Base description which applies to whole site

4.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, zet deze om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Tabel 64 Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid art.23
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

52.928

55.852

58.826

62.349

66.940

63.904

3.036

        

Uitgaven

52.056

55.242

57.346

63.434

68.203

62.818

5.385

        

Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel

       

1 Meteorologie en seismologie

32.399

33.607

36.148

46.387

47.317

42.095

5.222

2 Aardobservatie

19.657

21.635

21.198

17.047

20.886

20.723

163

        
        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Financieren

De minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT34, ECMWF35 en WMO36.

(Doen) UitvoerenDe Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet taken meteorologie en seismologie (Wtms). De Minister heeft deze taken belegd bij het agentschap KNMI. De rol ‘(doen) uitvoeren’ heeft betrekking op de volgende taken:

 • het kosteloos verstrekken van algemene weerberichten omtrent de toestand van het huidige weer en het te verwachten weer;

 • waarschuwingen aan het algemeen publiek bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of waarschuwingen bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt;

  het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of vulkanische activiteit;

 • het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen in gedefinieerde gevallen;

 • het voortbrengen of verzamelen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van de uitvoering van de taken zoals opgenomen in de Wet meteorologie en seismologie;

 • het beheer en onderhoud van de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke technische infrastructuur;

 • het overeenkomstig ministeriële regeling desgevraagd ondersteunen van bestuursorganen, de rechterlijke organisatie, overheidsbedrijven of openbare lichamen op het terrein van meteorologie, seismologie of andere geofysische terreinen bij de uitvoering van aan hen bij of krachtens wet opgedragen taken;

 • onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling met betrekking tot meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen;

 • meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of het onderzoek, bedoeld in onderdeel h op verzoek van internationale organisaties voortbrengen, verzamelen of beschikbaar stellen;

 • het voor hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder dat daartoe een verzoek is gedaan op grond van die wet, beschikbaar stellen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of onderzoeksresultaten, of de opzet daarvan, voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend;

 • internationale samenwerking op het gebied van meteorologie en seismologie en andere geofysische terreinen;

 • het verlenen van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

Tabel 65 Indicatoren Meteorologie, Seismologie en aardobservatie

Indicator

Streefwaarde/norm

2021

Resultaten 2022

1. Algemene klanttevredenheid:

   

a.     Rapportcijfer voor kwaliteit van ontvangen producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

8

8,0

b.     Rapportcijfer voor communicatie over producten/diensten.

Overall cijfer ≥ 7,0

7,6

7,3

2. Weer:

   

a.     Beschikbaarheid en frequentie van de dagelijkse weersverwachtingen.

3x p/d, 365 dagen p/j

Beschikbaarheid 365 dagen ≥ 3

Beschikbaarheid 365 dagen ≥ 3

 

Max. 1 x per jaar >8 uur oud

0

0

b. % correct uitgegeven weerswaarschuwingen (codes oranje en rood).

≥ 60%

  

i. Het % uitgegeven codes oranje waarbij de bijbehorende meteorologische criteria daadwerkelijk zijn gehaald.

≥ 60%

100

86%

ii. Het aantal gemiste waarschuwingen voor code oranje als percentage van het totaal aantal weersituaties die voldeden aan criteria voor code oranje

≥ 15%

8

0%

iii. Het percentage van het algemeen publiek dat het weeralarm (code rood) als passend heeft ervaren.

≥ 70%

82

n.v.t.

c.     % van het algemeen publiek dat wordt bereikt met weerwaarschuwingen, te onderzoeken via het imago onderzoek.

≥ 80%

78

88%

d.     % van het algemeen publiek dat gedrag aanpast na een weerwaarschuwing (code oranje of rood), te onderzoeken via het imago onderzoek

≥ 65%

58

44%

3. Klimaat:

   

a.     Beschikbaarheid klimaatbericht KNMI.

Gemiddeld 1x per week

1,6

1,5

b.     Klanttevredenheid (rapportcijfer) onder gebruikers klimaatproducten KNMI .

