Base description which applies to whole site

3.11 Artikel 23 Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

Het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico’s met een atmosferische of seismische oorsprong terug te dringen. Het KNMI ontwikkelt daartoe hoogwaardige kennis, verricht waarnemingen, zet deze om in producten en diensten die de veiligheidsrisico’s verminderen, bijdragen aan een duurzame samenleving en economische mogelijkheden bevorderen.

Financieren

De minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT23 ECMWF24 en WMO25.

(Doen) Uitvoeren

De Minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet taken meteorologie en seismologie (Wtms). De Minister heeft deze taken belegd bij het agentschap KNMI. De rol ‘(doen) uitvoeren’ heeft betrekking op de volgende taken:

 • het kosteloos verstrekken van algemene weerberichten omtrent de toestand van het huidige weer en het te verwachten weer;

 • waarschuwingen aan het algemeen publiek bij verwacht of werkelijk gevaarlijk of maatschappij-ontwrichtend weer of waarschuwingen bij calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt;

 • het onverwijld informeren van het algemeen publiek bij een significante bodembeweging door geofysische bronnen of vulkanische activiteit;

 • het kosteloos ondersteunen van bestuursorganen in gedefinieerde gevallen.

 • het voortbrengen of verzamelen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens in het kader van de uitvoering van de taken zoals opgenomen in de Wet taken meteorologie en seismologie;

 • het beheer en onderhoud van de voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijke technische infrastructuur;

 • het overeenkomstig ministeriële regeling desgevraagd ondersteunen van bestuursorganen, de rechterlijke organisatie, overheidsbedrijven of openbare lichamen op het terrein van meteorologie, seismologie of andere geofysische terreinen bij de uitvoering van aan hen bij of krachtens wet opgedragen taken;

 • onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling met betrekking tot meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen;

 • meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of het onderzoek, bedoeld in onderdeel h, op verzoek van internationale organisaties voortbrengen, verzamelen of beschikbaar stellen;

 • het voor hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik van overheidsinformatie, zonder dat daartoe een verzoek is gedaan op grond van die wet, beschikbaar stellen van meteorologische, seismologische en andere geofysische gegevens of onderzoeksresultaten, of de opzet daarvan, voor zover intellectuele eigendomsrechten van anderen dat niet beperken, waarbij er op basis van een overeenkomst aanvullende dienstverlening kan worden verleend;

 • internationale samenwerking op het gebied van meteorologie en seismologie en andere geofysische terreinen; en

 • het verlenen van meteorologische diensten voor de luchtvaartnavigatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de minister van Economische Zaken en Klimaat is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet.

Indicatoren en Kengetallen

Bij de beleidsdoorlichting van artikel 23 in 2019 is aanbevolen om de beleidsindicatoren ten aanzien van meteorologie en seismologie op het artikel te herzien. Hieronder zijn de herziene indicatoren opgenomen, volgens het pilotjaar 2020. Uit de realisatie over 2020 bleken nog kleine wijzigingen benodigd om zo goed als mogelijk de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op artikel 23 aan te kunnen tonen. Deze wijzigingen worden in het jaarverslag 2021 doorgevoerd en vanaf dat moment wordt op basis van de nieuwe indicatoren gerapporteerd. Hiernaast zijn in de agentschapsparagraaf van het KNMI de doelmatigheidsindicatoren opgenomen.

Tabel 66 Indicatoren Meteorologie, Seismologie en aardobservatie

Indicator

Streefwaarde/norm

1. Algemene klanttevredenheid:

 

a.     Rapportcijfer voor kwaliteit van ontvangen producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

b.     Rapportcijfer voor communicatie over producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

2. Weer:

 

a.     Beschikbaarheid en frequentie van de dagelijkse weersverwachtingen

3x p/d, 365 dagen p/j

b.     % correct uitgegeven weerswaarschuwingen (codes oranje en rood).

