Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Tabel 5 Budgettaire gevolgen vanuitvoering artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

127.854

148.036

196

‒ 7.178

141.054

Uitgaven

 

133.253

150.416

‒ 37

‒ 4.772

145.607

waarvan juridisch verplicht

 

93%

  

100%

3.01

Watermanagement

7.336

7.336

122

 

7.458

3.01.01

Watermanagement

7.336

7.336

122

 

7.458

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.336

7.336

122

 

7.458

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

125.917

143.080

‒ 159

‒ 4.772

138.149

3.02.01

Waterveiligheid

81.685

90.105

1.636

20

91.761

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

81.685

90.105

1.636

20

91.761

3.02.02

Zoetwatervoorziening

27.739

28.388

471

331

29.190

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.739

28.388

471

331

29.190

3.02.03

Vervanging

16.493

24.587

‒ 2.266

‒ 5.123

17.198

Ontvangsten

      
Toelichting

Verplichtingen

Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.

3.02 Beheer onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.

Saldo 2020

Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

  • Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen. De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .

  • Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

  • Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen. Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.

  • Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Overboekingen van ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.

Licence