Base description which applies to whole site

4.14 Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds verantwoord.

Tabel 72 Samenvatting budgettaire gevolgen van beleid art.26
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

Verplichtingen

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

8.565.427

8.014.590

550.837

        

Uitgaven

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

8.565.427

8.003.281

562.146

        

Uitgaven onderverdeeld per artikelonderdeel

       

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

7.451.127

6.841.862

609.265

Bijdrage aan het Deltafonds

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.114.300

1.161.419

‒ 47.119

        

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Financieren

Zaken die op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds worden verantwoord zijn terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 73 Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1.000)
     

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2018

2019

2020

2021

2022

2022

2022

 

Verplichtingen

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

8.565.427

8.014.590

550.837

1

         

Uitgaven

6.335.032

6.010.410

6.343.743

8.228.644

8.565.427

8.003.281

562.146

 
         

1 Bijdrage Investeringsfondsen

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

7.451.127

6.841.862

609.265

 

Bijdrage aan het Mobiliteitsfonds

5.459.756

5.133.045

5.509.351

6.976.246

7.451.127

6.841.862

609.265

2

2 Bijdrage investeringsfondsen

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.114.300

1.161.419

‒ 47.119

 

Bijdrage aan het Deltafonds

875.276

877.365

834.392

1.252.398

1.114.300

1.161.419

‒ 47.119

3

         

Ontvangsten

0

0

 

0

0

0

0

 

Onderstaand wordt op het niveau van financieel instrument en de verplichtingen een toelichting gegeven op de verschillen (de mutaties) tussen de begroting en de realisatie. Zie voor de gehanteerde norm de toelichting ‘normering jaarverslag’ zoals opgenomen in de leeswijzer.

 • 1. De hogere realisatie van de verplichtingen is vrijwel volledig het gevolg van de kasverschillen die hieronder worden toegelicht.

 • 2. De hogere realisatie van € 609,3 miljoen is veroorzaakt door:

  • Er is € 344 miljoen toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds voor de loon- en prijsbijstelling 2022.

  • Er is € 122,9 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII voor verschillende onderwerpen.

  • Er is € 12 miljoen toegevoegd voor de extra kosten hoogwater Limburg.

  • Er is per saldo € 8 miljoen overgeboekt naar andere ministeries.

  • Er is € 382 miljoen toegevoegd vanuit de aanvullende post voor de uitvoering van het Coalitieakkoord.

  • Er is € 3 miljoen overgeboekt naar het MF voor Werken aan uitvoering.

  • Ten slotte kleinere mutaties per saldo een verlaging van € 0,8 miljoen.

 • 10. De lagere realisatie van € 47,1 miljoen is veroorzaakt door:

  • Als gevolg van het geactualiseerde programma en om de overprogrammering op een verantwoord niveau te brengen is er een kasschuif met het generale beeld verwerkt op de begroting van het Deltafonds. De kasschuif heeft een meerjarige doorwerking en is over de gehele looptijd van het Deltafonds budgettair neutraal. De kasschuif betreft een verlaging met € 141,2 miljoen in 2022.

  • Een verlaging van € 14,2 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor met name de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie, voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307/Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland en de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie.

  • € 63,5 miljoen in verband met de toegekende loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022 die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds.

  • € 13,9 miljoen van EZK voor het uitvoeren van de opdracht Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding voor de in- en externe kosten in 2022.

  • € 8,1 miljoen is aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2022 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

  • € 20 miljoen is aan het deltafonds in 2022 toegevoegd in het kader van het Coalitieakkoord Instandhouding.

  • Diverse kleinere mutaties per saldo een verhoging van € 2,8 miljoen.

Mobiliteitsfonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Mobiliteitsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie).

Tabel 74 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van hoofdstuk XII aan de begroting van het Mobiliteitsfonds (bedragen x € 1.000)

Mobiliteitsfonds

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Uitgaven

186.895

0

‒ 186.895

11.01

Verkenningen

 

5.000

0

‒ 5.000

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

0

‒ 5.639

11.03

Reserveringen

 

176.256

0

‒ 176.256

11.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

 

0

0

0

      

11.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

186.895

0

‒ 186.895

      

12

Hoofdwegen

Uitgaven

2.982.240

3.176.794

194.554

12.01

Exploitatie

 

3.959

9.298

5.339

12.02

onderhoud en vervanging

 

1.192.166

1.188.303

‒ 3.863

12.03

Aanleg

 

600.636

594.319

‒ 6.317

12.04

GIV/PPS

 

525.002

540.204

15.202

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

844.670

184.193

      

12.09

Ontvangsten

Ontvangsten

27.724

21.433

6.291

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

2.954.516

3.155.361

188.263

      

13

Spoorwegen

Uitgaven

2.190.296

2.543.680

353.384

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

1.599.243

1.945.955

346.712

13.03

Ontwikkeling

 

424.047

401.363

‒ 22.684

13.04

GIV/PPS

 