Overall cijfer ≥ 7,0

7,7

7,0

4. Seismologie:

   

a.     Publicatie bevingen in Nederland met magnitude ≥ 4,5[3]

≥ 98%

100

n.v.t.

b.     Publicatie bevingen in Groningen met magnitude ≥ 2

≥ 98%

100

100%

c.     Percentage burgers dat KNMI op seismologisch gebied als betrouwbaar beschouwt, te onderzoeken via het imago onderzoek.

≥ 75%

78

78%

d.     Klanttevredenheid (rapportcijfer) onder gebruikers seismologische producten KNMI.

Overall cijfer ≥ 7,0

8,1

7,0

5. Data beschikbaarheid:

   

a.     Beschikbaarheid van en data m.b.t weer en klimaat

≥ 98,5%

99,9

99,54%

b.     Beschikbaarheid van data m.b.t. seismologie

80%-90%

92,4

91,70%

6. Luchtvaart meteorologische dienstverlening:

   

a.     Rapportcijfer voor kwaliteit van ontvangen producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

6,9

8,0

b.     Rapportcijfer voor communicatie over producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

7,4

7,9

7. Wetenschappelijk onderzoek

   

a.     Aantal wetenschappelijke publicaties[6]

≥ 65 per jaar

111

139

Toelichting

1. Algemene klanttevredenheid:

Deze indicator is een maatstaf voor de kwaliteit van dienstverlening van het KNMI aan haar directe afnemers, zowel aan betalende klanten als gebruikers van publiek-beschikbare data (extranet). De score volgt uit het klantbelevingsonderzoek dat ieder jaar wordt afgenomen onder (professionele) gebruikers van KNMI producten en data. Bij klanttevredenheid wordt zowel gekeken naar productinhoudelijke als communicatieve aspecten. Het KNMI streeft naar een overall klanttevredenheidscijfer van ≥7,0. Dit is in 2022 gerealiseerd.

2. Weer

Weerwaarschuwingen worden uitgegeven op basis van de weersomstandigheden en zijn daarom niet genormeerd in aantal. Over het weer brengt het KNMI actuele verwachtingen uit. Belangrijk is dat er ten hoogste 8 uur tussen twee opeenvolgende weerberichten zit. Vanaf 2022 geldt een indicator van max. 1 x per jaar >8 uur oud, voor dagelijkse weerverwachtingen.

De correctheid van de uitgegeven weerwaarschuwingen code oranje en rood wordt jaarlijks geëvalueerd. Voor 2022 waren de uitgegeven codes alle correct. Er wordt ook geëvalueerd welke zijn gemist. Dat leidt voor 2022 en verder tot de rapportage van verschillende percentages:

• Het percentage uitgegeven codes oranje waarbij de bijbehorende meteorologische criteria daadwerkelijk zijn gehaald.

• Het aantal gemiste waarschuwingen voor code oranje als percentage van het totaal aantal weersituaties dat voldeed aan criteria voor code oranje.

• Het percentage van het algemeen publiek dat het weeralarm (code rood) als passend heeft ervaren.

Voor het realiseren van de beleidsdoelstelling is van belang in hoeverre waarschuwingen burgers bereiken en in hoeverre dit leidt tot gedragsaanpassing. Het onderzoek dat hiervoor in 2022 is benut zijn de flitspeilingen die 4x (van in totaal 8 uitgegeven codes (1x rood en 7x oranje)) zijn uitgevoerd. De 4 flitspeilingen betroffen in 2022 alle een code oranje waardoor een score voor het bereiken van burgers met code rood voor 2022 niet mogelijk is; De score van 88% voor het bereiken van burgers zit boven de norm van ≥ 80%. De score van 44% van het algemeen publiek dat gedrag aanpast na een weerwaarschuwing (gemeten voor code oranje) zit onder de norm van ≥ 65% (voor code oranje en rood). De meest genoemde reden is dat men toch al niet van plan was naar buiten te gaan.

