Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

169.975

181.069

4.534

11.243

196.846

      

Uitgaven

169.975

181.069

4.534

11.243

196.846

Waarvan juridisch verplicht

 

74%

  

74%

      

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

74.280

77.100

2.546

10.075

89.721

Subsidies(regelingen)

205

2.736

263

1.051

4.050

Overheidsdienstverlening

205

2.736

263

1.051

4.050

Opdrachten

18.915

15.230

6

‒ 6.278

8.958

Informatiebeleid

6.687

4.807

‒ 634

‒ 1.810

2.363

Informatiesamenleving

4.920

1.891

‒ 20

‒ 596

1.275

Overheidsdienstverlening

7.308

8.532

660

‒ 3.872

5.320

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.738

16.601

1.958

1.894

20.453

CBS

0

775

145

0

920

ICTU

5.659

8.220

100

1.033

9.353

RDW

0

1.339

1.180

0

2.519

Diverse bijdragen

0

1.416

301

‒ 470

1.247

KvK

8.079

4.851

232

1.331

6.414

Bijdrage aan medeoverheden

720

436

‒ 66

0

370

Gemeenten

720

436

‒ 66

0

370

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

326

428

73

827

Digitale dienstverlening

0

326

428

73

827

Bijdrage aan agentschappen

40.652

41.591

‒ 43

13.309

54.857

Agentschap Telecom

1.639

1.510

0

68

1.578

Logius

20.514

21.031

‒ 2.012

4.682

23.701

RvIG

2.000

466

378

5.113

5.957

RVO.nl

8.311

7.105

460

2.041

9.606

UBR

8.188

11.299

0

1.116

12.415

Diverse bijdragen

0

180

1.131

289

1.600

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

50

180

0

26

206

Ministerie van Buitenlandse Zaken (H5)

50

50

0

0

50

Diverse bijdragen

0

130

0

26

156

      

6.5 Identiteitsstelsel

38.735

38.935

934

3.257

43.126

Opdrachten

4.251

2.648

574

‒ 2.466

756

Identiteitsstelsel

4.251

2.648

574

‒ 2.466

756

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

741

0

712

1.453

ICTU

0

541

0

0

541

Diverse bijdragen

0

200

0

712

912

Bijdrage aan medeoverheden

75

220

0

23

243

Gemeenten

75

220

0

23

243

Bijdrage aan agentschappen

34.409

35.326

360

4.988

40.674

RvIG

34.409

35.326

360

4.988

40.674

      

6.6 Investeringspost digitale overheid

56.960

65.034

1.054

‒ 2.089

63.999

Subsidies(regelingen)

3.228

6.246

0

1.980

8.226

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

3.228

6.246

0

1.980

8.226

Opdrachten

28.743

15.393

2.404

‒ 14.840

2.957

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

28.743

15.393

2.404

‒ 14.840

2.957

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.800

5.843

‒ 58

2.155

7.940

KvK

0

662

0

0

662

ICTU

250

1.200

0

866

2.066

Diverse bijdragen

2.550

3.981

‒ 3.277

870

1.574

RDW

0

0

3.219

419

3.638

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

0

2.659

2.659

Gemeenten

0

0

0

2.257

2.257

Provincies

0

0

0

402

402

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

0

0

96

96

Diverse bijdragen

0

0

0

96

96

Bijdrage aan agentschappen

21.389

37.552

‒ 1.750

5.817

41.619

RVO.nl

0

2.767

0

‒ 187

2.580

RvIG

2.900

3.099

0

1.433

4.532

Logius

15.250

28.302

‒ 1.750

4.263

30.815

UBR

1.589

1.192

0

0

1.192

Diverse bijdragen

1.650

2.192

‒ 1.783

268

677

AZ-DPC

0

0

1.783

40

1.823

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

800

0

458

44

502

Diverse bijdragen

800

0

458

44

502

      

Ontvangsten

423

1.246

25

8.758

10.029

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Compensatie eHerkenning

Het Ministerie van Financiën en het Ministerie van BZK hebben de afspraak om de compensatieregeling e-Herkenning 50/50 te verdelen. De eerste tranche van deze compensatieregeling wordt door het Ministerie van Financiën overgeboekt.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) krijgen een subsidie (circa € 0,4 mln.) voor de Uitvoeringstoetsen Wet Digitale Overheid.

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) Fonds, Stichting Electronic Commerce Platform Nederland (ECP) en Stichting PublicSpaces ontvangen een subsidie (circa € 0,3 mln.) voor datagedreven werken in de projecten Call tegen Corona en de Dutch Blockchain Coalition.

Ten slotte ontvangen RvIG en de VNG een bijdrage (circa € 0,2 mln.) voor de uitvoering van Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Binnen ENSIA werken met name gemeenten aan informatieveiligheid.

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor apparaatsuitgaven in het kader van onder andere digitale inclusie, regeldruk en innovatie wordt circa € 0,6 mln. gerealloceerd naar artikel 11 Centraal apparaat.