≥ 60%

c.     % van het algemeen publiek dat wordt bereikt met weerwaarschuwingen, te onderzoeken via het imago onderzoek

≥ 80%

d.     % van het algemeen publiek dat gedrag aanpast na een weerwaarschuwing (code oranje of rood), te onderzoeken via het imago onderzoek

≥ 65%

3. Klimaat:

 

a.     Beschikbaarheid klimaatbericht KNMI

Gemiddeld 1x per week

b.     Klanttevredenheid (rapportcijfer) onder gebruikers klimaatproducten KNMI

Overall cijfer ≥ 7,0

4. Seismologie:

 

a.     Publicatie bevingen in Nederland met magnitude ≥ 4,5

≥ 98%

b.     Publicatie bevingen in Groningen met magnitude ≥ 2

≥ 98%

c.     Percentage burgers dat KNMI op seismologisch gebied als betrouwbaar beschouwt, te onderzoeken via het imago onderzoek

≥ 75%

d.     Klanttevredenheid (rapportcijfer) onder gebruikers seismologische producten KNMI

Overall cijfer ≥ 7,0

5. Data beschikbaarheid:

 

a.     Beschikbaarheid van en data m.b.t weer en klimaat

≥ 98,5%

b.     Beschikbaarheid van data m.b.t. seismologie

N.n.b.

6. Luchtvaart meteorologische dienstverlening:

 

a.     Rapportcijfer voor kwaliteit van ontvangen producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

b.     Rapportcijfer voor communicatie over producten/diensten

Overall cijfer ≥ 7,0

7. Wetenschappelijk onderzoek

 

a.     Aantal wetenschappelijke publicaties

≥ 65 per jaar

In 2022 wordt voor het eerst volgens een meerjarige offerte en activiteitenprogramma gewerkt. Voorheen werd dit jaarlijks vernieuwd maar vanwege de hoge mate van continuïteit in de wettelijke taken wordt overgegaan op een meerjarige planning.

In 2022 wordt de ingezette koers van het Early Warning Centre (EWC) gecontinueerd, van waaruit adviezen en waarschuwingen op het terrein van meteorologie, seismologie en aardobservatie worden gegeven en producten optimaal worden toegesneden op de behoeften van afnemers en het publiek. Ook de implementatie van de I-strategie en de modernisering van de waarneeminfrastructuur worden voortgezet.

De implementatie van de I-strategie is in 2020 als programma gestart om de ICT integraal en fundamenteel op een hoger plan te brengen. De werkwijze wordt geleidelijk ontwikkeld naar het alleen nog maar werken onder architectuur. Het werken onder architectuur wordt in 2022 verder geïmplementeerd en voor het ontsluiten van data van derden wordt de architectuur uitgewerkt. De concrete bijdrage aan het programma EWC krijgt hierbij prioriteit.

De modernisering van de waarneeminfrastructuur wordt eveneens als een programma uitgevoerd (Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI)) waarvan de realisatiefase in 2020 is gestart. Dit programma zal zich in 2022 volgens planning richten op onder meer automatisering van (controle op) datakwaliteit en de ontwikkeling van de voor het meetnet essentiële systeem voor master-datamanagement.

De Maatschappelijke Advies Raad, die in 2021 een start heeft gemaakt, fungeert als klankbordgroep vanuit het perspectief van het maatschappelijk belang. Het gaat hierbij om de veiligheid, bereikbaarheid, en goede leefomgeving en welvaart in Nederland. De evaluatie van de Wet taken meteorologie en seismologie in 2021 zal mogelijk tot beleidswijzigingen leiden die vanaf 2022 zijn beslag zullen krijgen.