3. Klimaat

Het KNMI informeert het algemeen publiek gemiddeld wekelijks ten aanzien van het klimaat met een klimaatbericht. In 2022 zijn 80 klimaatberichten gemaakt, dat komt neer op gemiddeld 1,5 per week.

Daarnaast wordt de klanttevredenheid van de gebruikers van klimaat-gerelateerde producten gemeten bij het klantbelevingsonderzoek. Het KNMI kreeg in 2022 een klanttevredenheidscijfer van 7,0 en zit daarmee op de norm.

4. Seismologie

Voor seismologie informeert het KNMI het algemeen publiek over elke aardbeving in Nederland met een magnitude van 3,0 of hoger (wettelijk verplicht is 4,5). Het uitgebreidere seismologische meetnetwerk in Groningen stelt het KNMI in staat om voor dit gebied ook alle aardbevingen met een magnitude van 1,5 procent of hoger (wettelijk verplicht is 2) waar te nemen en het publiek te informeren. Dit is in 2022 gerealiseerd.

Ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening en berichtgeving wordt gekeken naar de geloofwaardigheid onder burgers (imago-onderzoek) en de klanttevredenheid van de professionele gebruikers van seismologische data (klantbelevingsonderzoek).

Het imago-onderzoek heeft in 2021 plaatsgevonden en omdat het één keer per twee jaar wordt uitgevoerd, heeft het 2022 niet plaatsgevonden. Met een score van 78% in 2021 is de norm gerealiseerd van het percentage burgers dat KNMI op seismologisch gebied als betrouwbaar beschouwt.

Het KNMI kreeg in 2022 een klanttevredenheidscijfer van 7,0 onder gebruikers seismologische producten en zit daarmee op de norm.

5. Data beschikbaarheid

Deze streefwaarde/norm betreft de beschikbaarheid van data in het licht van de beleidsdoelstelling. Het KNMI streeft naar een beschikbaarheid van data voor weer en klimaat, van ≥ 98,5% over het hele jaar. Met een score van 99,54% is dit gerealiseerd in 2022.

De beschikbaarheid van seismologische data moet voldoende zijn om het publiek volledig en onverwijld te informeren over bevingen. Het meetnetwerk is ontworpen naar gelang de magnitude die minimaal moet worden gemeten en dat is niet voor heel Nederland hetzelfde. Daarnaast geldt dat door de redundantie in het meetnetwerk, de hoeveelheid data groot is en ook bij het uitvallen van één of meer onderdelen van het meetnetwerk alle aardbevingen worden geregistreerd. Dit is vertaald naar een indicator die de gemiddelde beschikbaarheid van bruikbare data uit alle instrumenten in het veld weergeeft. Dit leidt tot een streefwaarde van databeschikbaarheid seismologie van 80% of hoger. Dit is met een score van 91,7% gerealiseerd in 2022.

6. Luchtvaart meteorologische dienstverlening

Luchtvaart meteorologische dienstverlening is een aparte categorie wettelijke taken van het KNMI. Daarom wordt de klanttevredenheid van de luchtvaartsector apart als indicator er uitgelicht. Het KNMI streeft naar een klanttevredenheidscijfer van ≥7,0. Voor zowel de kwaliteit van de producten als de communicatie is de norm met scores van respectievelijk 8,0 en 7,9 gerealiseerd in 2022.

7. Wetenschappelijk onderzoek

Het KNMI realiseert minimaal 65 peer reviewed wetenschappelijke publicaties per jaar. Wetenschappelijk onderzoek is geen kwantitatief doel op zich, maar ondersteunend aan de taken en de beleidsdoelstelling van het KNMI. Een minimum aantal peer reviewed publicaties is een indicator van de wetenschappelijke toets die het KNMI werk heeft doorstaan. In 2022 zijn 139 peer reviewed publicaties gerealiseerd, ruim boven de norm.

