Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3. Woningmarkt

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3. Woningmarkt (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

4.297.396

0

4.297.396

164.435

4.461.831

266.596

‒ 73.032

‒ 60.900

‒ 47.897

          

Uitgaven

4.297.396

0

4.297.396

114.953

4.412.349

216.596

26.968

‒ 60.900

‒ 47.897

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    
          

3.1 Woningmarkt

4.297.396

0

4.297.396

‒ 85.047

4.212.349

‒ 83.404

‒ 73.032

‒ 60.900

‒ 47.897

Subsidies

14.374

0

14.374

35

14.409

‒ 1.104

‒ 1.532

0

‒ 97

Woningmarkt

3.641

0

3.641

3.223

6.864

135

0

0

0

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

6.239

0

6.239

‒ 986

5.253

‒ 1.239

‒ 1.532

0

‒ 97

Huisvestingsvoorziening statushouders

4.494

0

4.494

‒ 2.202

2.292

0

0

0

0

Opdrachten

2.019

0

2.019

518

2.537

0

0

0

0

Woningmarkt

2.019

0

2.019

0

2.019

0

0

0

0

WSW Risicovoorziening

0

0

0

518

518

0

0

0

0

Inkomensoverdracht

4.269.200

0

4.269.200

‒ 89.300

4.179.900

‒ 82.300

‒ 71.500

‒ 60.900

‒ 47.800

Huurtoeslag

4.269.200

0

4.269.200

‒ 89.300

4.179.900

‒ 82.300

‒ 71.500

‒ 60.900

‒ 47.800

Bijdrage aan agentschappen

7.406

0

7.406

0

7.406

0

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie

7.066

0

7.066

0

7.066

0

0

0

0

ILT (Autoriteit Woningcorporaties)

340

0

340

0

340

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.857

0

2.857

900

3.757

0

0

0

0

Woningmarkt

2.857

0

2.857

900

3.757

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

Woningmarkt

0

0

0

2.800

2.800

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

1.540

0

1.540

0

1.540

0

0

0

0

Financiën en Nationale Schuld

1.540

0

1.540

0

1.540

0

0

0

0

          

3.3 Woningbouw

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

Woningbouwimpuls

0

0

0

200.000

200.000

300.000

100.000

0

0

          
          

Ontvangsten

472.000

0

472.000

‒ 53.782

418.218

‒ 52.000

‒ 59.800

‒ 57.400

‒ 54.900

Toelichting

3.1 Woningmarkt

Subsidies

Woningmarkt

Om de vorming van wooncoöperaties te simuleren zijn in 2019 projecten opgestart. Omdat uitwerking hiervan langer duurt dan verwacht, zijn de beschikbare middelen (€ 2,5 mln.) bij tweede suppletoire begroting 2019 afgeboekt en via de eindejaarsmarge toegevoegd aan de begroting 2020. Daarnaast draagt het Ministerie van VWS bij voor de kosten van het kennisprogramma Langer thuis (€ 0,5 mln.) en komt een deel van de kosten in 2019 voor projecten van Platform 31 in 2020 tot betaling (€ 0,5 mln.).

Bevordering eigen woningbezit (BEW)

De kostenraming voor de Wet Bevordering eigenwoningbezit (BEW) is bijgesteld op basis van cijfers van RVO. Vanwege gestegen inkomens, verhuizingen/verkopen en lagere aantallen vervolgaanvragen worden lagere uitgaven verwacht.

Huisvestingsvoorziening statushouders

De Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders is gesloten en dit is het laatste jaar dat ingediende plannen kunnen worden gerealiseerd. De raming wordt naar beneden bijgesteld, omdat blijkt dat veel oude aanvragen zijn ingetrokken.

Opdrachten

WSW Risicovoorziening

De uitvoeringskosten voor de saneringstaak van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) bedragen in 2020 naar verwachting € 0,5 mln. Deze kosten worden onttrokken aan de risicovoorziening voor sanerings- en projectsteun woningcorporaties.

Inkomensoverdracht

Huurtoeslag

Op basis van de uitvoeringscijfers van de Belastingdienst en de ramingen van het Centraal Planbureau (CEP) worden de ramingen voor de uitgaven en ontvangsten bij de huurtoeslag meerjarig bijgesteld. Het budget huurtoeslag valt lager uit als gevolg van een in de eerste jaren lager dan verwachte werkloosheid en een hogere inkomensontwikkeling. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de gevolgen die de coronacrisis zal hebben op de huurtoeslag. Het budget is een saldo van lagere uitgaven en lagere ontvangsten. Per saldo is in de jaren 2020-2023 sprake van een gunstige ontwikkeling ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020. Voor de jaren 2024 en 2025 slaat het beeld om en pakt de raming per saldo negatief uit. Daarnaast brengt de verwerking van de adviezen van de Commissie Donner kosten met zich mee, welke een directe doorwerking hebben op de huurtoeslag. Incidenteel wordt een deel van de meevaller op de huurtoeslag hiervoor ingezet.

Bijdrage aan zbo/rwt's

Woningmarkt

Voor de kosten van WoON in 2020 is € 0,9 mln. herschikt vanuit het instrument subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

Woningmarkt

Als onderdeel van de woondeal met de Metropoolregio Amsterdam ontvangt Amsterdam een bijdrage van € 2 mln. voor de «Corridorstudie Amsterdam-Hoorn» voor de versnelling van woningbouw rondom drie stationslocaties. Onderdeel van de woondeal met de regio Arnhem/Nijmegen is een Rijksbijdrage voor de inrichting van de Versnellingstafel en het uitvoeringsprogramma van € 750.000,-.

3.3. Woningbouw

Bijdrage aan medeoverheden

Woningbouwimpuls

Het kabinet heeft in 2019 besloten om € 1 mld. aan extra uitgaven vrij te maken om de verschillende aspecten van het woningtekort aan te pakken. Zo wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het versnellen van de woningbouw en de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen. Dit betekent inclusief bijdragen aan de infrastructurele ontsluiting die daarvoor nodig is, het uitvoeren van het beleid waarmee de stikstofuitspraak wordt geadresseerd op het gebied van de woningbouw en het zorgdragen voor een kwalitatief goede leefomgeving. Deze middelen zijn op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën geplaatst. De eerste tranche van cumulatief € 600 mln. voor 2020, 2021 en 2022, wordt toegevoegd aan de begroting van BZK.

Ontvangsten

Huurtoeslag

De ontvangstenraming van de huurtoeslag is naar beneden bijgesteld. Er is sprake van minder en lagere terugvorderingen als gevolg van minder aanvragers en als gevolg van het eerder in het proces controleren van aanvragen door de Belastingdienst.

Licence