Base description which applies to whole site
+

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

266.427

266.659

2.889

79.064

348.612

      

Programma-uitgaven

266.427

266.659

2.889

79.064

348.612

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

  

100%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

     

Bijdrage Agentschappen

     

Overige bijdragen agentschappen

319

330

0

0

330

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Instituut Fysieke Veiligheid

28.847

30.745

0

69.328

100.073

Bijdrage medeoverheden

     

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

169.693

172.620

0

0

172.620

Overige Bijdrage medeoverheden

26.951

24.735

4

‒ 8.981

15.758

Subsidies

     

Nederlands Rode Kruis

1.257

1.291

0

0

1.291

Nationaal Veiligheids Instituut

1.266

1.282

0

280

1.562

Overige Subsidies

2.426

2.725

0

‒ 29

2.696

Opdrachten

     

Project NL-Alert

5.465

4.465

0

‒ 28

4.437

NCSC

8.730

7.910

0

1.156

9.066

Covid-19

0

0

0

14.676

14.676

Overige Opdrachten

8.593

7.381

2.885

‒ 208

10.058

      

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Onderzoeksraad voor Veiligheid

12.880

13.175

0

2.870

16.045

      

Ontvangsten

2.000

2.000

0

0

2.000

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) € 69,3 mln. Het kabinet heeft besloten tot de aanleg van een noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen voor 45 dagen ten bedrage van 69,3 mln. Vitale sectoren en essentiële beroepen kunnen een beroep doen op deze noodvoorraad wanneer er (structurele) problemen op de markt zijn bij de levering van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het gaat om een eenmalige uitgave voor PBM inclusief de projectkosten om deze PBM eenmalig aan te schaffen. Het restant bedrag betreft een kleine mutatie.

Overige Bijdrage medeoverheden € -9,0 mln. Het NCTV verwacht op de programma-uitgaven een meevaller van 6,1 mln. in verband met vertragingen in het PIU-programma. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals een budgetoverheveling naar het ministerie EZK voor een door TNO uit te voeren kennisproject voor 1 mln.

Covid-19 € 14,7 mln. Bij Najaarsnota is 14 mln. overgeheveld van de aanvullende post naar de JenV-begroting voor DG Covid-19. Van dit bedrag is circa 12,6 mln. beschikbaar gesteld als programmageld dat hoofdzakelijk is bedoeld voor communicatiecampagnes. Het restant van dit bedrag is beschikbaar gesteld op het apparaatsbudget en zal met name worden aangewend voor monitoring/beheersing en handhaving van de gezondheidscrisis en de voorbereiding van (externe) onderzoeken en verantwoording. Het restant bedrag is een aantal kleine mutaties.

Licence