Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ART. NR. 12 TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2019 )1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4)

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Verplichtingen

93.071

0

93.071

‒ 12.690

80.381

‒ 14.084

‒ 14.957

‒ 15.565

‒ 15.384

Uitgaven

93.071

0

93.071

‒ 12.690

80.381

‒ 14.084

‒ 14.957

‒ 15.565

‒ 15.384

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

100%

Inkomensoverdrachten

77.180

0

77.180

872

78.052

‒ 622

‒ 1.559

‒ 2.203

‒ 2.065

TS 17-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Minderjarige deelnemers bol ( R)

0

0

0

0

0

0

0

0

TS 18+

5.968

0

5.968

‒ 119

5.849

‒ 119

‒ 119

‒ 119

‒ 119

-

Tegemoetkoming lerarenopleding (tlo) ( R)

3.741

3.741

‒ 130

3.611

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

-

Deeltijd vo ( R)

2.227

2.227

11

2.238

11

11

11

11

VO 18+

71.212

0

71.212

991

72.203

‒ 503

‒ 1.440

‒ 2.084

‒ 1.946

-

Volwassenenonderwijs (vavo) ( R)

6.459

6.459

‒ 139

6.320

‒ 265

‒ 418

‒ 563

‒ 639

-

Meerderjarige scholieren vo ( R)

59.664

59.664

‒ 501

59.163

‒ 1.858

‒ 2.734

‒ 3.357

‒ 3.215

-

Meerderjarige scholieren vso ( R)

4.057

4.057

‒ 362

3.695

‒ 373

‒ 281

‒ 157

‒ 85

-

STOEB/ALR (NR)

1.032

1.032

1.993

3.025

1.993

1.993

1.993

1.993

Bijdrage aan agentschappen

15.891

0

15.891

‒ 13.562

2.329

‒ 13.462

‒ 13.398

‒ 13.362

‒ 13.319

-

Dienst Uitvoering Onderwijs ( R)

15.891

15.891

‒ 13.562

2.329

‒ 13.462

‒ 13.398

‒ 13.362

‒ 13.319

Ontvangsten

3.657

0

3.657

386

4.043

292

234

194

192

-

TS 17- ( R)

0

0

0

0

0

0

0

0

-

TS 18+ ( R)

158

158

57

215

57

57

57

57

-

VO 18+ ( R)

3.499

3.499

329

3.828

235

177

137

135

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven.

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De raming wordt per saldo met € 0,9 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de herverdeling van de DUO-budgetten (- € 13,9 miljoen) over de artikelen.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.

Licence