Base description which applies to whole site

3.5 Artikel 5

Tabel 14 Budettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

115.743

0

115.743

9.030

124.773

4.761

‒ 7.343

‒ 13.468

‒ 20.227

Uitgaven:

116.911

0

116.911

9.030

125.941

4.761

‒ 7.343

‒ 13.468

‒ 20.227

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

103.785

0

103.785

5.622

109.407

‒ 3.864

‒ 7.343

‒ 13.468

‒ 20.227

IOW

103.680

0

103.680

5.622

109.302

‒ 3.864

‒ 7.343

‒ 13.468

‒ 20.227

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

105

0

105

0

105

0

0

0

0

Tijdelijke regeling aanpassing

0

0

0

0

0

0

0

0

0

dagloonbesluit

         
          

Subsidies

2.768

0

2.768

3.278

6.046

625

0

0

0

Experimenten 50+

0

0

0

703

703

0

0

0

0

WW 50+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwikkeladvies 45+

1.600

0

1.600

3.200

4.800

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

1.168

0

1.168

‒ 625

543

625

0

0

0

          

Opdrachten

0

0

0

130

130

0

0

0

0

          

Bijdrage aan zbo's en rwt's

10.358

0

10.358

0

10.358

8.000

0

0

0

Scholing WW

10.358

0

10.358

0

10.358

8.000

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 9,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

 • 1. De raming van de IOW-uitgaven voor 2020 is met € 5,6 miljoen naar boven bijgesteld. Uit uitvoeringsinformatie van het UWV bleek dat de uitkeringshoogte hoger was dan verwacht (€ 2,4 miljoen), dit leidt ook voor 2020 tot hogere verwachte uitgaven. Verder heeft er een eenmalige nabetaling aan het UWV plaatsgevonden van € 2,6 miljoen, omdat de uitkeringslasten in 2019 hoger uitvielen dan UWV aan voorschot heeft ontvangen.

 • 2. Vanaf 2021 ontstaat er geleidelijk een meevaller voor de IOW-uitkeringslasten. Dit komt voornamelijk doordat in de raming nu het effect is meegenomen van private aanvullingen op de WW-uitkering (PAWW). Het inkomen dat mensen ontvangen uit hun PAWW-uitkering wordt in mindering gebracht op hun IOW-uitkering, wat leidt tot lagere uitgaven aan de IOW.

Subsidies, opdrachten en bijdragen aan ZBO's/RWT's

 • 1. De Subsidieregeling Experimenten Meer Werk is een onderdeel van het actieplan Perspectief voor 50+. De experimenten zijn uitgevoerd tussen 2017 en 2019. Het laatste deel van de subsidie wordt verstrekt in 2020. Daarom is € 0,7 miljoen via de eindejaarsmarge naar 2020 geschoven.

 • 2. De tijdelijke subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is afgelopen. Omdat een deel van de subsidies in 2020 worden uitbetaald, is een deel van het budget naar 2020 geschoven via de eindejaarsmarge (€ 3,2 miljoen).

 • 3. Bij overige subsidies is voor de subsidie voor het project Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid een kasschuif gedaan, om de financiering te laten aansluiten bij de uitgaven (-/- € 625 duizend). Dit project heeft vertraging opgelopen.

 • 4. Voor de evaluatie actieplan Perspectief voor 50+ is een bedrag van € 130 duizend via een eindejaarsmarge naar 2020 geschoven om zo aan te sluiten bij de financieringsbehoefte.

 • 5. Ten behoeve van het scholingsbudget UWV is een budgettair neutrale herschikking gedaan binnen de SZW-begroting van artikel 11 naar artikel 5 in de jaren 2020 en 2021 (€ 8,0 miljoen in totaal). Vervolgens is het bedrag uit 2020 via een kasschuif naar 2021 geschoven waardoor in 2021 € 8,0 miljoen extra beschikbaar is.

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerp begroting 2020

Mutaties via NvW, motie, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting 2020

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

 

(1)

(2)

(3) = (1+2)

(4)

(5) = (3+4)

    

Verplichtingen:

3.827.525

0

3.827.525

‒ 179.753

3.647.772

‒ 340.448

‒ 369.296

‒ 355.979

‒ 303.405

Uitgaven:

3.827.525

0

3.827.525

‒ 179.753

3.647.772

‒ 340.448

‒ 369.296

‒ 355.979

‒ 303.405

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

   

100,00%

    
          

Inkomensoverdrachten

3.724.276

0

3.724.276

‒ 188.492

3.535.784

‒ 350.122

‒ 373.737

‒ 347.658

‒ 272.744

WW

3.724.276

0

3.724.276

‒ 188.492

3.535.784

‒ 350.122

‒ 373.737

‒ 347.658

‒ 272.744

          

Nominaal

103.249

0

103.249

8.739

111.988

9.674

4.441

‒ 8.321

‒ 30.661

          

Ontvangsten

260.068

0

260.068

8.227

268.295

14.818

23.052

24.954

23.969

UFO

253.000

0

253.000

7.000

260.000

11.990

18.947

20.667

20.667

UFO nominaal

7.068

0

7.068

1.227

8.295

2.828

4.105

4.287

3.302

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 179,8 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie € 8,2 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

 • 1. De raming van de WW-uitkeringslasten voor 2020 is met -/- € 188,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Op basis van realisatiecijfers over 2019 en nieuwe werkloosheidsramingen van het CPB is de raming van het aantal mensen met een betaalde WW-uitkering naar beneden bijgesteld (-/- € 204,4 miljoen). Daarnaast is de uitkeringshoogte licht naar boven bijgesteld (€ 15,9 miljoen).

 • 2. Vanaf 2021 neemt de meevaller op de WW-uitkeringslasten verder toe. Dit komt voornamelijk doordat de CPB-raming (CEP) van de werkloze beroepsbevolking voor deze jaren nog verder naar beneden is bijgesteld. Een kleinere werkloze beroepsbevolking betekent minder mensen die een WW-uitkering ontvangen.

 • 3. Verder is er vanaf 2020 budget beschikbaar gesteld voor de business case verwijtbare werkloosheid. De verwachting is dat hierdoor de WW-instroom afneemt, hetgeen resulteert in lagere jaarlijkse WW-uitkeringslasten oplopend tot een bedrag van -/- € 30 miljoen. Deze middelen zijn deels gebruikt om de business case te financieren.

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling € 8,7 miljoen hoger uit dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

 • 1. Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2020 structureel naar boven bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV (€ 7,0 miljoen).

 • 2. Bij het pensioenakkoord is aangenomen dat aantal WW-aanvragen vanaf 2021 toeneemt als gevolg van de versoepeling van de RVU-boete. Een deel van deze WW-aanvragen betreft overheidswerkgevers. De betreffende WW-uitgaven worden verhaald op de werkgevers. Bij de oorspronkelijke budgettaire verwerking van het pensioenakkoord zijn overheidswerkgevers buiten beschouwing gelaten, omdat deze overheidswerkgevers per saldo geen uitgaven onder het SZ-plafond veroorzaken. Nu zijn deze wel meegenomen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant.

Nominaal

 • 1. Als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling € 1,2 miljoen hoger uit dan verwacht.

Licence