Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering, art.2 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e supple-toire begroting (4)

Stand 1e supple-toire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

 

33.284

 

33.284

‒ 9.370

23.914

‒ 12.844

22.385

9.261

861

Uitgaven

 

27.520

 

27.520

159

27.679

‒ 14.004

22.667

9.248

861

waarvan juridisch verplicht

 

100%

 

100%

 

46%

    

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.435

 

24.435

‒ 600

23.835

‒ 14.004

22.500

8.531

694

2.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

‒ 550

‒ 550

‒ 550

 

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

24.435

 

24.435

‒ 600

23.835

‒ 13.454

23.050

9.081

694

2.03

Studiekosten

3.085

 

3.085

759

3.844

 

167

717

167

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.085

 

3.085

759

3.844

 

167

717

167

Ontvangsten

 

0

 

0

1.520

1.520

    

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

0

 

0

1.520

1.520

    
Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 9,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2019 (verhoging met € 11 miljoen), een verschuiving van verplichtingen naar latere jaren van € 27,5 miljoen en een desaldering van € 6,9 miljoen met betrekking tot het project Besluit Haringvliet sluizen die leidt tot hogere verplichtingen in 2020. Daarnaast is er sprake van enkele kleinere mutaties voor een bedrag van € 0,2 miljoen.

De verlaging van € 27,5 miljoen wordt veroorzaakt door verplichtingenschuiven vanuit 2020 naar latere jaren op de projecten Deltaplan Zoetwater (€ 17,5 miljoen), Besluit beheer Haringvlietsluizen (€ 7,6 miljoen en Ecologische Maatregelen Markermeer (€ 2,4 miljoen)

De aanpassingen van de verplichtingenreeks, verlaging in 2020 met € 17,5 miljoen, op het project Deltaplan Zoetwater komt doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een verplichtingenschuif uitgevoerd te worden. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden.

Doordat na de openstelling van het project Haringvliet de Kier aanvullend afspraken zijn gemaakt over de monitoring dient eveneens verplichtingen van uit 2020 te worden verschoven naar latere jaren (€ 7,6 miljoen). Daarnaast wordt op het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 2,4 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 26,6 miljoen, een verhoging ad € 19,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019, een verhoging in verband met een desaldering € 6,9 miljoen en een verlaging in verband met een overboeking binnen het Deltafonds € 0,6 miljoen.

Kasschuiven

De verlaging in 2020 met € 26,5 miljoen in verband met kasschuiven betreft het Deltaplan Zoetwater € 15,4 miljoen doordat de doorlooptijd van het uitvoeringsprogramma verlengd is na afstemming in het bestuurlijk overleg over Zoetwatermaatregelen. Dit betreft met name de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorzieningen Midden Nederland, waarvoor extra procedures zijn gevolgd en aanvullend overleg heeft plaatsgevonden met belanghebbenden over onder andere grondverwerving.

Voor de aansluiting op de verwachte uitvoeringsplanning van de maatregelen Friese IJsselmeerkust dient een kasschuif van € 2,4 miljoen te worden uitgevoerd. Op basis van de planuitwerking zal de provincie Friesland (trekker van dit project) de uitvoeringsplanning nader duiden. Na de openstelling van het project Haringvliet de Kier zijn aanvullend afspraken gemaakt over de monitoring. Deze afspraken leiden tot een verplichtingenschuif van 2020 naar latere jaren (€ 7,2 miljoen).

Tot slot wordt bij het project Ecologische Maatregelen Markermeer € 1,7 miljoen doorgeschoven naar 2021 en 2026.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2019.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,6 miljoen wordt van dit artikelonderdeel overgeboekt naar artikel 3.02 Beheer en onderhoud ten behoeve van het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer.

Ontvangsten

In 2019 is de ontvangst van € 1,5 miljoen van de provincie Flevoland voor ecologische maatregelen Markermeer niet gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS. Vooralsnog wordt er van uitgegaan dat de ontvangst in 2020 zal worden gerealiseerd.

Licence