Integriteit en kansspelen

949

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Overige Subsidies

3.254

4.144

4.353

4.367

4.368

4.368

4.368

Opdrachten

       

Integriteit en kansspelen

322

1.675

1.860

2.170

2.170

2.170

2.170

Overige Opdrachten

1.949

2.303

2.490

2.496

2.496

2.496

2.496

        

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI-gevangeniswezen

1.100.964

1.119.971

1.131.850

1.148.124

1.150.672

1.151.230

1.139.893

DJI-Forensische zorg

892.469

971.055

970.211

966.758

963.892

963.927

972.691

CJIB

132.170

125.380

121.928

123.820

122.921

123.120

123.274

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Reclassering Nederland

152.139

152.625

152.425

151.564

153.175

153.175

153.175

Leger des Heils

22.372

23.218

23.262

24.168

24.165

24.165

24.165

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

75.634

76.289

76.193

74.917

74.911

74.911

74.911

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

0

556

556

559

559

559

559

Bijdrage medeoverheden

       

Terugdringen recidive

0

2.256

0

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

5.441

3.322

2.484

2.488

2.489

2.489

2.489

Subsidies

       

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.967

4.391

4.394

4.405

4.405

4.405

4.405

Terugdringen recidive

0

212

0

0

0

0

0

Toezicht en behandeling

0

462

537

607

607

607

607

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

0

1.762

1.636

1.566

1.566

1.566

1.566

Overige Subsidies

4.583

2.351

2.065

2.070

2.070

2.070

2.070

Opdrachten

       

Forensische zorg

1.900

3.038

4.632

4.227

4.208

4.188

4.188

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

457

1.367

9.987

9.990

9.992

9.992

9.992

Terugdringen recidive

526

1.187

6.132

5.524

4.444

4.444

4.444

Overige Opdrachten

2.867

4.135

4.073

3.455

3.436

3.415

3.222

        

34.4 Slachtofferzorg

       

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

7.509

9.294

8.207

8.054

7.747

8.079

8.059

Slachtofferhulp Nederland

33.938

34.901

34.091

33.471

33.473

33.473

33.473

Bijdrage medeoverheden

       

Overige bijdragen medeoverheden

1.241

      

Subsidies

       

Perspectief Herstelbemiddeling

1.651

1.743

1.744

1.443

1.443

1.443

1.443

Overige subsidies

1.064

0

0

0

0

0

0

Opdrachten

       

Slachtofferzorg

4.138

8.772

7.384

7.398

7.400

7.400

7.428

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.323

23.286

21.167

20.936

20.555

21.012

21.020

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

1.904

3.876

3.883

3.882

3.882

3.882

3.882

        

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

       

Bijdrage Agentschappen

       

DJI - jeugd

207.644

173.499

154.074

152.183

151.694

153.744

158.868

Bijdrage ZBO's/RWT's

       

LBIO

1.775

2.229

1.864

1.868

1.868

1.868

1.868

Halt

12.303

12.651

12.317

12.139

12.037

11.837

11.837

Bijdrage medeoverheden

       

BES Voogdijraad

1.090

1.121

1.122

1.124

1.124

1.124

1.124

Overige Bijdrage medeoverheden

1.283

2.115

2.116

1.251

1.251

1.251

1.251

Subsidies

       

Subsidies jeugdbescherming

2.185

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

1.310

Subsidies jeugdaangelegenheden

0

788

794

887

887

887

887

Overige Subsidies

2.573

3.201

3.436

3.955

3.955

3.955

3.955

Opdrachten

       

Risicojeugd en jeugdgroepen

380

372

1.661

2.164

2.167

2.167

2.139

taakstraffen/erkende gedragsinterventies

2.207

3.892

3.901

3.905

3.906

3.906

3.906

Toezicht en behandeling - jeugd

21

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

1.822

Overige Opdrachten

1.387

3.419

3.744

2.177

2.177

2.177

2.177

        

Ontvangsten

97.351

106.774

83.749

83.804

83.789

83.779

83.812

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidieëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) heeft de taak om kinderen te beschermen indien de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK heeft een taak op terrein van bescherming, gezag en omgang, straf en adoptie. JenV financiert de RvdK voor het grootste deel op basis van de PMJ ramingen (pxq) en voor het overige deel op basis van een lumpsum bedrag.

