Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.236.560

1.521.589

45.601

‒ 104.922

1.462.268

      

Programma-uitgaven

1.236.560

1.521.589

45.601

‒ 104.922

1.462.268

Waarvan juridisch verplicht

 

99%

  

100%

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

     

Bijdrage Agentschappen

     

Immigratie- en Naturalisatiedienst

414.386

505.886

41.091

‒ 38.861

508.116

DJI - Vreemdelingenbewaring

81.720

79.971

‒ 6.512

0

73.459

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

COA

606.348

808.528

‒ 1.121

‒ 46.985

760.422

NIDOS - opvang

88.452

76.121

0

‒ 3.200

72.921

Subsidies

     

Vluchtelingenwerk Nederland

9.884

10.164

0

0

10.164

Overige Subsidies

1.696

1.705

‒ 15

‒ 273

1.417

Opdrachten

     

Programma Keteninformatisering

5.332

5.417

0

0

5.417

Versterking vreemdelingenketen

3.105

3.671

12.158

‒ 8.609

7.220

      

37.3 Terugkeer

     

Bijdrage Agentschappen

     

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

7.983

9.803

0

‒ 2.043

7.760

Subsidies

     

REAN-regeling

5.743

5.885

0

‒ 338

5.547

Overige Subsidies

3.055

3.130

0

‒ 630

2.500

Opdrachten

     

Vreemdelingen vertrek

8.856

11.308

0

‒ 3.983

7.325

      

Ontvangsten

3.000

56.341

0

10.700

67.041

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 zijn de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Algemeen artikel 37 Migratie

Onttrekking en toevoeging in de asielreserve

Bij COA is er als gevolg van de lagere bezetting een meevaller van 53,7 mln. die in de asielreserve wordt gestort. Dit bedrag zal naar verwachting in 2021 aan ODA worden terugbetaald als gevolg van de langere verblijfsduur in het COA.

Ten behoeve van de dekking van de kosten van dwangsommen bij de IND zal 12,2 mln. worden onttrokken aan de asielreserve.

In totaal gaat het bij 2e suppletoire begroting 2020 om een storting van 53,7 mln. en een onttrekking van 12,2 mln. Totale mutatie storting van 41,5 mln.

Tabel 11 Overzicht begrotingsreserve Asiel in 2020 (x € 1 mln. )

Stand per 1/1/2020

Verwachte toevoeging in jaar begroting 2020

Verwachte onttrekkingen 2020

Mutatie 2e suppletoire begroting 2020

Verwachte stand per 1/1/2021

12,2

0

0

41,5

53,7

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 2,2 mln.

  • De kasschuif achterstanden IND hangt samen met de Taskforce die er op gericht is de opgelopen achterstanden bij de IND weg te werken. Hierdoor zal een deel van de eerder in 2021 verwachte productie verschuiven naar 2020. Om dit te bekostigen is een kasschuif van 40 mln. gedaan over de jaren 2021 naar 2020 om het budget aan te sluiten met de uitgaven.

  • De kosten bij de IND zijn lager uitgevallen (38,1 mln.) als gevolg van lager dan verwachte uitgaven aan dwangsommen, lagere Brexit uitgaven en lagere uitgaven als gevolg van COVID-19.

  • Het restantbedrag betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,4 mln. ten behoeve van het schriftelijk horen door de Taskforce IND.

DJI-Vreemdelingenbewaring € -6,5 mln. Betreft voornamelijk een technische herschikking binnen DJI van 7,8 mln. naar aanleiding van de berekende kostprijzen. Restant saldo zijn een aantal kleine mutaties.

COA (Centraal opvang asielzoekers) € -48,1 mln.

  • Als gevolg van de lagere bezetting bij COA in 2020 wordt de ODA toerekening verlaagd met 28,4 mln. Dit bedrag wordt overgemaakt naar BuZa vanwege lagere eerstejaars opvangkosten.

  • Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad 8,2 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2020.

  • Door COVID-19 geldt bij COA (10 mln) dat de kosten lager uitvallen als gevolg van lagere asielinstroom tijdens de lockdown periode. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Versterking vreemdelingenketen € 3,5 mln.

  • Voor het verhogen van de veiligheid van het Europese grondgebied heeft de Europese Raad van de Europese Unie een aantal verordeningen op het gebied van Grenzen en Veiligheid vastgesteld. Implementatie van de verordeningen is juridisch noodzakelijk. Met de mutatie van 19,4 mln. zijn deze zomer de gereserveerde middelen toegekend voor uitvoering van het project ‘grenzen en veiligheid’. Een deel van deze middelen ad 13,2 mln. zal echter niet in 2020 tot besteding komen.

  • Het programma Grenzen & Veiligheid werkt met de partners aan de implementatie van 7 Europese verordeningen op gebied van de Grenzen en Veiligheid. Hiervoor wordt 5,4 mln. overgeheveld naar de diverse onderdelen ten behoeve van de werkpakketen uit 2020.

  • Het restant saldo bevat een aantal kleine mutaties waaronder de toegekende middelen ad 3,4 mln. voor corona kosten in 2020.

37.3 TerugkeerVreemdelingenvertrek € -4,0 mln.Als gevolg van COVID-19 en de daarbij behorende belemmeringen met betrekking tot vertrek vallen de kosten voor vertrek van vreemdelingen lager uit (9 mln). Het restant saldo betreft een technische herschikking van 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 10,7 mln. door de afrekening over 2019 met Nidos. Dit vanwege een lager bezetting van pupillen over 2019 die lager is dan geraamd.

Licence