Voor electronische publicaties ontvangt UBR|KOOP een bijdrage van € 0,4 mln. Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden deze gerealloceerd naar Bijdrage aan agentschappen.

Informatiesamenleving

RVO ontvangt een bijdrage van circa € 0,4 mln. voor Digitale Overheid voor Ondernemers.

Overheidsdienstverlening

Voor het Digitaal Ondernemersplein ontvangt de Kamer van Koophandel (KvK) een bijdrage van circa € 1,1 mln.

ICTU ontvangt een bijdrage van circa € 1,1 mln. voor Gebruiker Centraal, de Direct Duidelijk Brigade en het Bureau Nationale Coördinator Single Digital Gateway (bNC-SDG).

Logius ontvangt een bijdrage van circa € 0,7 mln. voor het beheer van het eID stelsel.

Ten slotte ontvangt PBLQ een bijdrage van circa € 0,4 mln. voor onderzoek en communicatie over transparantie in data en algoritmen, en het Transparantielab. Hiervoor worden middelen op het juiste instrument gezet.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

ICTU ontvangt een bijdrage van circa € 1,4 mln. voor Gebruiker Centraal, de Direkt Duidelijk Brigade, het Bureau Nationale Coördinator Single Digital Gateway (bNC-SDG) en het opdrachtgeverschap van het Single Digital Gateway (SDG).

RVO en de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) ontvangen een bijdrage voor respectievelijk Digitale Overheid voor Ondernemers en het programma Regie op Gegevens. Beide bijdragen bedragen circa € 0,2 mln, deze middelen worden op het juiste instrument gezet.

Diverse bijdragen

PBLQ ontvangt een bijdrage van circa € 0,4 mln. voor onderzoek en communicatie over transparantie in data en algoritmen, en het Transparantielab. Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden deze gerealloceerd naar opdrachten.

KvK

De KvK ontvangt een bijdrage van circa € 1,3 mln. voor het Digitaal Ondernemersplein.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

VNG en BZK hebben afgesproken dat tot en met 2021 de doorbelasting van DigiD en MijnOverheid via een algemene uitkering uit het Gemeentefonds verloopt. Logius heeft de facturen 2020 voor de gemeenten verstuurd. In overleg met de VNG wordt hiervoor circa € 3,1 mln. overgeboekt naar de begroting van BZK. In dit bedrag is ook de eindafrekening 2019 en 2018 opgenomen.

De afspraken uit het Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen (Bofv) van mei 2018 tussen VNG, IPO en BZK zijn verlengd, zodat de doorbelasting van de niet-transactie gerichte voorzieningen van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) via een uitname uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds respectievelijk het Provinciefonds verloopt. Hiervoor wordt circa € 2,5 mln. vanuit het Gemeentefonds en circa € 0,5 mln. vanuit het Provinciefonds aan de begroting van BZK toegevoegd.

De Wet Digitale Overheid (WDO) zou aanvankelijk in 2020 in werking treden. Echter door vertraging in het proces zal deze in 2021 van kracht worden. De ontwikkeling van de eID voorzieningen kan daarom ook pas medio 2021 worden afgerond. De bijbehorende middelen (circa € 2,2 mln.) zijn dan ook deels in 2021 benodigd in plaats van 2020.

RvIG

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) draagt circa € 5 mln. bij aan het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Deze middelen worden aan de begroting van BZK toegevoegd.

RVO.nl

RVO ontvangt een bijdrage van circa € 2 mln. voor het voorschot 2021 voor Digitale Overheid voor Ondernemers. Hiervoor worden middelen gerealloceerd vanuit opdrachten, bijdrage aan ZBO's / RWT's en binnen het instrument.

De Wet Digitale Overheid (WDO) zou aanvankelijk in 2020 in werking treden. Echter door vertraging in het proces zal deze in 2021 van kracht worden. De ontwikkeling van de eID voorzieningen kan daarom ook pas medio 2021 worden afgerond. De bijbehorende middelen (circa € 0,7 mln.) zijn dan ook deels in 2021 benodigd in plaats van 2020.

UBR

UBR|KOOP ontvangt een bijdrage van circa € 1,1 mln. voor elektronische publicaties. Dit jaar zijn er meer elektronische publicaties geweest in verband met extra aanbestedingen ten behoeve van Corona.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

RvIG ontvangt een bijdrage van circa € 1,2 mln. voor het voorschot 2021 voor de uitvoering en transitie van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Om de middelen op het juiste instrument te verantwoorden worden deze gerealloceerd naar bijdrage aan agentschappen.