De voorgenomen meerjarige productie van de RvdK is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 23 Productiegegevens Raad voor de Kinderbescherming
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Coördinatie taakstraffen

6.596

6.768

6.679

6.754

6.748

6.748

Strafonderzoek LIJ

6.233

6.251

6.223

6.180

6.147

6.147

Strafonderzoek LIJ + aanvulling

2.542

2.982

2.963

2.934

2.912

2.912

Actualisatie straf

1.149

1.014

1.017

1.022

1.025

1.025

Onderzoeken schoolverzuim

2.424

2.078

1.974

1.876

1.784

1.784

Strafonderzoek GBM

43

48

47

47

46

46

Beschermingszaken

17.003

17.936

17.844

17.782

17.766

17.766

Adoptiegerelateerde zaken

1.724

1.550

1.574

1.601

1.632

1.632

Gezag en omgangszaken

5.222

4.998

5.001

5.009

5.027

5.027

Toetsende taak

7.161

6.123

6.238

6.324

6.358

6.358

Bron: Prognosemodel Justitiële ketens 2021 (gefinancierde beschikbare capaciteit)

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

De Dienst Justis beoordeelt aanvragen voor een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG). Daartoe toetst de Dienst Justis of personen justitiële antecedenten hebben die het uitoefenen van een bepaalde taak of functie in de weg kunnen staan. Daarnaast toetst Justis of partijen die bepaalde verklaringen, vergunningen en subsidies aanvragen, aan integriteitseisen voldoen. Deze screening van betrouwbaarheid vermindert veiligheidsrisico’s en draagt zo bij aan een integere en veiligere samenleving. De Dienst Justis ontvangt voor een aantal producten jaarlijks een bijdrage van het Ministerie. Dit gebeurt onder andere voor de behandeling van gratieverzoeken, de garantstellingsregeling curatoren (GSR), de screening van particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de behandeling van beroepszaken bij het verlenen van wapenvergunningen op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM).

Een uitgebreidere toelichting is te vinden in de agentschapsparagraaf van Justis.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijdrage medeoverheden

In 2021 zet JenV in op de aanpak (risicofactoren) van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, straatroof, cyber- en drugsdelicten). Delicten die grote impact op slachtoffers en op de samenleving hebben worden aangepakt door strategische inzet van een mix van slachtoffergerichte, dadergerichte en situationele preventieve én repressieve maatregelen (secundaire en tertiaire preventie), op het voorkomen en bestrijden van vermogensdelicten en overige fenomenen. Samenwerken met andere departementen, gemeenten op het gebied van innovatie, preventie, onderzoek en het terugdringen van recidive door het bieden van perspectief staan hierbij centraal. Blijvende aandacht en nieuwe ontwikkelingen zijn nodig om de in de afgelopen jaren geboekte resultaten vast te houden ten behoeve van tegenhouden (van potentiële daders), voorkomen (van slachtofferschap en daderschap), opsporing en vervolging, recidivebeperking en slachtofferzorg. Daarnaast zet JenV in op een integrale persoonsgerichte aanpak voor personen die als gevolg van ernstig verward gedrag een hoog maatschappelijk veiligheidsrisico vormen (Top 1500).

Subsidies

Integriteit en kansspelen

Overheid, vrijwilligers, burgers en bedrijven hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een integere en veilige samenleving. Door de inzet van screeningsinstrumenten, gebaseerd op de justitiële documentatie, wordt gewerkt aan een breder integriteitsbeleid.

