Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

A Algemene doelstelling

Volksvertegenwoordiging

Controle van de regering en (mede)wetgeving. Deze taken vloeien voort uit de grondwetsartikelen 50 (vertegenwoordiging van het gehele Nederlandse volk), 65 tot en met 72 (werkwijze), 81 tot en met 87 (wetgeving), 105 (begrotingen), 137 en 138 (grondwetgeving) en enkele andere (grond)wetsartikelen.

De ambtelijke diensten

Ondersteunen van het constitutioneel proces. Dit doen de ambtelijke diensten door middel van het bieden van een politiek neutrale, adequate en innovatieve ondersteuning van de Kamerleden in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. De politieke prioriteiten, zoals door de Kamer bepaald, zijn daarbij leidend.

B Rol en verantwoordelijkheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van de Staten-Generaal. De colleges voeren zelf het beheer over hun begroting of hun begrotingsdeel. Over de inhoud van dit beheer bestaan afspraken (de zogenoemde beheerafspraken) tussen de Minister en de colleges, waarin recht gedaan wordt aan hun staatsrechtelijke positie3.

C Beleidswijzigingen

Informatiepositie Kamer

Een jaarlijkse evaluatie van deze instrumenten en een grondige vierjaarlijkse evaluatie behoorden tot de aanbevelingen van de klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoekspositie. In de evaluatie wordt gekeken of wordt voldaan aan de primaire doelstellingen: een betere aansluiting op de behoeften van Kamerleden en commissies en een efficiënte(re) inzet van de ambtelijke ondersteuning. De daarvoor gekozen instrumenten zijn het werken met een jaarplanning van de commissie, een versterkte rol van de commissievoorzitter en de vorming van een integrale staf bij elke commissie, waarvan alle ondersteunende functies deel uitmaken.

Transparantie Kamerwerk

De transparantie van het parlementaire proces zal verder worden verbeterd door uitbreiding en verbetering van audiovisuele faciliteiten. Zo zal het Open Data Portaal worden doorontwikkeld en ook de wetgevingsmonitor zal verder worden verbeterd. Verder wordt er voor het streamen/uitzenden van commissievergaderingen in enkele commissiezalen over gegaan van robotregie naar de mogelijke inzet van mobiele regie.

Betrokkenheid burgers bij politiek

In het Regeerakkoord Rutte III is onder de maatregel cultuur en historisch democratisch bewustzijn opgenomen dat kinderen tijdens hun schooltijd het parlement zouden moeten bezoeken.

Renovatie Binnenhof/verhuizing naar Bezuidenhoutseweg

In 2015 heeft de Tweede Kamer besloten tot een grondige verbouwing van het Binnenhofcomplex. Op basis van dit besluit zullen de voorbereidingen van de renovatie van het Binnenhofcomplex, meer nog dan in 2018, ook in 2019 volop aandacht vragen van de organisatie. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de Kamer toegankelijk en het Kamerwerk zichtbaar blijft, ook als de Tweede Kamer verhuist naar de tijdelijke huisvesting op de Bezuidenhoutseweg (B67). Het pand B67 wordt in 2018 en 2019 door een omvangrijke verbouwing geschikt gemaakt voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer. Een door het Rijksvastgoedbedrijf geselecteerde architect heeft met bouwkundige adviseurs op hoofdpunten voorstellen gedaan voor deze aanpassingen en heeft deze met de Bouwbegeleidingscommissie besproken.

Reorganisatie

Om een professionele, slagvaardige ambtelijke organisatie te bouwen die de dienstverlening voortdurend verbetert, zullen herijkingen en doorlichtingen een vast onderdeel zijn van het werkprogramma van alle diensten van de Kamerorganisatie.

Verschillende reorganisaties van diensten zijn afgerond of in gang gezet, waarmee een begin is gemaakt met de uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Neppérus c.s. (Kamerstukken II, 34 444, nr. 8) over spoedige uitvoering van de aanbevelingen in het ABD-rapport (Kamerstukken II, 34 444, nr. 16), ingediend tijdens de behandeling van Raming voor het jaar 2017 (Kamerstukken II, 34 444, nr. 17).

Instrumentarium Tweede Kamer

Een belangrijk aandachtspunt is een reflectie op de instrumenten die de Kamer ter beschikking staan. Bij de Raming van 2018 heeft de Voorzitter toegezegd om het Reglement van Orde (RvO) tegen het licht te houden. Inmiddels is er een werkgroep ingesteld onder leiding van het Kamerlid Van der Staaij, met de opdracht om het RvO integraal te herzien. In 2019 beschikt de Kamer naar alle waarschijnlijkheid over het eindrapport met bijbehorende aanbevelingen van de Staatscommissie Toekomst Parlementair Stelsel (waarvoor samen met de Eerste Kamer een parlementaire klankbordgroep is gevormd).

