Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2. Nationale veiligheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2. Nationale veiligheid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

297.861

0

297.861

4.215

302.076

‒ 561

‒ 297

0

0

          

Uitgaven

297.861

0

297.861

4.215

302.076

‒ 561

‒ 297

0

0

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

2.1 AIVD apparaat

282.116

0

282.116

4.215

286.331

‒ 561

‒ 297

0

0

          

2.2 AIVD geheim

15.745

0

15.745

0

15.745

0

0

0

0

          

Ontvangsten

14.714

0

14.714

0

14.714

0

0

0

0

Toelichting

2.1 AIVD apparaat

De niet-bestede middelen voor bestrijding jihadisme zijn bij Najaarsnota 2019 afgeboekt. De middelen (€ 3 mln.) worden nu toegevoegd aan de begroting 2020. Tot slot zijn er middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie voor andere bedrijfsvoeringskosten.

Licence