De overheid en filantropie hebben een langdurige relatie. Zowel overheid als filantropie richten zich op het publieke domein en beogen oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Overheid en filantropie zijn echter wel verschillend van aard. Behoud van autonomie is een belangrijke voorwaarde. Na het convenant ‘Ruimte voor geven’ vormen het verkennend onderzoek ‘Filantropie op de grens van overheid en markt’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de beleidsvisie van het Kabinet van 18 oktober 201913 de basis voor verdergaande structurele samenwerking. Dit gebeurt aan de hand van drie Rijksbrede speerpunten: het stimuleren van geefgedrag, het bevorderen van transparantie en betrouwbaarheid van de sector en het bevorderen van samenwerking tussen overheid en filantropie. JenV subsidieert daartoe verschillende initiatieven, waaronder die van het Centraal Bureau Fondsenwerving, de Maatschappelijke Alliantie en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Overige subsidies

Het voorkomen en aanpakken (van risicofactoren) van geweld in den brede en overige fenomenen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. Continue aandacht vanuit deze partijen is noodzakelijk om de geboekte resultaten te verduurzamen en pas te houden met nieuwe ontwikkelingen. Deze subsidies worden verstrekt aan organisaties en stichtingen op het gebied van overvallen, woninginbraken, straatroven, heling, cyber en expressief (online) geweld.

Voorbeelden van subsidieontvangers zijn Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en Stichting Laureus Nederland in het kader van «Alleen jij bepaalt wie je bent».

Opdrachten

Integriteit en Kansspelen

Het kabinet zet in op de modernisering van het kansspelbeleid. Uitgangspunt is dat de Nederlandse burger op een veilige en verantwoorde manier kan deelnemen aan kansspelen. De Wet kansspelen op afstand van 19 februari 2019 maakt onder strikte voorwaarden, online kansspelen mogelijk. Het streven is om de wet in 2021 in werking te laten treden.

Onder deze post worden de uitgaven opgenomen voor opdrachten in het kader van de inzet van de verschillende screeningsinstrumenten en de modernisering de kansspelen, zoals de implementatie van wet- en regelgeving en diverse beleidsonderzoeken.

Overige opdrachten

JenV zet in op het vasthouden en verduurzamen van de afgelopen jaren geboekte resultaten met opdrachten die een bijdrage leveren aan aanpak (risicofactoren) van ernstige vormen van (gewelds)criminaliteit in den brede (waaronder overvallen, straatroof, cyber en drugsdelicten) en overige fenomenen (zoals ondermijning en vermogensdelicten).

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

DJI levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan hun zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

De Minister voor Rechtsbescherming geeft een bijdrage14 aan DJI voor Gevangeniswezen regulier en Forensische zorg.

Tabel 24 Belangrijkste productiegegevens 2021 DJI volwassenen

Productie 2021

Aantal

Dagprijs in €

Strafrechtelijke sanctiecapaciteit (direct inzetbaar)

9.769

297

FPC-capaciteit

1.333

629

In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen uitgebreider en meerjarig toegelicht. Ook de uitgaven die DJI doet voor de capaciteit Caribisch Nederland (BES) zijn terug te vinden in de agentschapsparagraaf van DJI.

Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Het CJIB is het inning- en incassogezicht van de overheid. Daarnaast is het CJIB het administratie- en Informatiecentrum (AICE) voor de executieketen waar het gaat om uitvoering van strafrechtelijke beslissingen. Met haar activiteiten levert het CJIB een bijdrage aan het gezag van de overheid. In de agentschapsparagraaf van het CJIB is nadere informatie, zoals de productiegegevens, te vinden.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Reclasseringsorganisaties

In Europees Nederland zijn drie erkende reclasseringsorganisaties actief: Reclassering Nederland, de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering. In de praktijk werken de drie organisaties nauw met elkaar samen, zij het dat ze elk hun eigen aandachtsgebied hebben:

 • De SVG richt zich vooral op cliënten met verslavingsproblematiek;

 • Het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering heeft als doelgroep met name de dak- en thuisloze cliënten binnen de reclassering;

 • Reclassering Nederland kent geen specifieke doelgroep, maar bedient alle andere cliënten.

