Base description which applies to whole site

3.7 Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

34.343

37.037

2.201

523

39.761

      

Uitgaven

34.343

37.037

2.201

523

39.761

Waarvan juridisch verplicht

 

67%

  

83%

      

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

26.481

29.175

1.965

523

31.663

Subsidies(regelingen)

3.744

3.787

25

27

3.839

Bedrijfsvoeringsbeleid

205

205

0

27

232

Overlegstelsel

2.901

2.824

0

‒ 500

2.324

Diverse subsidies

638

758

0

500

1.258

Kwaliteit management rijksdienst

0

0

25

0

25

Opdrachten

10.845

9.608

‒ 91

‒ 1.667

7.850

Bedrijfsvoeringsbeleid

6.275

5.203

‒ 1.058

‒ 1.541

2.604

Werkgeversbeleid

1.820

1.506

944

‒ 126

2.324

Kwaliteit Management Rijksdienst

2.750

2.750

23

0

2.773

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

149

0

0

149

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.100

2.246

29

316

2.591

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

218

0

216

434

Werkgeversbeleid

2.100

2.028

29

100

2.157

Bijdrage aan medeoverheden

0

0

100

‒ 100

0

Werkgeversbeleid

0

0

100

‒ 100

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

0

86

‒ 36

25

75

Werkgeversbeleid

0

86

‒ 36

25

75

Bijdrage aan agentschappen

9.792

13.208

1.938

1.382

16.528

Kwaliteitsverbetering

1.528

1.528

34

0

1.562

Werkgeversbeleid

813

1.936

539

110

2.585

I-functie Rijk

0

180

0

275

455

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

1.045

12

1.805

2.862

UBR (arbeidsmarkt communicatie)

7.451

7.451

524

0

7.975

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT voorziening

0

1.068

829

‒ 808

1.089

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

0

240

0

540

780

Bedrijfsvoeringsbeleid

0

240

0

540

780

      

7.2 Pensioenen en uitkeringen

7.862

7.862

236

0

8.098

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.862

7.862

236

0

8.098

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

7.862

7.862

236

0

8.098

      

Ontvangsten

450

450

235

1.515

2.200

Toelichting

Mutaties Miljoenennota

Programma versterking HR-ICT

Dit betreft bijdragen van andere departementen aan het programma Versterking HR ICT Rijk (totaal circa € 0,7 mln.). Het programma brengt en houdt ICT-kennis en -kunde binnen de Rijksdienst op peil.

Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2020.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Subsidies (regelingen)

Overlegstelsel

Er wordt binnen het instrument subsidies € 0,5 mln. gerealloceerd van overlegstelsel naar diverse subsidies voor subsidies op het terrein van inclusie, productiviteit- en doelmatigheidsonderzoeken bij de overheid en de subsidie voor de rijksbrede beweging onbeperkte denkers.

Diverse subsidies

Er wordt € 0,5 mln. gerealloceerd van overlegstelsel naar diverse subsidies voor diverse subsidies op het terrein van inclusie, productiviteit- en doelmatigheidsonderzoeken bij de overheid en de subsidie voor de rijksbrede beweging onbeperkte denkers.

Opdrachten

Bedrijfsvoeringbeleid

Het Ministerie van BZK draagt € 1 mln. bij aan de uitbouw van het Nationaal Detectie Netwerk (NDN). Deze middelen worden overgeboekt naar de begroting van Justitie en Veiligheid (JenV).

Daarnaast wordt er € 0,2 mln. gerealloceerd naar artikel 2 Nationale Veiligheid voor de Nationale Cryptostrategie. De Nationale Cryptostrategie heeft als doel vertrouwde en veilige ICT-producten voor de meest gevoelige informatie van de Rijksoverheid te ontwikkelen.

Ten slotte wordt er circa € 0,3 mln. gerealloceerd van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen en bijdrage aan ZBO's / RWT's voor opdrachten aan DICTU en ICTU betreffende het Rijks ICT Dashboard.

Bijdrage aan agentschappen

Bedrijfsvoeringsbeleid

De afrekening 2019 met betrekking tot DigiInkoop wordt ingezet voor de doorontwikkeling van DigiInkoop. Het betreft onder andere opdrachten aan UBR, marktconsultatie, werkconferenties en de inhuur van externe expertise. Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten.

De andere departementen dragen bij aan het programma HRM Inkoop (circa € 1,7 mln.). Met dit programma wordt een doorontwikkeling gerealiseerd van human resource management in het inkoopdomein. Circa € 0,8 mln. wordt gerealloceerd naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken voor bijdragen aan de Ministeries van EZK en Financiën, eveneens voor het programma HRM Inkoop.

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

De belastingdienst ontvangt een bijdrage van circa € 0,5 mln. voor de uitbreiding en veiligheid van het rijksbreed videovergadering platform (RVCP). Door een toenemende behoefte van video vergaderen wordt onder andere de inrichting van videoconference in rijkskantoren de komende tijd fors uitgebreid, waardoor ook de capaciteit voor het aansluiten op de RVCP moet worden uitgebreid.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Bedrijfsvoeringsbeleid

Er wordt circa € 0,8 mln. gerealloceerd van bijdrage aan agentschappen om de uitgaven voor het programma HRM Inkoop op het juiste instrument te verantwoorden. Er worden opdrachten verstrekt aan de ministeries van EZK en Financien. Daarnaast wordt een opdracht aan de markt verstrekt voor de doorontwikkeling van HRM in het inkoopdomein.

In het kader van Rijksbreed Strategisch Leveranciersmanagement draagt het Ministerie van BZK circa € 0,2 mln. bij aan een onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar privacy aspecten bij Google en Amazon.

Ontvangsten

De afrekening 2019 met betrekking tot DigiInkoop wordt, conform ICBR afspraken, ingezet voor de doorontwikkeling van DigiInkoop. Het betreft onder andere opdrachten aan UBR, marktconsultatie, werkconferenties en de inhuur van externe expertise. Tegenover de hogere ontvangsten staan hogere uitgaven.

Licence