Base description which applies to whole site

3.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

    

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

2.651.993

2.718.783

248.025

‒ 51.584

2.915.224

garantieverplichtingen

0

0

‒ 31.130

‒ 100.567

‒ 131.697

overige verplichtingen

2.651.993

2.718.783

279.155

48.983

3.046.921

       

Uitgaven

1.304.072

1.311.096

‒ 1.363

48.267

1.358.000

waarvan juridisch verplicht

97,0%

   

97,9%

       

Bekostiging

1.121.217

1.082.643

‒ 12.848

43.068

1.112.863

Culturele basisinfrastructuur

675.571

687.952

‒ 13.100

‒ 533

674.319

 

Vierjaarlijkse instellingen

399.748

406.077

‒ 44.300

‒ 533

361.244

 

Vierjaarlijkse fondsen

275.823

281.875

31.200

 

313.075

Erfgoedwet

128.614

131.307

2

0

131.309

 

Huisvesting

87.208

88.645

  

88.645

 

Beheer en onderhoud collecties

41.406

42.662

2

 

42.664

Wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening

49.786

1.157

145

48.483

49.785

 

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

23.101

537

145

22.418

23.100

 

Digitale openbare bibliotheek

14.674

341

 

14.333

14.674

 

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

12.011

279

 

11.732

12.011

Monumentenzorg

224.241

218.199

105

‒ 4.882

213.422

Archieven incl. Regionale Historische Centra

25.938

26.550

  

26.550

Flankerend beleid huisvesting

6.573

6.681

  

6.681

Cultuureducatie met Kwaliteit

10.494

10.797

  

10.797

Subsidies (regelingen)

122.823

163.589

10.185

5.736

179.510

Verbreden inzet cultuur

15.694

15.894

‒ 1.715

2.452

16.631

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.005

9.005

 

‒ 370

8.635

Programma leesbevordering

3.350

3.850

 

120

3.970

Creatieve Industrie

1.975

1.975

‒ 125

384

2.234

Monumentenzorg

138

3.177

 

1.273

4.450

Erfgoed en fysieke leefomgeving

1.000

1.000

‒ 175

‒ 582

243

Specifiek cultuurbeleid

91.661

128.688

12.200

2.459

143.347

Opdrachten

14.843

16.555

1.300

‒ 1.118

16.737

Beleidsonderzoek evaluaties en kennisbasis

2.026

1.734

 

‒ 467

1.267

Monumentenzorg

3.717

6.581

‒ 1.000

194

5.775

Archeologie

4.393

4.005

 

‒ 1.200

2.805

Erfgoed en fysieke leefomgeving

2.500

2.370

 

‒ 1.472

898

Overige opdrachten

2.207

1.865

2.300

1.827

5.992

Bijdrage aan agentschappen

42.340

45.390

0

581

45.971

Nationaal Archief

28.862

31.660

 

126

31.786

Nationaal Archief Programma

13.478

13.730

 

455

14.185

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.849

2.919

0

0

2.919

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

2.849

2.919

  

2.919

       

Ontvangsten

494

494

0

4.430

4.924

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 196,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:

 • een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument bekostiging van € 211,2 miljoen. Dit is nodig voor de verplichtingen die in 2020 worden aangegaan voor de periode 2021-2024 voor de culturele basisinfrastructuur, museale instellingen met een wettelijke taak en voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit;

 • een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument subsidies van € 52 miljoen. Dit is nodig voor de verplichtingen die in 2020 meerjarig worden verleend voor de periode 2021-2024 als projectsubsidies voor het internationale cultuurbeleid, voor het programma Cultuurparticipatie en voor de Leenfaciliteit Revolverend Productiefonds;

 • een verhoging van de verplichtingenraming bij het financiële instrument opdrachten van € 18 miljoen. Dit is nodig voor de verplichting voor de cultuurkaart, die in 2020 wordt aangegaan tot en met schooljaar 2023-2024.

 • een verlaging van de garanties met € 131,7 miljoen.

Uitgaven

Toelichting per instrument:

Bekostiging

Het budget wordt per saldo verhoogd met € 30,2 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

 • een verhoging met € 48,5 miljoen door een correctie op een overboeking voor de bijdrage aan de Koninklijke Bibliotheek. Bij Voorjaarsnota waren deze middelen vanuit Artikel 14 (Cultuur) overgeboekt naar Artikel 16 (Onderzoek en Wetenschapsbeleid). De middelen worden nu teruggeboekt omdat de verantwoording moet plaatsvinden bij Artikel 14 (Cultuur);

 • een verlaging met € 12,6 miljoen door een aangepaste verdeling over de financiële instrumenten van de toevoegingen aan dit begrotingsartikel via de Incidentele Suppletoire Begroting inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis. Een deel van de middelen waarmee via de Incidentele Suppletoire Begroting de bekostiging was verhoogd, is herverdeeld naar het financiële instrument subsidies, omdat deze middelen niet worden ingezet via bekostiging van de culturele basisinfrastructuur, maar via projectsubsidies;

 • een verlaging met € 2,9 miljoen door overboekingen naar het Gemeentefonds voor uitkeringen in het kader van de Erfgoed Deal;

 • een verlaging met € 2 miljoen door overboekingen vanuit de bekostiging monumentenzorg naar het financiële instrument subsidies voor mobiel erfgoed (€ 1 miljoen, zie ook toelichting onder het financieel instrument subsidies) en naar de financiële instrumenten subsidies en opdrachten voor door de RCE uit te voeren subsidies en opdrachten (€ 1 miljoen);

 • diverse overige kleine overboekingen.

Subsidies

Het budget wordt per saldo verhoogd met € 15,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door:

 • een verhoging van het subsidiebudget met € 12,6 miljoen door een aangepaste verdeling over de financiële instrumenten van de toevoegingen aan dit begrotingsartikel via de Incidentele suppletoire begroting (ISB) inzake aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector in verband met de Covid-19 crisis. Zie hiervoor ook de toelichting bij de bekostiging;

 • een verhoging van het subsidiebudget als gevolg van desaldering van ontvangsten (€ 4,4 miljoen);

 • een verlaging van het subsidiebudget door een overboeking van € 2 miljoen naar het financieel instrument opdrachten voor de cultuurkaart. De cultuurkaart werd eerder als subsidie begroot en verantwoord, maar wordt vanaf het schooljaar 2020-2021 begroot en verantwoord als opdracht;

 • een verhoging van het subsidiebudget door een overboeking van € 1 miljoen van het financiële instrument bekostiging naar het financiële instrument subsidies voor een projectsubsidie aan het Mondriaan Fonds voor een regeling voor mobiel erfgoed;

 • diverse overige kleine overboekingen.

Licence