Tabel 67 Tabel Budgettaire gevolgen van beleid art.23 (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Verplichtingen

58.826

63.211

63.904

59.193

53.349

46.982

51.176

        

Uitgaven

57.346

62.176

62.818

56.227

52.263

44.016

50.090

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    
        

1 Meteorologie en seismologie

36.148

45.129

42.095

41.425

40.370

36.061

35.135

Bijdragen aan agentschappen

35.282

39.852

38.708

38.038

36.983

32.674

31.748

Waarvan bijdragen aan agentschap KNMI

35.282

39.852

38.708

38.038

36.983

32.674

31.748

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

866

5.277

3.387

3.387

3.387

3.387

3.387

Contributie ECMWF (HGIS)

0

4.407

2.447

2.447

2.447

2.447

2.447

Overige Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

866

870

940

940

940

940

940

        

2 Aardobservatie

21.198

17.047

20.723

14.802

11.893

7.955

14.955

Bijdragen aan agentschappen

21.198

17.047

20.723

14.802

11.893

7.955

14.955

Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI

21.198

17.047

20.723

14.802

11.893

7.955

14.955

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De uitgaven voor de bijdrage aan het agentschap KNMI zijn volledig juridisch verplicht. De bijdrage aan het agentschap KNMI heeft een structureel karakter.

1 Meteorologie en seismologie

Bijdrage aan agenschappen

KNMI Meteorologie

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer (code geel, code oranje en weeralarm);

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat.

KNMI Seismologie

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

KNMI Caribisch Nederland

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer

 • Dienstverlening voor de luchtvaart voor luchthaven Flamingo Airport (Bonaire International Airport)

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij over weer en klimaat;

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het Nationaal Data Centre (NDC) voor de CBTBO.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributies aan de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) en het European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) te voldoen. Deelname aan de activiteiten van de WMO en het ECMWF wordt gefinancierd uit HGIS.

WMO

De WMO is de overkoepelende gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties op het gebied van weer, klimaat en water. De WMO is van groot belang voor internationale samenwerking op meteorologisch gebied, de uitwisseling van meteorologische gegevens en producten en het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van weer en klimaat.

ECMWF

Het Europees Centrum voor Weersverwachtingen op de Middellange Termijn (ECMWF), gevestigd in Reading, UK, is een intergouvernementele organisatie van 22 Europese lidstaten, waaronder Nederland. Het ECMWF ontwikkelt en onderhoudt numerieke globale weermodellen voor middellange en lange termijn weersverwachtingen. De operationele numerieke weersverwachtingen van het ECMWF worden 24/7 verspreid aan afnemers binnen de lidstaten. Ook stelt het ECMWF computer rekencapaciteit beschikbaar aan de lidstaten. Vanwege de Brexit is besloten om het Copernicus-gedeelte van het ECMWF naar het Europese vasteland te verplaatsen. Het is nog onduidelijk waar dit onderdeel zal worden gevestigd.

2 Aardobservatie

Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten wordt in Europees verband uitgevoerd door EUMETSAT, een intergouvernementele organisatie van 30 lidstaten. Deze operationele satellieten leveren informatie die onontbeerlijk is voor het monitoren van weer en klimaat. Het KNMI vertegenwoordigt Nederland bij EUMETSAT. Het budget van EUMETSAT en daarmee ook de contributie aan EUMETSAT wordt jaarlijks in de EUMETSAT-Council vastgesteld.

De begroting volgt in grote lijnen de begroting van EUMETSAT. Deze begroting kende in de periode 2018-2022 een piek door het samenvallen van een aantal programma’s. Vanaf 2023 wordt de begroting van EUMETSAT lager waardoor ook de hier begrote bedragen lager zijn. Echter, de contributies van lidstaten aan EUMETSAT zijn mede afhankelijk van de kosten voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie satellieten. Dergelijke programma’s kunnen soms vertraagd worden, zoals door een technisch probleem bij de ontwikkeling. Dit leidt tot een verschuiving van kosten naar latere jaren en soms ook een reductie van de contributie in het daaropvolgende jaar.

23

European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites; www.eumetsat.int

24

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; www.ecmwf.int

25

World Metereological Organization; www.wmo.ch

Licence