167.006

196.362

29.356

13.07

Rente en aflossing

 

0

0

0

      

13.09

Ontvangsten

Ontvangsten

208.458

231.933

23.475

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.981.838

2.311.747

329.909

      

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Uitgaven

90.368

86.838

‒ 3.530

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

 

41.774

35.737

‒ 6.037

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

 

0

0

0

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

 

48.594

51101

2.507

      

14.09

Ontvangsten

 

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

90.368

86.838

‒ 3.530

      

15

Vaarwegen

Uitgaven

1.295.676

1.494.251

198.575

15.01

Exploitatie

 

10.433

10.972

539

15.02

onderhoud en vervanging

 

450.556

511.648

61.092

15.03

Ontwikkeling

 

357.466

390.458

32.992

15.04

GIV/PPS

 

106.058

165.643

59.585

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

415.530

44.367

      

15.09

Ontvangsten

Ontvangsten

74.241

44.822

‒ 29.419

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.221.435

1.449.429

227.994

      

17

Megaprojecten

Uitgaven

455.830

484.813

28.983

17.02

Betuweroute

 

0

0

0

17.03

HSL

 

0

0

0

17.06

PMR

 

679

‒ 7

‒ 686

17.07

ERTMS

 

146.041

114.954

‒ 31.087

17.08

Zuidasdok

 

91.541

101.584

10.043

17.10

Programma HFS

 

217.569

268.282

50.713

      

17.09

Ontvangsten

 

49.020

83.038

34.018

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

406.810

401.775

‒ 5.035

      

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Uitgaven

0

10

10

18.06

Externe veiligheid

 

0

10

10

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

 

0

0

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en vervanging

 

0

0

0

      

18.09

Ontvangsten

Ontvangsten

0

4.311

4.311

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

0

‒ 4.301

‒ 4.301

      
      
      
 

Totaal uitgaven

 

7.201.305

7.786.386

585.081

 

Totaal ontvangsten

 

359.443

385.537

38.676

 

Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar

  

240.960

 
 

Saldo afgesloten rekeningen dit jaar

  

‒ 291.238

 
 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

6.841.862

7.451.127

546.405

Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de beleidsbegroting van Hoofdstuk XII aan het Deltafonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord (zie onderstaande specificatie)

Tabel 75 Specificatie van de bijdragen uit de begroting van Hoofdstuk XII aan de begroting van het Deltafonds (bedragen x € 1.000)

DELTAFONDS

 

Vastgestelde Begroting

Realisatie

Verschil

1

Investeren in waterveiligheid

Uitgaven

568.377

536.517

‒ 31.860

1.01

Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

109.167

‒ 332

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

416.640

‒ 31.547

1.03

Studiekosten

 

10.691

10.710

19

      

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Ontvangsten

166.404

208.140

41.736

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

401.973

328.377

‒ 73.596

      

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Uitgaven

62.989

71.465

8.476

2.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

69.590

11.269

2.03

Studiekosten

 

4.668

1.875

‒ 2.793

      

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

    
 

Zoetwatervoorziening

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

62.989

71.465

8.476

      

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Uitgaven

232.337

261.437

29.100

3.01

Exploitatie

 

7.634

8.028

394

3.02

Onderhoud en vernieuwing

 

224.703

253.409

28.706

      

3.09

Ontvangsten Beheer, onderhoud en vervanging

Ontvangsten

0

4.713

4.713

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

232.337

256.724

24.387

      

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Uitgaven

21.842

72.605

50.763

4.01

Experimenteerprojecten

 

0

 

0

4.02

GIV/PPS

 

21.842

72.605

50.763

      

4.09

Ontvangsten Experimenteerartikel

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

21.842

72.605

50.763

      

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Uitgaven

339.405

371.603

32.198

5.01

Apparaat

 

249.947

266.040

16.093

5.02

Overige uitgaven

 

70.641

105.563

34.922

5.03

Investeringsruimte

 

3.500

0

‒ 3.500

5.04

Reserveringen

 

15.317

0

‒ 15.317

      

5.09

Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

Ontvangsten

0

0

0

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

339.405

371.603

32.198

      
      

7

Investeren in waterkwaliteit

Uitgaven

103.475

68.666

‒ 34.809

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

73.258

49.628

‒ 23.630

7.02

Ontwikkeling Waterkwaliteit

 

21.767

9.733

‒ 12.034

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

9.305

855

      

7.09

Ontvangsten Investeren in waterkwaliteit

Ontvangsten

602

630

28

 

Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

102.873

68.036

‒ 34.837

      
 

Totaal uitgaven

 

1.328.425

1.382.293

53.868

 

Totaal ontvangsten

 

167.006

213.483

46.477

 

Saldo afgesloten rekeningen vorig jaar

  

286.037

 
 

Saldo afgesloten rekeningen dit jaar

  

‒ 231.527

 
 

Totaal Bijdrage van hfdst XII (art 26)

 

1.161.419

1.114.300

7.391

Licence