Base description which applies to whole site

3.3 Artikel 14 Wegen en Verkeerveiligheid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

83.142

192.196

25.092

74.711

291.999

      

Uitgaven

86.836

171.327

5.907

21.837

199.071

waarvan juridisch verplicht

 

42%

  

75%

      

1 Netwerk

69.767

152.693

‒ 16.624

84

136.153

Opdrachten

42.474

71.813

‒ 18.977

‒ 23.813

29.023

Wegverkeersbeleid

4.931

4.531

‒ 1.018

‒ 838

2.657

Beter Benutten

8.144

12.473

‒ 535

97

12.035

Duurzame Mobiliteit

6.641

20.492

1.094

‒ 9.924

11.662

Smart Mobility

0

1.000

0

928

1.928

Reservering Klimaatakkoord

20.800

32.512

‒ 19.518

‒ 13.194

‒ 200

Overige opdrachten

1.958

823

1.000

‒ 882

941

Subsidies

15.905

18.585

146

29

18.760

Duurzame Mobiliteit

15.305

17.305

0

0

17.305

Overige Subsidies

600

1.280

146

29

1.455

Bijdragen aan agentschappen

11.188

19.073

1.146

2.032

22.251

Bijdrage aan agentschap RWS

6.641

10.828

‒ 53

466

11.241

Bijdrage aan agentschap NEa

3.411

3.523

0

78

3.601

Bijdrage aan agentschap RVO

1.136

4.722

1.199

1.488

7.409

Bijdragen aan medeoverheden

0

43.022

981

21.364

65.367

Bijdrage aan Caribisch Nederland

0

28.000

‒ 14.500

0

13.500

Duurzame Mobiliteit

0

15.022

15.481

375

30.878

Regionale bijdrage MIRT

0

0

0

20.989

20.989

Bijdragen aan internationale organisaties

200

200

0

500

700

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

0

0

80

‒ 28

52

      

2 Veiligheid

17.069

18.634

5.331

1.977

25.942

Opdrachten

7.105

6.572

‒ 1.367

1.963

7.168

Verkeersveiligheid

7.105

6.572

‒ 1.367

1.963

7.168

Subsidies

8.370

10.243

68

‒ 591

9.720

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

3.736

4.279

0

‒ 411

3.868

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)

3.869

4.093

68

‒ 117

4.044

Team Alert

765

1.041

0

‒ 26

1.015

Overige subsidies

0

830

0

‒ 37

793

Bijdragen aan agentschappen

597

749

0

82

831

Bijdrage aan agentschap RWS

597

749

0

82

831

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties

30

31

0

‒ 1

30

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

967

1.039

6.630

524

8.193

Bijdrage aan CBR

967

989

6.160

‒ 622

6.527

Bijdrage aan RDW

0

50

470

1.116

1.636

Overige bijdragen

0

0

0

30

30

      

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

0

0

17.200

19.776

36.976

Subsidies

0

0

17.200

‒ 4.500

12.700

Elektrisch Vervoer

0

0

17.200

‒ 4.500

12.700

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

24.276

24.276

Regionale bijdrage

0

0

0

24.276

24.276

      

Ontvangsten

6.782

6.782

0

‒ 2.042

4.740

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget met € 74,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een aantal door de regio uit te voeren activiteiten in het kader van het Programma SmartwayZ (€ 24,5 miljoen), alsmede een verplichtingenophoging van € 11,7 miljoen waarvan de kasuitgaven plaatsvinden in latere jaren.

 • Het vastleggen van de bijdragen volgend uit de regeling Mobility as a Service (MaaS), de Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020, overige in de afgelopen jaren gemaakte BO MIRT-afspraken en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 23.7 miljoen).

 • Een verplichtingenophoging voor een meerjarige opdracht voor de activiteiten van het samenwerkingsverband met logistieke ketenpartners in het kader van duurzame logistiek (€ 10,7 miljoen).

 • Een verplichtingenophoging bij de Najaarsnota voor de 2e tender voor BioLNG (€ 4,6 miljoen). De kasuitgaven vinden in 2021 plaats.

 • Een verplichtingenophoging voor meerjarige contracten ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (ITS), waarvoor dekking aanwezig is op het infrastructuurfonds ( € 4,0 miljoen).

 • Een verplichtingenophoging voor het vastleggen van de meerjarige verplichting ten behoeve van de bijdrage voor «GoedopWeg» binnen het programma U-Ned. Deze bijdrage worden via een specifieke uitkering aan Utrecht overgemaakt (€ 4,0 miljoen).

 • Daartegenover staat o.a. een afboeking aan verplichtingenruimte van € 8 miljoen vanwege de niet-benutte Klimaatakkoord middelen (zie uitleg Reservering Klimaatakkoord).

Uitgaven

1 Netwerk

Opdrachten

Duurzame Mobiliteit

Vanuit het programma Duurzame Mobiliteit wordt budget overgeboekt naar bijdrage medeoverheden voor de regeling «Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020» ten behoeven van verduurzaming Personenmobiliteit. (€ 6 miljoen).