Werkklimaat/sociale veiligheid Tweede Kamer

Belangrijk speerpunt in 2019 is, net als in 2018, het werken aan een goed sociaal klimaat waarin veiligheid, gezondheid en inclusiviteit (ofwel het ontbreken van enige vorm van discriminatie of vooringenomenheid) belangrijke thema’s zijn. Daartoe wordt de (her)kenbaarheid van vertrouwenspersonen verbeterd, mede om elke drempel om melding te maken van ongewenst gedrag weg te nemen. Dit mede naar aanleiding van de maatschappelijke discussie over seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten (#metoo). Er wordt geïnvesteerd in een versterking van hun kennis, rol en toegankelijkheid in de organisatie.

Viering algemeen kiesrecht

Het presidium heeft besloten om expliciet aandacht te besteden aan de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht in (aanloop naar) 2019. De invoering van algemeen kiesrecht in 1919 was een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van onze parlementaire democratie, voor mannen én voor vrouwen. Om invulling te geven aan deze gedachte zal een projectgroep bestaande uit onder andere Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren aansprekende en originele evenementen organiseren, die recht doen aan de breedte en het belang van het onderwerp.

Duurzaam Kamerrestaurant

In het Kamerrestaurant wordt beleg veelal per portie verpakt in plastic. Wij bevorderen dat meer voedsel verpakkingsvrij aangeboden wordt zonder dat voedselverspilling toeneemt. Ook de noodzaak om verspilling van voedsel terug te dringen is een aandachtspunt.

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Art.nr.

Verplichtingen:

108.035

104.469

102.007

102.011

105.322

103.291

103.308

                 
 

Uitgaven:

105.349

104.469

102.007

102.011

105.322

103.291

103.308

                 

3.1

Apparaat Tweede Kamer

68.177

70.413

69.028

69.032

69.268

69.269

69.286

                 

3.2

Onderzoeksbudget

164

2.272

2.271

2.271

2.271

2.271

2.271

                 

3.3

Drukwerk

1.525

1.832

1.832

1.832

1.832

1.832

1.832

                 

3.4

Fractiekosten

33.601

27.531

26.455

26.455

29.530

27.497

27.497

                 

3.5

Uitzending leden

131

442

442

442

442

442

442

                 

3.6

Parlementaire enquêtes

0

0

0

0

0

0

0

                 

3.7

Bijdrage ProDemos

1.751

1.979

1.979

1.979

1.979

1.980

1.980

                 
 

Ontvangsten:

3.669

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

3.966

E Toelichting op de instrumenten

3.1 Apparaat Tweede Kamer

Dit artikelonderdeel bestaat uit personele en materiële componenten voor exploitatie en beheer van de Tweede Kamer.

3.2 Onderzoeksbudget

De Kamer beschikt over een bedrag voor uitgaven aan Kennis en Onderzoek om bijvoorbeeld parlementaire onderzoeken uit te voeren. Naar aanleiding van het KVKO-rapport wordt onderzoeksbudget verdeeld over 13 vaste commissies en een algemene commissie. Naar verwachting zullen alle commissies in 2019 activiteiten hieromtrent ontplooien.

3.3 Drukwerk

Op dit onderdeel staan de uitgaven gepland voor de publicatie van officiële documenten.

3.4 Fractiekosten

Deze worden verhoogd in 2021 (€ 3,0 mln.) en 2022 (€ 1,0 mln.). De verhoging houdt verband met de geplande Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De reden voor de verhoging in 2022 is dat fracties na zetelverlies nog een jaar lang bevoorschot worden op basis van het oude zetelaantal.

3.5 Uitzending leden

Op dit onderdeel staat het bedrag dat beschikbaar is voor commissies voor werkbezoeken aan het buitenland.

3.6 Parlementaire enquêtes

Op dit artikelonderdeel worden de uitgaven gepland voor parlementaire enquêtes. Op dit moment kan niet worden aangegeven of er in 2019 sprake zal zijn van (een) parlementaire enquête(s).

3.7 Bijdrage ProDemos

Jaarlijks betaalt de Tweede Kamer een bijdrage aan ProDemos voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Hierover maken de Tweede Kamer en ProDemos jaarlijks afspraken.

Ontvangsten

De ontvangsten bestaan uit diverse posten. De omzet van het Restaurantbedrijf, doorbelastingen aan derden en inhoudingen op lonen en salaris en ontvangsten voor zwangerschap- en bevallingsuitkeringen.

Overzicht van risicoregelingen

Overzicht van garanties (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Uitstaande garanties 2017

Verleende garanties 2018

Vervallen garanties 2018

Uitstaande garanties 2018

Garantie plafond 2018

Geraamd te verlenen 2019

Geraamd te vervallen 2019

Uitstaande garanties 2019

Garantie plafond 2019

3.4

Fractiekosten

7.960

 

169

7.791

         

Per 1 januari 2014 krijgen de fracties, op basis van de Regeling financiële ondersteuning, een voorschot van 100% voor fractiekosten.

De fracties kunnen zelf een egalisatiereserve opbouwen. Dit betekent dat er vanaf deze datum geen nieuwe trekkingsrechten worden opgebouwd.

3

Comptabiliteitswet 2016, artikel 4.4 lid 4

Licence