Het CBG Centrum voor familiegeschiedenis ontvangt een bijdrage van circa € 0,7 mln. voor de digitalisering van het persoonskaartenarchief dat CBG voor het Ministerie van BZK beheert. Hiervoor worden middelen gerealloceerd naar bijdrage aan ZBO's/RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Het CBG Centrum voor familiegeschiedenis ontvangt een bijdrage van circa € 0,7 mln. voor de digitalisering van het persoonskaartenarchief dat zij voor BZK beheert. Hiervoor worden middelen gerealloceerd vanaf opdrachten.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Het convenant waarin de gemeente Haarlemmermeer, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van BZK afspraken hebben gemaakt over de Gemeentebalie Schiphol is verlengd tot 31 december 2022. Hierin is vastgelegd dat het Ministerie van BZK de helft van het exploitatietekort van de gemeentebalie Schiphol dekt. De gemeente Haarlemmermeer ontvangt hiermee een bijdrage van maximaal € 117.000 ten behoeve van de uitgifte van Nederlandse reisdocumenten en DigiD’s op de Gemeentebalie Schiphol.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Door verschillende departementen wordt gezamenlijk circa € 6,1 mln. gerealloceerd naar de begroting van BZK ten behoeve van de budgetfinanciering van de Basisregistratie Personen (BRP).

De VNG draagt circa € 4,5 mln. bij aan de BRP, waarvan € 1,7 mln. als naheffing over 2019.

RvIG ontvangt een bijdrage (circa € 2,5 mln.) voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). De LAA kent een transitie van ICTU naar RvIG. In dat kader wordt de afrekening met ICTU van circa € 1 mln. ingezet voor deze bijdrage aan RvIG. Daarnaast worden hiervoor midelen op het juiste instrument gezet.

Ten slotte zijn er middelen voor de LAA (€ 2,5 mln.) en de Health Check BRP (€ 5,5 mln.) die pas in 2021 tot besteding zullen komen, onder andere door vertraging in de wet- en regelgeving. De bijbehorende middelen zijn dan ook deels in 2021 benodigd in plaats van 2020.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Subsidies (regelingen)

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

De VNG ontvangt een subsidie van circa € 1,9 mln. voor de projecten Totaal Driedimensionaal en Datagedreven beleid.

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Er wordt circa € 5,7 mln. gerealloceerd voor bijdragen aan Logius voor de doorontwikkeling van het Federatief Berichten Stelsel, de Platform Services en doorontwikkeling van MijnOverheid.

Het Innovatiebudget Digitale Overheid wordt verstrekt aan de winnaars van de innovatiecompetitie waarvoor alle Nederlandse overheidsorganisaties projecten konden indienen. Hiervoor wordt circa € 3,6 mln. gerealloceerd naar de juiste instrumenten.

De VNG ontvangt een subsidie van circa € 1,9 mln. voor de projecten Totaal Driedimensionaal en Datagedreven beleid. Hiervoor wordt dit budget gerealloceerd naar het juiste instrument.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ICTU

Voor ontsluiting en integraal gebruik van basisregistraties ontvangt ICTU een bijdrage van circa € 0,7 mln. Vanwege uitloop worden voor de programma’s Gebruiker Centraal en de Direct Duidelijk Brigade meer kosten gemaakt.

Diverse bijdragen

De Raad voor de Rechtspraak ontvangt een bijdrage van circa € 0,6 mln. voor de doorontwikkeling van machtigingsvoorzieningen.

RDW

Dit betreft een reallocatie ten behoeve van het voorschot 2021 voor De Blauwe Knop en voor Ondersteuning kwetsbare burgers (InformatiePunt Digitale Overheid in bibliotheken).

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Het Innovatiebudget Digitale Overheid wordt verstrekt aan de winnaars van de innovatiecompetitie waarvoor alle Nederlandse overheidsorganisaties projecten konden indienen. Hiervoor wordt circa € 2,3 mln. gerealloceerd naar het juiste instrument.

Provincies

Het Innovatiebudget Digitale Overheid wordt verstrekt aan de winnaars van de innovatiecompetitie waarvoor alle Nederlandse overheidsorganisaties projecten konden indienen. Verschillende gemeenten en provincies ontvangen een Specifieke uitkering op basis van de hiervoor opgesteld AMvB. Hiervoor wordt circa € 0,4 mln. gerealloceerd naar het juiste instrument.

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

RvIG ontvangt een bijdrage van € 1 mln. voor de projecten De Blauwe Knop, eIDAS en het Federatief Berichten Stelsel.

RvIG ontvangt een bijdrage van circa € 0,4 mln. voor de Self Sovereign Identity.

Logius

Logius ontvangt een bijdrage van circa € 6,1 mln. voor de doorontwikkeling van het Federatief Berichten Stelsel, machtigingen en MijnOverheid.

Daarnaast vinden er diverse reallocaties plaats om middelen op het juiste instrument te verantwoorden. Dit betreft onder andere bijdragen voor machtigingen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (circa € 0,6 mln.) en de Raad voor de Rechtspraak (circa € 0,5 mln.).

Ontvangsten

Het betreft diverse ontvangsten, waaronder bijdragen van andere departementen ten behoeve van de BRP, bijdragen van de UvW aan de Investeringspost en de afrekening met ICTU voor de LAA.

Licence