Daarnaast worden Urgenda middelen die in 2020 zijn begroot voor de uitgaven met betrekking tot «Het Nieuwe Rijden» niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek (€ 1,8 miljoen). Ook voor de campagne «Kies de Beste Band» worden de Urgenda middelen die in 2020 zijn begroot niet volledig uitgeput (€ 0,7 miljoen). De niet benutte middelen uit 2020 ten behoeve van Urgenda worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar.

Verder worden Klimaatakkoord middelen die in 2020 zijn begroot voor de uitgaven met betrekking tot duurzame logistiek niet volledig benut wegens COVID-19 problematiek (€ 1,5 miljoen); een aantal grote projecten is uitgesteld door een lagere animo vanuit het bedrijfsleven om te participeren. De niet benutte middelen uit het jaar 2020 worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar.

Reservering Klimaatakkoord

De verlaging met € 13,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

 • Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot, maar niet volledig worden benut wegens COVID-19 problematiek. Het overschot wordt grotendeels veroorzaakt door de uitgestelde Klimaatakkoord-programma's voor de Zero-Emissie bussen en het voorziene stimuleringsprogramma 'Bestel en Vracht'. De niet benutte middelen van de reservering Klimaatakkoord uit het jaar 2020 worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar. (€ 8,0 miljoen).

 • Daarnaast vindt er een overboeking plaats vanuit de reservering Klimaatakkoord naar het apparaatsbudget van Duurzame Mobiliteit op artikel 98 (€ 2,0 miljoen). Binnen de middelen voor het Klimaatakkoord is hiervoor conform de bestedingsplannen een reservering voor de uitvoeringskosten getroffen.

 • Verder vindt er een overboeking plaats naar de RVO ten behoeve van een aanvullende opdracht betreffende de uitvoering subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren 2020 (€ 0,8 miljoen).

 • Als laatste vindt er een overboeking plaats vanuit het opdrachtenbudget naar bijdragen aan medeoverheden voor het waterstofbus-project (JIVE2) in Drenthe (€ 0,4 miljoen) en Groningen (€ 0,8 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

Bijdrage RVO

De verhoging van de agentschapsbijdrage aan de RVO wordt met name veroorzaakt door een overboeking vanuit het opdrachtenbudget Klimaatakkoord aan de RVO voor een aanvullende opdracht betreffende Uitvoering subsidieregeling elektrische personenauto's particulieren 2020 (€ 0,8 miljoen). Daarnaast vindt er een afrekening plaats van de additioneel gemaakte uitvoeringskosten RVO in 2019 (€ 0,3 miljoen).

Bijdragen aan medeoverheden

De verhoging komt met name tot stand door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar de provincie Noord-Brabant voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma SmartwayZ. Dit wordt via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant overgemaakt (€ 24,5 miljoen). Tevens vindt er een afdracht plaats van deze incidentele beschikking aan het Btw-compensatiefonds voor het jaar 2020 (€ 4,3 miljoen).

2 Veiligheid

Opdrachten

Verkeersveiligheid

Dit betreft een herverdeling binnen Wegen Verkeersveiligheid op de Beleidsondersteuning en -advies (BOA) budgetten om de bedragen in lijn te brengen met de afgesloten protocollen (€ 1,2 miljoen). Met deze mutatie kunnen diverse opdrachten worden betaald in het kader van Verkeersveiligheid.

3 Slimme en Duurzame Mobiliteit

Subsidies

Elektrisch Vervoer

De Klimaatakkoordmiddelen die in 2020 zijn begroot voor de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP) zijn niet volledig benut (€ 4,5 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door een hoger aantal aanvragen met een private lease-karakter dan voorzien. Deze aanvragen kennen een ander betaalritme dan particuliere aanvragen. Dit zal in latere jaren tot uitgaven leiden. De niet benutte middelen worden door middel van een kasschuif doorgeschoven naar volgend jaar.

Bijdragen aan medeoverheden

Regionale bijdrage

De ophoging van de bijdragen aan medeoverheden (€ 24,3 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:

 • Een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdragen volgend uit de regeling Mobility as a Service (MaaS), Tijdelijke stimuleringsregeling veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020, overige in de afgelopen jaren gemaakte BO MIRT-afspraken, en afrekeningen in het kader van 1e tranche Beter Benutten. De bijdragen worden via specifieke uitkeringen aan de regionale partijen overgemaakt (in totaal € 14,7 miljoen).

 • Een overboeking vanuit opdrachtenbudget op 14.01 ten behoeve van de specifieke uitkering Slim Duurzaam Veilig bestemd voor verduurzaming Personenmobiliteit (€ 6 miljoen).

 • Een overboeking van de reservering Stedelijk OV Utrecht vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de bijdrage voor «GoedopWeg» binnen het programma U-Ned (€ 3,5 miljoen). Deze verplichting wordt via een specifieke uitkering aan Utrecht overgemaakt.

Ontvangsten

De ontvangsten vanuit de Stichting Buisleidingstraat zijn lager dan geraamd (€ 2 miljoen). Om deze lagere ontvangsten op te vangen, wordt de reservering die hiervoor op het Infrastructuurfonds staat aangesproken.

Licence