Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2020

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

169.975

0

169.975

11.094

181.069

1.025

1.312

1.312

‒ 188

          

Uitgaven

169.975

0

169.975

11.094

181.069

1.025

1.312

1.312

‒ 188

Waarvan juridisch verplicht

74%

   

74%

    
          

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

74.280

0

74.280

2.820

77.100

1.987

1.312

1.312

‒ 188

Subsidies

205

0

205

2.531

2.736

1.249

1.249

1.249

1.249

Overheidsdienstverlening

205

0

205

2.531

2.736

1.249

1.249

1.249

1.249

Opdrachten

18.915

0

18.915

‒ 3.685

15.230

‒ 2.032

‒ 1.407

‒ 1.312

‒ 1.312

Informatiebeleid

6.687

0

6.687

‒ 1.880

4.807

‒ 50

0

0

0

Informatiesamenleving

4.920

0

4.920

‒ 3.029

1.891

‒ 2.557

‒ 1.407

‒ 1.312

‒ 1.312

Overheidsdienstverlening

7.308

0

7.308

1.224

8.532

575

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

40.652

0

40.652

939

41.591

2.000

1.500

1.500

0

Agentschap Telecom

1.639

0

1.639

‒ 129

1.510

0

0

0

0

Logius

20.514

0

20.514

517

21.031

445

445

445

‒ 1.055

RvIG

2.000

0

2.000

‒ 1.534

466

0

0

0

0

RVO.nl

8.311

0

8.311

‒ 1.206

7.105

0

0

0

0

UBR

8.188

0

8.188

3.111

11.299

1.555

1.055

1.055

1.055

Diverse bijdragen

0

0

0

180

180

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

13.738

0

13.738

2.863

16.601

594

‒ 206

‒ 206

‒ 206

CBS

0

0

0

775

775

35

35

35

35

ICTU

5.659

0

5.659

2.561

8.220

2.609

1.500

1.500

0

KvK

8.079

0

8.079

‒ 3.228

4.851

‒ 2.750

‒ 1.741

‒ 1.741

‒ 241

RDW

0

0

0

1.339

1.339

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

1.416

1.416

700

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

720

0

720

‒ 284

436

0

0

0

0

Gemeenten

720

0

720

‒ 284

436

0

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

50

0

50

130

180

0

0

0

0

Ministerie van BuZa

50

0

50

0

50

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

130

130

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

326

326

176

176

81

81

Digitale dienstverlening

0

0

0

326

326

176

176

81

81

          

6.5 Identiteitsstelsel

38.735

0

38.735

200

38.935

0

0

0

0

Opdrachten

4.251

0

4.251

‒ 1.603

2.648

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

Identiteitsstelsel

4.251

0

4.251

‒ 1.603

2.648

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

‒ 10.065

Bijdrage aan agentschappen

34.409

0

34.409

917

35.326

10.065

10.065

10.065

10.065

RvIG

34.409

0

34.409

917

35.326

10.065

10.065

10.065

10.065

Bijdrage aan zbo/rwt's

0

0

0

741

741

0

0

0

0

ICTU

0

0

0

541

541

0

0

0

0

Diverse bijdragen

0

0

0

200

200

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

75

0

75

145

220

0

0

0

0

Gemeenten

75

0

75

145

220

0

0

0

0

          

6.6 Investeringspost digitale overheid

56.960

0

56.960

8.074

65.034

‒ 962

0

0

0

Subsidies

3.228

0

3.228

3.018

6.246

3.888

0

0

0

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

3.228

0

3.228

3.018

6.246

3.888

0

0

0

Opdrachten

28.743

0

28.743

‒ 13.350

15.393

‒ 32.447

0

0

0

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

28.743

0

28.743

‒ 13.350

15.393

‒ 32.447

0

0

0

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

800

0

800

‒ 800

0

0

0

0

0

Diverse bijdragen

800

0

800

‒ 800

0

0

0

0

0

Bijdrage aan zbo/rwt's

2.800

0

2.800

3.043

5.843

2.111

0

0

0

ICTU

250

0

250

950

1.200

1.130

0

0

0

Diverse bijdragen

2.550

0

2.550

1.431

3.981

815

0

0

0

KvK

0

0

0

662

662

166

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

21.389

0

21.389

16.163

37.552

25.486

0

0

0

RVO.nl

0

0

0

2.767

2.767

972

0

0

0

RvIG

2.900

0

2.900

199

3.099

215

0

0

0

Logius

15.250

0

15.250

13.052

28.302

22.232

0

0

0

UBR

1.589

0

1.589

‒ 397

1.192

397

0

0

0

Diverse bijdragen

1.650

0

1.650

542

2.192

1.670

0

0

0

          

