Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art. 2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

127.854

 

127.854

20.182

148.036

5.297

579

‒ 4.567

1.411

Uitgaven

 

133.253

 

133.253

17.163

150.416

10.396

4.116

‒ 1.623

205

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

93%

    

3.01

Watermanagement

7.336

 

7.336

 

7.336

    

3.01.01

Watermanagement

7.336

 

7.336

 

7.336

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.336

 

7.336

 

7.336

    

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

125.917

 

125.917

17.163

143.080

10.396

4.116

‒ 1.623

205

3.02.01

Waterveiligheid

81.685

 

81.685

8.420

90.105

9.020

2.460

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

81.685

 

81.685

8.420

90.105

9.020

2.460

  

3.02.02

Zoetwatervoorziening

27.739

 

27.739

649

28.388

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.739

 

27.739

649

28.388

    

3.02.03

Vervanging

16.493

 

16.493

8.094

24.587

1.376

1.656

‒ 1.623

205

Ontvangsten

          
Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 20 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 7,9 miljoen), een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 8,1 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Verplichtingschuiven

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is (Kamerstukken II, 2019-2020, 29 385, nr. 106). Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. Dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het verplichtingenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020.Daarnaast wordt in 2020 een verhoging ad € 2,9 aangebracht bij Vervanging en Renovatie naar aanleiding van een herziene planning van de onderzoeken.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd van de Maeslantkering. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden. Ter financiering hiervan wordt € 3,5 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 17,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 verhoging met € 9,0 miljoen, kasschuiven vanuit latere jaren van € 4,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds van € 4,1 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Kasschuiven

Als gevolg van de onzekerheid omtrent de haalbaarheid van (volledige) realisatie vizierschuifwissel HagesteinZuid wordt een bedrag van € 0,6 miljoen vanit 2020 doorgeschoven naar latere jaren.

Na onderzoek van RWS is gebleken dat een versnelling van onderhoudswerkzaamheden mogelijk is. Net zoals bij de impuls is het accent gelegd op onderhoudswerkzaamheden die ‘merkbaar en maakbaar’ zijn. dat wil zeggen dat ze een direct effect hebben op het risico van verstoringen en tevens relatief snel zijn in te passen in de onderhoudsprogrammering van RWS. Op het hoofdwatersysteem betreft het werkzaamheden aan hydraulische installaties, maalgangen en het vervangen van verouderde besturings- en bedieningsinstallaties. In verband met deze versnelling wordt het uitgavenbedrag in de periode 2020-2021 vanuit latere jaren verhoogd met € 12,3 miljoen waarvan € 4,9 miljoen in 2020. Zie ook de opmerking bij de verplichtingen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een verhoging met € 3,5 miljoen van uit artikel 5.03 Investeringsruimte ten behoeve van de Maeslantkering. Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in 2018 stil gelegd naar aanleiding van het RWS-CIO rapport. Na aanpassingen is een herstart voorbereid. De CIO van Rijkswaterstaat heeft bevestigd dat de aanpassingen voldoende zekerheid geeft voor de realisatie van een voldoende betrouwbaar Besturingssyteem Waterweg (BESW). Alle aanbevelingen van de CIO zijn overgenomen, zodat de werkzaamheden hervat kunnen worden.

Een verhoging met € 0,6 miljoen vanuit artikel 2.02 in verband met een opdracht tot het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

Licence