Het op dit artikel uitgevoerde beleid en de bijbehorende resultaten waren het afgelopen jaar grotendeels conform verwachting. Het KNMI werkt aan de ambities uit het Meerjarig Strategisch Plan (MSP2025) waaronder de ontwikkeling van het Early Warning Centre. Resultaten van het Early Warning Centre worden steeds meer zichtbaar, zoals bijvoorbeeld de toevoeging van de droogtemonitoring aan het klimaatdashboard. Het KNMI versterkt ook internationaal de mogelijkheden voor early warning, middels het programma KNMI Global, dat in 2022 is gestart. Het programma I-strategie is afgerond en in de lijn ondergebracht, waar sturing op informatiemanagement wordt gecontinueerd. De modernisering van de waarneeminfrastructuur (MWI) heeft in 2022 vertraging heeft opgelopen. Hier spelen de beschikbaarheid van hardware en een lastige arbeidsmarkt een rol. In Caribisch Nederland is in 2022 het monitoringsnetwerk uitgebreid voor de actieve vulkanen Mount Scenery en The Quill op de eilanden van Saba en St. Eustatius. 

De nieuwe supercomputer van UWC West – het samenwerkingsverband tussen het KNMI en onze Deense (DMI), Ierse (Met Éireann) en IJslandse (IMO) collega’s – is succesvol opgebouwd op zijn locatie in Reykjavik, zodat de eerste operationele tests uitgevoerd kunnen worden. Deze High Performance Computer werkt volledig op duurzame energie. Daarnaast heeft ECMWF een nieuwe supercomputer in Bologna in gebruik genomen, voor verbeterde lange-termijn weersverwachtingen. In 2022 is ook de eerste van een reeks nieuwe weer- en klimaatsatellieten van EUMETSAT (MTG-I1) gelanceerd. Het KNMI gaat deze nieuwe beelden gebruiken om beter en meer plaatselijk te kunnen waarschuwen voor bijvoorbeeld onweer. Toepassingen zoals artificial intelligence zijn opgenomen in meerjarige onderzoeksprogramma’s voor het verbeteren van weersverwachtingen. Middels klimaatberichten heeft het KNMI gewerkt aan de vergroting van het bewustzijn van klimaatverandering. In 2022 is de voorbereiding van klimaatscenario’s’23 volgens planning verlopen.

Aardbevingen, weeralarm en -waarschuwingen

Aardbevingen

In Nederland zijn er in 2022 65 aardbevingen opgetreden: 58 geïnduceerde aardbevingen en 7 natuurlijke aardbevingen. De meeste geïnduceerde aardbevingen vonden plaats in het Groningenveld, 52 in totaal. Met een totaal van 12 aardbevingen in Groningen boven de 1,5 is 2022 vergelijkbaar met 2021. In 2021 waren er ook 12 bevingen met een magnitude van 1,5 en hoger. Ook het seismisch moment, de totale hoeveelheid vrijgekomen energie, laat weinig verandering zien.

Luchtvaartmeteorologie

De luchtvaartmeteorologische dienstverlening door het KNMI wordt uitgevoerd conform afspraken met de Europese organisatie Eurocontrol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), op grond van de Wet Luchtvaart. In 2022 heeft het KNMI een innovatieve technologie doorontwikkeld en geïmplementeerd waarmee grote hoeveelheden waarneemdata van zeer hoge kwaliteit worden gegenereerd, gebruikmakend van signalen van sensoren aan vliegtuigen. Deze innovatie is in 2022 door Europese weerdiensten overgenomen en draagt wereldwijd bij aan verbeterde weerverwachtingen en waarschuwingen.

Code Rood

In 2022 is er 1x Code Rood (Weeralarm) uitgegeven door het KNMI voor zeer zware windstoten in de kustprovincies, op 18 februari 2022. Het ging om storm Eunice, die in de top 3 zwaarste stormen in ruim vijftig jaar is gekomen. Eunice was de zwaarste van drie stormen die in vier dagen tijd over ons land raasden, naast Eunice ging het om storm Dudley en storm Franklin.