De reclasseringsorganisaties kennen drie hoofdproductgroepen: adviezen, toezichten en werkstraffen. Voor adviezen worden de reclasseringsorganisaties lump sum gefinancierd. Toezichten en werkstraffen werden tot en met begrotingsjaar 2020 op basis van P*Q gefinancierd. In 2020 wordt schaduw gedraaid met een nieuwe bekostigingssystematiek, waarbinnen meer ruimte voor de professional wordt gecreëerd. Naar verwachting zal deze gewijzigde systematiek met ingang van 2021 worden ingevoerd. De geraamde meerjarige productie van toezicht en werkstraffen van de drie reclasseringsorganisaties is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 25 Productiegegevens reclasseringsorganisaties

Productgroep

Aantal

Gemiddelde Prijs

Instroom toezichten

10.212

€ 7.747

Instroom werkstraffen

36.369

€ 1.127

Bron: Prognosemodel Justitiële Ketens 2021 (gefinancierde capaciteit)

Overige bijdrage ZBO’s/RWT’s

In het Regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst» heeft het Kabinet prioriteit gegeven aan een intensivering van de inzet op de-radicalisering. De middelen zijn bedoeld voor verbetering van de samenwerking in de keten, om interventies gericht op disengagement en de-radicalisering zo goed mogelijk persoonsgericht in te zetten en voor het evalueren en verder ontwikkelen/beproeven van bestaande en nieuwe interventies gericht op disengagement en de-radicalisering in justitieel kader.

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijdragen medeoverheden

In het kader van nazorg ex-gedetineerden verstrekt JenV een bijdrage aan gemeenten. Zij benutten deze bijdrage om lokaal nazorgtrajecten voor ex-gedetineerden te financieren.

Subsidies

Vrijwilligerswerk gedetineerden

JenV verstrekt subsidies aan een aantal vrijwilligersorganisaties die verschillende activiteiten verrichten om de kansen op een duurzame resocialisatie en het terugdringen van recidive te vergroten.

Toezicht en behandeling

JenV voert beleid rondom het verbeteren van toezicht en behandeling en is daarnaast stelseleigenaar van de Forensische Zorg en verstrekt hiervoor subsidies aan onder andere zorginstellingen.

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN)

Deze middelen worden ingezet voor de erkende reclasseringsorganisatie Stichting Reclassering Caribisch Nederland (SRCN). De SRCN richt zich op de reclasseringstaak in Caribisch Nederland. Met ingang van 2020 heeft JenV een directe subsidierelatie met SRCN.

Overige subsidies

Deze middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) subsidies op het terrein van sanctiebeleid.

Opdrachten

Forensische Zorg

JenV is stelseleigenaar van de Forensische Zorg. DJI doet de inkoop van Forensische Zorg en de uitvoering van zorg ligt bij (private) zorginstellingen.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

De executieketen heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om tijdig voorbereid te zijn op de inwerkingtreding van de wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (wet USB). Op 1 januari 2020 is de wet USB in werking getreden, waarmee de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van straffen is overgegaan van het Openbaar Ministerie naar de Minister voor Rechtsbescherming. Dat vraagt om een nieuwe manier van samenwerken in de executieketen die de komende jaren wordt bestendigd. Het duurzaam realiseren van de wet USB krijgt de komende jaren onverminderd de aandacht, evenals het realiseren van verbeteringen in het functioneren van de executieketen. Ook in 2021 ligt het zwaartepunt bij het invoeren van verdere digitalisering, verduurzaming van de kennisoverdracht in het kader van de wet USB en de migratie naar de beoogde ketenarchitectuur.

