Base description which applies to whole site

3.12 Beleidsartikel 15. Media

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

1.023.125

1.093.483

217

872

1.094.572

       

Uitgaven

1.023.125

1.093.483

217

872

1.094.572

waarvan juridisch verplicht

98,3%

    
       

Bekostiging

1.009.493

1.041.636

217

0

1.041.853

Publieke Omroep (omroepinstellingen)

893.658

954.775

0

0

954.775

 

Landelijke publieke omroep

736.205

804.708

  

804.708

 

Regionale omroep

157.453

150.067

  

150.067

Beheertaken landelijke publieke omroep

39.880

40.423

0

0

40.423

 

Stichting Omroep Muziek

16.484

16.708

  

16.708

 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

23.396

23.715

  

23.715

Dotaties, bijdragen publieke omroep

18.894

14.029

217

0

46.655

 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.190

2.220

  

2.220

 

Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen)

5.138

0

  

0

 

Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)

8.399

8.596

  

8.596

 

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.558

1.581

  

1.581

 

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.609

1.632

  

1.632

 

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

56.281

31.618

  

31.618

 

Overige bekostiging media

780

791

217

 

1.008

Subsidies (regelingen)

8.411

46.562

0

572

47.134

Subsidies

8.411

11.562

 

1.793

13.355

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

 

35.000

 

‒ 1.221

33.779

Opdrachten

442

442

‒ 2

300

740

Opdrachten

442

442

‒ 2

300

740

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

4.718

4.782

0

0

4.782

Commissariaat voor de Media

4.718

4.782

  

4.782

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

61

61

2

0

63

European Audiovisual Observatory

61

61

2

 

63

       

Ontvangsten

147.854

160.200

0

872

161.072

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 0,9 miljoen verhoogd.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Subsidies

Het instrument subsidies is vanwege de inrichting van het tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening als gevolg van COVID-19 gesplitst in het budget voor subsidies en het budget dat beschikbaar is voor het Steunfonds. Per saldo wordt het totale budget van het instrument subsidies verhoogd met € 0,6 miljoen. De verhoging wordt veroorzaakt door:

  • vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Uit de afrekening volgt een ontvangst (€ 0,8 miljoen) waarvan is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 dat dit budget zal worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen;

  • een overboeking binnen het instrument subsidies van het budget steunfonds naar budget subsidies. Dit budget was oorspronkelijk bestemd voor de uitvoering van de pilots van de motie Sneller en bij 1ste suppletoire wet overgeboekt naar het Steunfonds. Nu wordt het deel dat niet besteed is in de eerste tranche van het Steunfonds terug geboekt naar subsidies zodat het weer voor de motie Sneller kan worden ingezet.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 0,9 miljoen verhoogd, waarvan € 0,8 miljoen als gevolg van de vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Zoals is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 zal dit budget worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen.

Licence