Ontvangsten

423

0

423

823

1.246

511

0

0

0

Toelichting

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies

Overheidsdienstverlening

Voor diverse subsidies die bijdragen aan het digitaal bewustzijn worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar subsidies. Daarnaast hebben er diverse kleinere herschikkingen plaatsgevonden om subsidies voor onder andere de inzet op de Nationale Data Agenda en de VNG op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiebeleid

Voor de aanpassingen aan ict-systemen, die nodig zijn bij de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties, worden middelen (€ 1,6 mln.) herschikt van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen.

Informatiesamenleving

Om verschillende programma's op de juiste instrumenten te verantwoorden vinden herschikkingen plaats van in totaal € 3,2 mln. Het betreft bijdragen ten behoeve van het digitaal bewustzijn, de ondersteuningsaanpak Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO), de Nationale Data Agenda, MensCentraal, Artificial Intelligence en datascience en de Kamerdebat app.

Overheidsdienstverlening

Het Ministerie van EZK draagt tot en met 2023 € 1,5 mln. per jaar bij aan de kosten die verbonden zijn aan de implementatie van de Europese verordening Single Digital Gateway (SDGR). Daarnaast betreft het onder andere bijdragen vanuit diverse partijen voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) (€ 0,7 mln. in 2020).

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap Telecom

Voor de digitale overheid voor bedrijven vindt een herschikking van budget plaats naar het instrument bijdrage aan zbo/rwt's.

Logius

De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van Kamer van Koophandel (KvK) naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast worden er middelen herschikt voor de jaarlijkse beheerkosten van het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.).

RvIG

Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID (elektronische identiteit) applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).

RVO.nl

Dit betreft met name een herschikking van middelen naar de regelingen UBR (Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk) en CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) voor inzet op de Nationale Data Agenda (€ 1,1 mln.).

UBR

Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om de inzet van middelen op het juiste instrument te kunnen verantwoorden (€ 1,6 mln.). Het gaat onder meer om een bijdrage die voortkomt uit de voorbereiding op de Wet elektronische publicaties (Wep). Daarnaast zijn er middelen herschikt naar het juiste instrument voor de jaarlijkse beheerkosten voor het programmabureau van de Programmeringsraad Logius (€ 1,1 mln.). Tot slot worden er middelen herschikt voor de inzet van UBR op de Nationale Data Agenda (€ 0,4 mln.).

Diverse bijdragen

Dit betreft een herschikking van middelen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen voor een bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voor de programmakosten MensCentraal. Daarnaast is via de eindejaarsmarge circa € 0,2 mln. toegevoegd aan de begroting 2020.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

CBS

Voor de digitale overheid voor bedrijven vinden diverse herschikkingen plaats, waaronder voor de Standard Business Reporting en het Referentie Grootboek Schema, dat door CBS wordt ingezet voor het eenvoudiger maken van de uitvraag van statistieken bij bedrijven.

ICTU

Dit betreft een herschikking binnen het instrument en een bijdrage van het Ministerie van EZK voor de financiering van het bureau van de Nationaal Coördinator Sustainable Development Goals (SDG) in het kader van de Europese verordening SDGR die op 12 december 2018 in werking is getreden. Daarnaast is er een bijdrage (€ 0,3 mln.) vanuit diverse partijen voor ENSIA .