Terugdringen recidive

In het innovatieprogramma Koers en kansen voor de sanctie-uitvoering werken justitie, zorg en sociaal domein op een nieuwe manier samen aan recidivevermindering en een effectieve sanctie-uitvoering. In het Projectenlab worden sinds 2018 in de praktijk, al werkende weg, manieren uitgetest om de re-integratie van (ex-)justitiabelen in de regionale en lokale praktijk effectiever vorm te geven. OM, Rechtspraak, reclassering, gemeenten, zorgpartners en DJI werken in deze, inmiddels 40 projecten samen. Vanaf 2021 wordt met gericht wetenschappelijk onderzoek en tussentijdse evaluaties bekeken op welke manier de bevindingen uit de projecten in de praktijk verder kunnen worden ontwikkeld en kunnen worden verbreed.

Overige opdrachten

Deze middelen worden ingezet voor diverse (incidentele) projecten en opdrachten op het terrein van sanctiebeleid.

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

De commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven krijgt jaarlijks een bijdrage vanuit JenV voor de bureaukosten. Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel wanneer zij hun schade niet op andere wijze vergoed krijgen.

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

Slachtofferhulp Nederland biedt gratis juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, verkeersongeluk of calamiteit en krijgt hiervoor een bijdrage van JenV.

Subsidies

Perspectief Herstelbemiddeling

De Stichting Perspectief Herstelbemiddeling brengt slachtoffers en daders op vrijwillige basis met elkaar in contact, begeleid door een professionele bemiddelaar. Perspectief Herstelbemiddeling is een zusterorganisatie van Slachtofferhulp Nederland. 

Opdrachten

Slachtofferzorg

Het jaar 2021 is het vierde en laatste jaar van uitvoering van de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid 2018-2021 van dit kabinet. Voor dit jaar wordt inwerkingtreding van het Wetsvoorstel uitbreiding Slachtofferrechten verwacht, waarvan de uitvoering (reeds gedekte) kosten met zich mee zal brengen. Het betreft hier het voorstel tot introductie van een verschijningsplicht van verdachten en voorstellen met betrekking tot het moment van uitoefenen van het spreekrecht.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Onder deze post worden de financiële uitkeringen voor slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel geraamd, indien deze schade niet op andere wijze wordt vergoed. Deze uitkering wordt verstrekt via het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

Slachtoffers en nabestaanden kunnen in aanmerking komen voor een voorschot, als de veroordeelde 8 maanden na het onherroepelijk worden van het vonnis nog niet alle opgelegde schadevergoeding heeft betaald. De voorschotten worden als vordering verhaald op de veroordeelde. Als blijkt dat de vordering op de veroordeelde oninbaar is, komt het restant voor rekening van JenV.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdragen aan agentschappen

DJI-Jeugd

DJI zorgt voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na een beslissing van een rechter zijn opgelegd. Voor jeugdigen vindt deze tenuitvoerlegging plaats in een justitiële jeugdinrichting (JJI). In de agentschapsparagraaf van DJI worden de capacitaire en financiële gevolgen toegelicht.

Tabel 26 Belangrijkste productiegegevens 2021 DJI jeugd

Productie 2021

Aantal

Dagprijs in €

Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen (direct inzetbaar)

5191

768

1

Inclusief 32 plaatsen kleinschalige voorzieningen.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

Het LBIO verricht in opdracht van JenV wettelijke taken op het gebied van onderhoudsbijdragen (inning kinder- en partneralimentatie en inning internationale alimentatie). JenV financiert het LBIO op basis van vastgestelde normaantallen en prijzen per product. De normaantallen worden tegen een vaste prijs vergoed en de meer- of minderproductie wordt tegen het variabele kostendeel afgerekend.

