Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

144.444

119.969

40

29.306

149.315

Uitgaven

 

127.512

79.839

‒ 1.123

‒ 14.959

63.757

waarvan juridisch verplicht

 

55%

  

89%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

47.612

20.875

346

491

21.712

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

47.612

20.875

346

491

21.712

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

30.424

31.355

‒ 166

‒ 4.363

26.826

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

25.323

26.527

‒ 1.171

‒ 1.738

23.618

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.927

21.927

364

 

22.291

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

5.101

4.828

1.005

‒ 2.625

3.208

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

1.828

955

425

3.208

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

27.609

‒ 1.303

‒ 11.087

15.219

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

27.609

‒ 1.303

‒ 11.087

15.219

Ontvangsten

 

332

717

  

717

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

332

717

  

717

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.

  • De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).

  • Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd ‒ € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)

  • Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.

  • Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

  • Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

  • Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.

Saldo 2020

Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties

  • Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

  • Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

Overboekingen naar ministeries

Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.

Overboekingen naar de begroting IenW

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting IenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

Overboekingen naar ministeries

Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

Licence