Base description which applies to whole site

3.4 Artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor

Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

16 Openbaar vervoer en spoor

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

23.353

 

23.353

7.222

30.575

225

205

200

339

Uitgaven

28.508

 

28.508

7.022

35.530

775

780

775

539

Waarvan juridisch verplicht

37%

   

29%

    

16.01 OV en Spoor

28.508

 

28.508

7.022

35.530

775

780

775

539

16.01.01 Opdrachten

6.399

 

6.399

899

7.298

140

165

432

414

16.01.02 Subsidies

18.719

 

18.719

2.061

20.780

526

505

233

15

- Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

14.600

 

14.600

356

14.956

261

240

218

 

‒ 3e spoor Duitsland

3.000

 

3.000

 

3.000

    

- Overige Subsidies

1.119

 

1.119

1.705

2.824

265

265

15

15

16.01.03 Bijdragen aan agentschappen

940

 

940

‒ 19

921

28

29

29

29

- Waarvan bijdrage aan KNMI

45

 

45

1

46

1

1

1

1

- Waarvan bijdrage aan RWS

895

 

895

‒ 20

875

27

28

28

28

16.01.04 Bijdragen aan medeoverheden

2.350

 

2.350

79

2.429

79

79

79

79

- CLU Betuweroute en HSL

2.350

 

2.350

79

2.429

79

79

79

79

16.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

100

 

100

2

102

2

2

2

2

16.01.10 Leningen

   

4.000

4.000

    

Ontvangsten

   

4.750

4.750

    
Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 7,2 miljoen is voornamelijk het gevolg van een lening aan de waddenveren «Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM)» en «Wagenborg Passagiersdiensten’’ (WPD) van respectievelijk € 3 en € 1 miljoen. Het Rijk acht de instandhouding van de veerverbinding naar de waddenveren een essentieel onderdeel van de vitale infrastructuur. Daarom wordt aanvullend op het generiek maatregelenpakket van het Kabinet tijdelijk additionele liquiditeitssteun geboden in de vorm van een plafondrelevante renteloze lening. Zo wordt voorkomen dat de waddenveren op korte termijn stoppen met varen.

Daarnaast de overboeking van middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ter dekking van een subsidie aan de NS voor de inpassing van de intercity verbinding tussen Dordrecht en Eindhoven (€1,4 miljoen). Ook zijn er activiteiten, zoals de Audit BOV (beheer onderhoud en vervanging), het taxibeleid en de ordening van de HSL-Zuid, doorgeschoven van 2019 naar 2020 (€ 0,9 miljoen). Bovendien is er een autonome ophoging van het verplichtingenbudget i.v.m. de verstrekking van een subsidie aan de Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (€ 0,8 miljoen). Daar tegenover staat een afboeking van verplichtingen (€ 0,4 miljoen) vanwege de jaarlijkse bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Uitgaven

16.01 OV en spoor

16.01.02 Subsidies

De verhoging van subsidies met € 1,8 miljoen is vooral het gevolg van een overboeking van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII naar aanleiding van een subsidieaanvraag van de NS. De NS gebruikt deze subsidie voor de inpassing van de intercityverbinding tussen Dordrecht en Eindhoven (€1,4 miljoen). Daarnaast werd er budget overgeheveld van opdrachten naar subsidies in verband met de subsidie aan de Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten (DOVA) voor data van reizigersinformatie (€0,3 miljoen).

16.01.10 Leningen

Dit betref een lening aan de waddenveren Terschellinger Stoomboot Maatschappij (TSM)» en «Wagenborg Passagiersdiensten’’ (WPD) van respectievelijk € 3 en € 1 miljoen. om te voorkomen dat de waddenveren op korte termijn moeten stoppen met varen. Zie ook de toelichting bij verplichtingen hierboven.

Ontvangsten

Dit betreft met name de terugbetaling van de verstrekte lening aan de waddenveren ( € 4 miljoen) zoals hierboven wordt toegelicht. Daarnaast zijn er ontvangsten de ontvangsten van regionale partijen voor Toekomstbeeld OV2040 (€ 0,750 miljoen).

Licence