Base description which applies to whole site

3.9 Beleidsartikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbe-groting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties en amende-menten en ISB (2)

Vastge-stelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting 2020 (4)

Stand 1e suppletoire begroting 2020 (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

77.439

0

77.439

‒ 2.563

74.876

‒ 3.354

‒ 3.651

‒ 3.843

‒ 3.647

Totale uitgaven

77.439

0

77.439

‒ 2.563

74.876

‒ 3.354

‒ 3.651

‒ 3.843

‒ 3.647

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

   

100%

    
           

Inkomensoverdracht

71.987

0

71.987

395

72.382

‒ 396

‒ 693

‒ 885

‒ 689

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.611

 

3.611

298

3.909

298

298

298

298

Deeltijd vo (R)

2.238

 

2.238

359

2.597

359

359

359

359

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

6.181

 

6.181

‒ 1.269

4.912

‒ 1.250

‒ 1.201

‒ 1.167

‒ 1.132

Meerderjarige scholieren vo (R)

56.400

 

56.400

1.102

57.502

294

‒ 94

‒ 421

‒ 363

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.557

 

3.557

‒ 95

3.462

‒ 97

‒ 55

46

149

Leningen

3.025

0

3.025

‒ 3.025

0

‒ 3.025

‒ 3.025

‒ 3.025

‒ 3.025

STOEB/ALR (NR)

3.025

 

3.025

‒ 3.025

0

‒ 3.025

‒ 3.025

‒ 3.025

‒ 3.025

Bijdrage aan agentschappen

2.427

0

2.427

67

2.494

67

67

67

67

Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

2.427

 

2.427

67

2.494

67

67

67

67

Ontvangsten

3.872

0

3.872

‒ 593

3.279

‒ 610

‒ 611

‒ 604

‒ 581

Minderjarige deelnemers bol (R )

0

 

0

0

0

0

0

0

0

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R )

215

 

215

112

327

112

112

112

112

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R )

3.657

 

3.657

‒ 705

2.952

‒ 722

‒ 723

‒ 716

‒ 693

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2020" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Uitgaven

De uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. Dit betreft een bijstelling omhoog van € 0,4 miljoen op de inkomensoverdrachten en een bijstelling omlaag van € 3,0 miljoen op de leningen. Hieronder zal per instrument worden toegelicht wat de oorzaken van de bijstellingen zijn.

Toelichting per instrument:

Inkomensoverdracht

De raming wordt per saldo met € 0,4 miljoen verhoogd. Dit is op basis van realisatiegegevens.

Leningen

De niet relevante uitgaven aan de WTOS worden per saldo met € 3,0 miljoen verlaagd waardoor deze post op 0 uitkomt. Dit betreft de post STOEB/ALR. Deze post wordt vanaf 2019 verantwoord op artikel 11 (Studiefinanciering). Het betreft een verschuiving van kortlopende vorderingen (vanwege teveel uitbetaalde WTOS die terugbetaald dient te worden) naar langlopende vorderingen. De kortlopende vorderingen worden dan omgezet in een lening die verantwoord wordt op, en onder de terugbetaalvoorwaarden valt van, artikel 11.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 0,6 miljoen verlaagd op basis van realisatiegegevens.

Licence