Code Oranje

In 2022 is er door het KNMI achtmaal een code oranje uitgegeven: driemaal voor zware windstoten (voor de stormen Corry, Eunice en Franklin), tweemaal voor zware onweersbuien (waarvan eenmaal gecombineerd met zware regen), tweemaal voor gladheid door ijzel en eenmaal voor extreme hitte.

Tabel 66 Weeralarm KNMI

Code Rood (weeralarm)

  

Datum

Reden

Regio's

18-feb-22

Zeer zware windstoten door storm Eunice.

Kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, IJsselmeergebied, Waddengebied

   
   
   

Code Oranje (weerwaarschuwing)

  

Datum

Reden

Regio's

31-jan

(Zeer) zware windstoten door storm Corry

Noord-Holland, Friesland, Waddengebied en IJsselmeergebied

18-feb

Zeer zware windstoten door storm Eunice.

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, en Noord-Brabant.

20-feb

Zeer zware windstoten door storm Franklin

Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied

19-mei

Zware onweersbuien

Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel

20-mei

Zware regen en onweersbuien

Limburg

19 juli december

Extreme hitte

Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg

15-dec

Gladheid door ijzel

Hele land m.u.v. Noord-Brabant en Limburg

18-dec

Gladheid door ijzel

Hele land

Bron: KNMI

KNMI Online

In totaal is de website van het KNMI (www.knmi.nl) in 2022 55,5 miljoen keer bezocht, ruim 4,6 miljoen bezoeken per maand. De grootste piek in het aantal bezoekers lag op 18 februari. Die dag werd code rood afgegeven voor storm Eunice, en bracht een recordaantal van 833.000 bezoekers naar de website. Het best gelezen artikel van 2022 ging over de naamgeving van stormen.

KNMI is actief op Twitter (121.000 volgers), Instagram (5766 volgers), LinkedIn (10.477 volgers) en YouTube. Alle kanalen laten een gestage stijging van het aantal volgers zien. Met het oog op de ontwikkelingen op Twitter, gaat het KNMI de mogelijkheden van het platform Mastodon verkennen.

In 2022 heeft het KNMI vier video’s gemaakt. De video's zijn op YouTube en de KNMI-website geplaatst en gedeeld via social media. De best bekeken video in 2021 was de uitleg over hittegolven.

Evaluaties en audits

Bij de Kamerbrief op 14 oktober 2022 (Kamerstuk II 2021-2022, 38802 nr. 25) heeft de Staatssecretaris van IenW de Tweede Kamer geïnformeerd over de kabinetsappreciatie (kabinetsreactie) van de evaluatie van de Wet Taken Meteorologie en Seismologie (Wtms). Zij gaat daarbij in op wijzigingen die zij wil aanbrengen in de Wtms. Dit betreft onder meer het voornemen om pro-actief contact met waterschappen en veiligheidsregio’s beter mogelijk te maken, zodat de publieke veiligheid optimaal kan worden geborgd.

Verantwoordingsonderzoek 2021 (Algemene Rekenkamer). Inzicht in risico’s continuïteit dienstverlening

De Algemene Rekenkamer constateert dat het KNMI voldoet aan de norm voor de wijze van risico’s analyseren en prioriteren. Het KNMI doorloopt de stappen van de interne sturingscyclus. De managementafspraak is volledig opgesteld en de concernsturingscyclus is geheel doorlopen. Voor het programma EWC is het risicoregister periodiek geüpdatet.