Tabel 27 Prognose productiegegevens LBIO
 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aantallen producten

      

Alimentatie

30.050

29.350

29.350

29.350

29.350

29.350

Internationale alimentatie

3.375

3.970

3.970

3.970

3.970

3.970

Kosten per geïnde euro (€)

      

Alimentatie

0,04

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

Internationale alimentatie

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

Bron: LBIO Meerjarenbeleidsplan 2021-2025

Halt

Halt voorziet in opdracht van JenV in de landelijke coördinatie en uitvoering van afdoening. Halt-afdoening is een kortstondige buitenstrafrechtelijke maatwerkinterventie met als doel om het grensoverschrijdend gedrag van jongeren zo vroeg mogelijk stoppen en genoegdoening bieden aan slachtoffers en maatschappij. Hierbij sluit Halt aan bij de leefwereld van de jongeren.

Bijdrage aan medeoverheden

BES voogdijraad

De BES voogdijraad heeft civielrechtelijke en strafrechtelijke taken (onderzoeks- en adviestaken en rekestrerende taken en coördinatie bij strafzaken) die zij uitvoert in Caribisch Nederland, namelijk op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarnaast vervult de BES voogdijraad ook de rol van de Centrale Autoriteit in Caribisch Nederland.

Overige bijdragen medeoverheden

De Zorg- en veiligheidshuizen spelen een belangrijke rol als het gaat om de aanpak van de meest complexe domeinoverstijgende veiligheidsvraagstukken. De beschikbare middelen worden onder meer ingezet voor de uitvoering van de meerjarenagenda van de Zorg- en veiligheidshuizen en de ontwikkeling van landelijk toepasbare instrumenten en werkwijzen.

Verder werkt JenV samen met VWS, VNG en betrokken partijen aan de verdere uitvoering van het programma «Geweld hoort nergens thuis» om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en tegen te gaan. De inzet is gericht op directe veiligheid voor betrokkenen in alle situaties van acute onveiligheid en op risicogestuurde en herstelgerichte zorg om de veiligheid in gezinnen en huishoudens duurzaam te herstellen. In dat kader werken JenV, politie, OM, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering samen voor een sluitende en samenhangende aanpak voor slachtoffers en daders. In 2021 gebeurt dit onder meer door uitvoering van een aantal praktische verbeterslagen in de afstemming van onderzoek en interventies tussen zorg en straf. Onder andere bij de start in de eerste 24 uur van een crisissituatie, bij vermoedens van strafbare kindermishandeling, ten tijde van de afstemming op ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat) en in het spreekuur huiselijk geweld, of op een actieoverleg. Ook worden alle maatregelen uit de beleidsreactie op het IJenV-rapport over de stalking door Bekir E. in 2021 gerealiseerd.

De jaarlijkse monitor huiselijk geweld en kindermishandeling zal inzichtelijk maken hoe de landelijke en regionale aanpak zich tot elkaar verhouden en wat daarvan het effect is op de veiligheidssituatie binnen gezinnen. Het is belangrijk dat lichamelijk letsel bij kinderen goed wordt vastgelegd, onderzocht en geduid. Daarom wordt de kwaliteit van forensisch-medisch expertise verbeterd en wordt er landelijk gewerkt met een Handelingskader voor de inzet van (forensisch-) medische expertise bij vermoedens van kindermishandeling, in lijn met de Handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling.

Kwetsbare personen

Een veilige rechtsstaat biedt bescherming aan kwetsbare personen. Zij zijn namelijk ook oververtegenwoordigd in de strafrechtketen en hebben vaak problemen op meerdere gebieden die elkaar versterken: zoals een licht verstandelijke beperking (LVB), schulden, psychiatrie of verslaving. Door op deze op elkaar inwerkende risicofactoren (multiproblematiek) in te zetten, helpen we het risico op criminaliteit en recidive te verminderen. Samen met ketenpartners, gemeenten en departementen, beproeven, onderzoeken en ontwikkelen we interventies en aanpakken die hieraan kunnen bijdragen. Juist in de komende tijd (2021 en verder) wordt ingezet op deze lange termijn doelen die bijdragen aan het voorkomen en de-escaleren van deze problemen.