KvK

De implementatie van MijnOverheid voor Ondernemers wordt overgedragen van de KvK naar Logius. De hiervoor bestemde middelen worden daarom gerealloceerd van bijdrage aan zbo/rwt's naar bijdrage aan agentschappen (€ 1,5 mln.). Daarnaast heeft er een herschikking (€ 1,0 mln.) plaatsgevonden voor de implementatie van single digital gateway, waaraan ook het Ministerie van EZK bijdraagt. Tot slot vindt er een herschikking plaats voor de digitale overheid voor bedrijven (€ 0,5 mln.).

RDW

Er wordt budget herschikt van bijdrage aan agentschappen naar bijdrage aan zbo/rwt's in verband met de garantstelling aan RDW voor het opnemen van een eID applet op het rijbewijs. Deze kosten komen voort uit de vertraging op de invoering van de wet Digitale Overheid (€ 1,3 mln.).

Diverse bijdragen

Dit betreft diverse herschikkingen voor onder andere de ondersteuningsaanpak voor de BIO door het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) en inzet op de Nationale Data Agenda.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Het betreft een herschikking van bijdrage aan medeoverheden naar subsidies (VNG) om de inzet op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Het betreft een subsidie voor een life-event aanpak.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Het Ministerie van Financiën ontvangt een bijdrage voor het beheer van de Kamerdebat app. Het budget wordt van opdrachten naar het juiste instrument (bijdrage aan ander begrotingshoofdstuk) gerealloceerd.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Digitale dienstverlening

Dit betreft diverse kleine herschikkingen voor onder andere de digitale overheid voor bedrijven en de Nederlandse AI Coalitie.

6.5 Identiteitsstelsel

Opdrachten

Identiteitsstelsel

Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten. Daarnaast worden er middelen herschikt voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief (€ 0,1 mln.).

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Het programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) is in 2019 in beheer genomen door de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.

Bijdrage aan zbo/rwt’s

ICTU

Het programma LAA is in 2019 in beheer genomen door de RvIG. Het voor dit beleid beschikbare budget wordt nu meerjarig verdeeld over de juiste instrumenten.

Diverse bijdragen

Dit betreft een herschikking van budget voor het programma LAA voor onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie personen.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Dit betreft een herschikking van budget voor de Schipholbalie en de digitalisering van het PK-archief.

6.6 Investeringspost digitale overheid

Subsidies

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) .

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

Het betreft de verwerking van de Investeringsagenda 2020-2021 zoals vastgesteld door de staatssecretaris op advies van het OBDO, de middelen worden van het instrument opdrachten overgeheveld naar de verschillende juiste instrumenten.

Voor middelen die in 2019 niet tot besteding zijn gekomen, is via de eindejaarsmarge circa € 9,2 mln. aan de begroting van 2020 toegevoegd. Tot slot heeft er een herschikking plaatsgevonden naar artikel 1 voor het project City Deal Zicht op Ondermijning (€ 1 mln.).

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten

Bijdrage aan zbo/rwt’s

ICTU

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. ICTU krijgt een bijdrage voor het project Single Digital Gateway (SDG) Pilots.

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten, in dit geval voor de ondersteuning van kwetsbare burgers en de koppeling van het bewindregister met de Machtigingsvoorziening.

KvK

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. De KVK ontvangt een bijdrage voor het SDG Ondernemersplein.

Bijdrage aan agentschappen

RVO.nl

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RVO.nl ontvangt een bijdrage voor het beheer en de ontwikkeling van een deel van de eIDAS voorziening.

RvIG

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. RvING ontangt een bijdrage in het kader van het beheer en ontwikkeling van een deel de eIDAS voorziening.

Logius

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Logius ontvangt bijdragen voor een aantal projecten waaronder het programma machtigen, de herbouw van Digipoort en de doorontwikkeling van platform services.

UBR

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. UBR ontvangt een bijdrage voor het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI)

Diverse bijdragen

Om uitvoering te kunnen geven aan de goedgekeurde voorstellen uit de investeringsagenda 2020-2021 worden van het instrument opdrachten middelen overgeheveld naar de verschillende andere instrumenten. Zo ontvangen projecten rondom de SDG Samenwerkende Catologie en een online campagne voor Digid een bijdrage.

Ontvangsten

Dit betreft bijdragen van RvIG, Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) en VNG voor ENSIA.

Licence