Base description which applies to whole site

3.13 Beleidsartikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

1.213.270

0

1.213.270

7.889

1.221.159

‒ 21.601

‒ 21.777

‒ 23.567

‒ 23.616

waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

waarvan overig

1.213.270

0

1.213.270

0

1.221.159

0

0

0

0

Totale uitgaven

1.172.446

0

1.172.446

7.889

1.180.335

‒ 21.601

‒ 21.777

‒ 23.567

‒ 23.616

waarvan juridisch verplicht (%)

99,8%

   

99,8%

    
           

Bekostiging

1.049.574

0

1.049.574

4.895

1.054.469

‒ 23.279

‒ 23.455

‒ 25.245

‒ 25.294

Hoofdbekostiging

658.529

0

658.529

‒ 2.367

656.162

‒ 25.239

‒ 24.415

‒ 25.360

‒ 25.379

NWO-wet en WHW

         

NWO

521.225

0

521.225

‒ 58.394

462.831

‒ 30.214

‒ 29.373

‒ 30.349

‒ 30.368

KNAW

89.525

0

89.525

2.961

92.486

2.954

2.948

2.961

2.961

KB

47.779

0

47.779

53.066

100.845

2.021

2.010

2.028

2.028

Aanvullende bekostiging

391.045

0

391.045

7.262

398.307

1.960

960

115

85

 

NWO Talentenontwikkeling

165.885

0

165.885

0

165.885

0

0

0

0

 

NWO STW

8.000

0

8.000

0

8.000

0

0

0

0

 

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

55.380

0

55.380

0

55.380

0

0

0

0

 

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

26.133

0

26.133

3.292

29.425

45

45

0

0

 

Poolonderzoek

3.147

0

3.147

0

3.147

0

0

0

0

 

Caribisch Nederland

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

 

NWO NWA

130.000

0

130.000

3.970

133.970

1.915

915

115

85

Subsidies (regelingen)

25.815

0

25.815

‒ 1.885

23.930

‒ 24

‒ 24

‒ 24

‒ 24

Stichting NLBIF

550

0

550

0

550

0

0

0

0

Naturalis Biodiversity Center

6.265

0

6.265

0

6.265

0

0

0

0

BPRC

9.608

0

9.608

0

9.608

0

0

0

0

NCWT/NEMO

3.366

0

3.366

0

3.366

0

0

0

0

STT

221

0

221

0

221

0

0

0

0

Stichting AAP

1.032

0

1.032

0

1.032

0

0

0

0

Nationale coördinatie

4.773

0

4.773

‒ 1.885

2.888

‒ 24

‒ 24

‒ 24

‒ 24

Opdrachten

340

0

340

0

340

0

0

0

0

opdrachten

340

0

340

0

340

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

842

0

842

198

1.040

21

21

21

21

Dienst Uitvoering Onderwijs

2

0

2

0

2

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

840

0

840

198

1.038

21

21

21

21

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

95.875

0

95.875

4.681

100.556

1.681

1.681

1.681

1.681

EMBC

941

0

941

169

1.110

269

299

300

375

EMBL

5.227

0

5.227

0

5.227

0

0

0

0

ESA

31.065

0

31.065

1.681

32.746

1.681

1.681

1.681

1.681

CERN

46.168

0

46.168

3.539

49.707

259

44

43

0

ESO

9.902

0

9.902

‒ 821

9.081

‒ 641

‒ 456

‒ 456

‒ 456

NTU/INL

2.572

0

2.572

113

2.685

113

113

113

81

Ontvangsten

101

0

101

0

101

0

0

0

0

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 7,8 miljoen verhoogd. Deze verhoging hangt samen met de uitgavenmutaties hieronder.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,9 miljoen verhoogd. Deze verhoging is een gevolg van onder meer de volgende mutaties:

  • Overheveling van NWO-onderzoekmiddelen naar universiteiten voor enerzijds de SEO-regeling en anderzijds de sectorplannen bèta en techniek/natuur- en scheikunde en Social Sciences Humanities. Dit in opvolging van het advies van de commissie van Rijn;

  • Verhoging van het KB budget met € 50,9 miljoen voor de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorziening. Vanuit Cultuur worden de middelen overgeboekt omdat de KB via artikel 16 wordt gesubsidieerd;

  • Het toevoegen van de loon- en prijsbijstelling (€ 31,1 miljoen) (zie de toelichting in het algemene deel).

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,8 miljoen verlaagd.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor (inter-)nationale organisaties wordt per saldo met € 4,7 miljoen verhoogd.

Licence