Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

33.284

23.914

8.635

4.523

37.072

Uitgaven

 

27.520

27.679

394

‒ 2.392

25.681

waarvan juridisch verplicht

 

46%

  

63%

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.435

23.835

394

‒ 1.126

23.103

02.2.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

  

0

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

24.435

23.835

394

‒ 1.126

23.103

2.03

Studiekosten

3.085

3.844

 

‒ 1.266

2.578

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.085

3.844

 

‒ 1.266

2.578

Ontvangsten

 

0

1.520

 

‒ 20

1.500

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

0

1.520

 

‒ 20

1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.

2.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.

Overboekingen naar begroting IenW

Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.

Licence