Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14 Wegen en verkeersveiligheid

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

82.142

1.000

83.142

109.054

192.196

78.398

75.740

139.192

122.225

Waarvan garantieverplichtingen

   

27.000

27.000

    

Waarvan overige verplichtingen

82.142

1.000

83.142

82.054

165.196

76.688

74.153

137.500

120.491

Uitgaven

85.836

1.000

86.836

84.491

171.327

63.328

79.340

99.692

116.275

Waarvan juridisch verplicht

83%

   

42%

    

14.01 Netwerk

69.767

 

69.767

82.926

152.693

62.366

78.312

98.660

115.243

14.01.01 Opdrachten

42.474

 

42.474

29.339

71.813

57.726

75.368

97.316

114.612

- Beter Benutten

8.144

 

8.144

4.329

12.473

5.522

5.111

1.503

503

- Klimaatakkoord

20.800

 

20.800

11.712

32.512

42.978

61.231

85.819

104.113

- Overige Opdrachten

13.530

 

13.530

13.298

26.828

9.226

9.026

9.994

9.996

14.01.02 Subsidies

15.905

 

15.905

2.680

18.585

3.902

2.633

1.034

321

- Subsidies Duurzame Mobiliteit

15.305

 

15.305

2.000

17.305

3.250

2.000

500

250

- Overige subsidies

600

 

600

680

1.280

652

633

534

71

14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

11.188

 

11.188

7.885

19.073

738

311

310

310

- Waarvan bijdrage aan RWS

6.641

 

6.641

4.187

10.828

218

220

219

219

- Waarvan bijdrage NEa

3.411

 

3.411

112

3.523

78

78

78

78

- Waarvan bijdrage aan RVO

1.136

 

1.136

3.586

4.722

442

13

13

13

14.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

   

43.022

43.022

    

- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland

   

28.000

28.000

    

- Waarvan DuMo

   

15.022

15.022

    

14.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

200

 

200

 

200

    

14.02 Veiligheid

16.069

1.000

17.069

1.565

18.634

962

1.028

1.032

1.032

14.02.01 Opdrachten

6.105

1.000

7.105

‒ 533

6.572

‒ 81

‒ 15

‒ 11

‒ 11

14.02.02 Subsidies

8.370

 

8.370

1.873

10.243

1.001

1.001

1.001

1.001

- Waarvan Veilig Verkeer Nederland

3.736

 

3.736

543

4.279

126

126

126

126

- Waarvan Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

3.869

 

3.869

224

4.093

109

109

109

109

- Overige Subsidies

765

 

765

1.106

1.871

766

766

766

766

14.02.03 Bijdragen aan agentschappen

597

 

597

152

749

21

21

21

21

- Waarvan bijdrage RWS

597

 

597

152

749

21

21

21

21

14.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

30

 

30

1

31

    

14.02.06 Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

967

 

967

72

1.039

21

21

21

21

Ontvangsten

6.782

 

6.782

 

6.782

    
Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2020 op dit artikel met € 109,1 miljoen komt met name door de volgende mutaties:

  • Door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer en de stimulering van bestel- en vrachtwagens is het verplichtingenbudget in 2020 met € 33 miljoen verhoogd.

  • De in 2019 niet-bestede middelen in het kader van de Klimaatenveloppe 2019 voor de maatregel Laadinfrastructuur zijn doorgeschoven naar 2020 en toegevoegd aan het verplichtingenbudget (€ 15 miljoen).

  • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds voor Beheer en Onderhoud op Caribisch Nederland zorgt voor een verhoging van het verplichtingenbudget met € 18 miljoen.

  • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van mobiliteit op Caribisch Nederland voor een verhoging van het verplichtingenbudget van € 10 miljoen.

  • De verhoging van de garantieverplichtingen in 2020 op dit artikel met € 27 miljoen is het gevolg van liquiditeitsproblemen bij het CBR door de coronacrisis. Middels garantstelling wordt de huidige kredietfaciliteit op de rekening courant met € 27 miljoen verhoogd.

  • Tot slot zorgt de toevoeging van LPO aan dit artikel voor een verhoging van het verplichtingenbudet met € 1,8 miljoen.

14.01 Netwerk

14.01.01 Opdrachten

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 29,3 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van de gereserveerde Klimaatakkoord middelen vanuit de aanvullende post voor elektrische auto’s, elektrisch vervoer, en de stimulering van bestel- en vrachtwagens (€ 27 miljoen). Daarnaast wordt het kasbudget met name verhoogd door overboekingen uit het Infrastructuurfonds voor het programma Intelligente Transportsystemen (Beter Benutten) en Smart Mobility (in totaal € 4,9 miljoen).

Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 1 miljoen. Daartegenover stonden overboekingen naar subsidies, bijdragen aan RWS en de RVO en apparaat in het kader van het klimaatakkoordmiddelen (€ 3,8 miljoen) en naar andere departementen met name naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het programma AERIUS (€ 1 miljoen).

14.01.02 Subsidies

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 2,7 miljoen verhoogd. Dit komt met name door de toevoeging van middelen voor de subsidieregeling BioLNG vanuit de gereserveerde middelen op het Infrastructuurfonds (€ 1 miljoen) en het verhogen van de tweede tranche voor de DKTI-regeling (€ 1 miljoen). De dekking voor het verhogen van de tweede tranche komt uit het opdrachtenbudget op dit artikel.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor coördinatie en monitoring van de landelijke recreatieve fietsroutes aan de Stichting Landelijk Fietsplatform. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

In de tabel Budgettaire gevolgen van beleid bij dit beleidsartikel is een bedrag van € 250.000 aan subsidieverplichtingen voor het jaar 2020 opgenomen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van een subsidie voor belangenbehartiging voor wandelen en lopen en de coördinatie en monitoring van het landelijke wandelroutenetwerk aan Stichting Wandelnet. Deze begrotingsvermelding vormt de wettelijke grondslag voor de hier bedoelde subsidieverlening(en) als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

14.01.03 Bijdragen aan agentschappen

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 7,9 miljoen verhoogd. Dit komt met name door een bijdrage aan RWS ten behoeve van additionele capaciteit voor Smart Mobility en de MIRT-projecten als gevolg van de extra projecten uit het Regeerakkoord (€ 3 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds. Ook is de bijdrage aan RWS verhoogd voor Duurzame Mobiliteit (€ 0,6 miljoen). Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget op dit artikel.

Daarnaast zorgt de bijdrage aan de RVO voor werkzaamheden omtrent Duurzame Mobiliteit (€ 3 miljoen) voor een verhoging van het kasbudget. Deze verhoging wordt gedekt door een overboeking vanuit de gereserveerde middelen voor het klimaatakkoord binnen de opdrachtenbudget.

Tot slot zorgt de toevoeging van LPO voor een ophoging van het kasbudget met € 0,4 miljoen.

14.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

Het kasbudget op dit financiële instrument is in 2020 met € 43 miljoen verhoogd. Dit komt door de toevoeging van de niet-bestede middelen uit de Klimaatenveloppe 2019 voor Laadinfra (€ 15 miljoen) en twee overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds (€ 28 miljoen) voor Caribisch Nederland ten behoeve van mobiliteit en Beheer en Onderhoud.

Licence