Tabel 67 Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Meteorologi, Seismologie en Aardobservatie (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

 

Verplichtingen

52.928

55.852

58.826

62.349

66.940

63.904

3.036

1

         

Uitgaven

52.056

55.242

57.346

63.434

68.203

62.818

5.385

 
         

1 Meteorologie en seismologie

32.399

33.607

36.148

46.387

47.317

42.095

5.222

 

Bijdrage aan agentschappen

32.399

33.607

36.148

46.387

43.673

38.708

4.965

2

Bijdragen aan het agentschap KNMI

31.577

32.763

35.282

41.136

43.673

38.708

4.965

 

Meteorologie

30.625

31.490

33.229

39.039

41.792

37.080

4.712

 

Seismologie

952

1273

1010

1.033

962

962

0

 

Caribisch Nederland

0

0

1043

1.064

919

666

253

 

Bijdragen aan internationale organisaties

822

844

866

5251

3.644

3387

257

 

Contributie aan WMO (HGIS)

822

844

866

843

854

940

‒ 86

 

Contributie ECMWF (HGIS)

0

0

0

4408

2.754

2447

307

 

Overige bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

0

36

0

36

 
         

2 Aardobservatie

19.657

21.635

21.198

17.047

20.886

20.723

163

 

Bijdragen aan agentschappen

19.657

21.635

21.198

17.047

20.886

20.723

163

 

Bijdragen aan agentschap KNMI

19.657

21.635

21.198

17.047

20.886

20.723

163

 
         

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. Het verschil in de verplichtingen van € 3,0 miljoen wordt veroorzaakt door toevoegingen in het kader van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,3 miljoen), Hybride werken (€ 1,0 miljoen), Masterplan De Bilt (€ 0,8 miljoen), Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK; € 0,8 miljoen), ECMWF (€ 0,3 miljoen), KNMI Global (€ 0,2 miljoen), Werk aan Uitvoering (WAU)/Actieplan Open Overheid (€ 0,5 miljoen), Vulkaanmonitoring (€ 0,3 miljoen) en een paar kleinere posten (€ 0,2 miljoen). Tenslotte is het de realisatie lager door een onjuiste raming (€ 2,0 miljoen).

 • 2. Het verschil in de uitgaven van € 5,0 miljoen wordt veroorzaakt door toevoegingen in het kader van de loon- en prijsbijstelling (€ 1,2 miljoen), Hybride werken (€ 1,0 miljoen), Masterplan De Bilt (€ 0,8 miljoen), POK (€ 0,8 miljoen), KNMI Global (€ 0,2 miljoen), WAU/Actieplan Open Overheid (€ 0,5 miljoen), Vulkaanmonitoring (€ 0,3 miljoen) en een paar kleinere posten (€ 0,2 miljoen).

1 Metereologie en seismologie

23.01.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Meteorologie

De volgende producten zijn geleverd:

Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer (code geel, code oranje en weeralarm);

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (in het kader van de klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat.

Seismologie

De volgende producten zijn geleverd:

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

Caribisch Nederland

De volgende producten zijn geleverd:

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer

 • Dienstverlening voor de luchtvaart voor luchthaven Flamingo Airport (Bonaire International Airport)

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat;

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

23.01.05 Bijdragen aan internationale organisatie:

Contributie WMO

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) te voldoen. Deelname aan de activiteiten van de WMO wordt gefinancierd uit HGIS.

De WMO is de overkoepelende gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties op het gebied van weer, klimaat en water. De WMO is van groot belang voor internationale samenwerking op meteorologisch gebied, de uitwisseling van meteorologische gegevens en producten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer en klimaat.

Contributie ECMWF

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (ECMWF) te voldoen. Deelname aan de activiteiten van het ECMWF wordt gefinancierd uit HGIS.

Het ECMWF ontwikkelt en onderhoudt numerieke globale weermodellen voor middellange en lange termijn weersverwachtingen. De operationele numerieke weersverwachtingen van het ECMWF worden 24/7 verspreid aan afnemers binnen de lidstaten. Ook stelt het ECMWF computer rekencapaciteit beschikbaar aan de lidstaten.

2 Aardobservatie

23.02.03 Bijdrage aan het agentschap KNMI

Aardobservatie

De volgende producten zijn geleverd:

 • Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten in Europees verband (EUMETSAT).

34

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites; www.eumetsat.int.

35

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; www.ecmwf.int.

36

World Meteorological Organization; www.wmo.ch.

Licence