Subsidies

Jeugdbescherming

Deze middelen zet JenV in voor subsidiëring van het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) en Fiom. In opdracht van JenV verricht het IKO advies en mediation wanneer sprake is van internationale kinderontvoering. Fiom verricht in opdracht van JenV administratieve taken en voorlichting op het gebied van adoptie.

Overige subsidies

Het voorkomen en aanpakken van geweld in afhankelijkheidsrelaties is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, overheid, bedrijven en andere maatschappelijke instanties. JenV subsidieert meerdere projecten op dit terrein. Daarnaast wordt ondersteund bij experimenten in het kader van het terugdringen van multiproblematiek, verbeteren informatiedeling tussen diverse domeinen (straf-zorg-sociaal domein) en de ontwikkeling van nieuwe interventies.

Opdrachten

Risicojeugd & Jeugdgroepen: Integrale aanpak Kindermishandeling en Jeugdgroepen

JenV draagt bij aan het ondersteunen van experimenten in het domein van Zorg en Veiligheid, activiteiten ter verbetering van samenwerking en informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproble-matiek (gericht op concrete, praktisch en betekenisvolle bijdragen van de strafrechtketen), de ontwikkeling van wetgeving, praktische instrumenten en trainingen bij de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein. JenV ontwikkelt en zet zich in voor het versterken van kennis en competenties voor innovatie.

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

In het kader van het coördineren van taakstraffen zet de Raad voor de Kinderbescherming opdrachten voor erkende gedragsinterventies in de markt uit voor passende interventies bij de betrokken jeugdigen.

Toezicht en behandeling – jeugd

Deze middelen worden ingezet voor diverse projecten en opdrachten op het terrein van toezicht en behandeling (forensische zorg) specifiek voor jeugd.

Overige opdrachten

De middelen worden ingezet voor diverse projecten en onderzoeken op het terrein van jeugdbeleid, waaronder het programma Scheiden zonder Schade, het programma Zorg voor de Jeugd en herstelrecht (mediation) in jeugdstrafzaken. Daarnaast worden middelen ingezet om de jeugdbeschermingsketen (als geheel) te verbeteren.

Verder worden onder deze post uitgaven opgenomen ter ondersteuning van experimenten gericht op de versterking van de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Het betreft opdrachten die een bijdrage leveren aan het oplossen van vraagstukken rondom informatie-uitwisseling, het versterken van de aanpak van multiproblematiek, alsmede de ontwikkeling van wetgeving en praktische instrumenten en trainingen voor de aanpak van complexe veiligheidsvraagstukken in het zorg- en veiligheidsdomein.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan met name uit de door het CJIB ontvangen administratiekostenvergoedingen. De verwachte ontvangsten vanaf 2021 zijn lager dan die van 2020. Dit komt doordat in 2020 naar verwachting sprake zal zijn van een terugontvangst van DJI van circa € 23 miljoen vanwege het voorlopig opschorten van de sluiting van de oudbouw van JJI Teylingereind.

11

De wettelijke grondslag wordt onder meer gegeven door het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Vreemdelingenwet.

12

De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister voor Rechtsbescherming op het terrein van jeugdbescherming en jeugdsancties zijn de jeugdwet, artikel 77 Wetboek van Strafrecht en artikel 553 Wetboek van Strafvordering. De wettelijke grondslag voor de verantwoordelijkheden van de minister voor Rechtsbescherming op het terrein van adoptie is opgenomen in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).

13

Kamerstukken II, 2019-2020, 32 740 nr.21

14

In paragraaf 34.5 wordt het onderdeel DJI-jeugd nader toegelicht en in paragraaf 37.2 het onderdeel Vreemdelingenbewaring.

Licence