Base description which applies to whole site

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

166.077

362.255

398.193

77.348

837.796

Waarvan garantieverplichtingen

0

0

0

0

0

Waarvan overige verplichtingen

166.077

362.255

398.193

77.348

837.796

      

Uitgaven

166.077

362.255

398.193

77.348

837.796

Waarvan juridisch verplicht

87%

89%

  

100%

      

Subsidies

21.077

44.145

‒ 8.054

0

36.091

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

20.976

35.310

678

 

35.988

Geestelijke bijstand/overige

101

101

2

 

103

Instrumentarium Woningmarkt

0

8.734

‒ 8.734

 

0

      

Inkomensoverdrachten

50.000

160.000

393.000

70.000

623.000

Schadevergoedingen

50.000

160.000

90.000

70.000

320.000

Vergoeding waardedaling Groningen

0

0

298.000

 

298.000

Vergoeding immateriële schade Groningen

0

0

5.000

 

5.000

      

Opdrachten

0

12.810

‒ 1.630

3.482

14.662

Onderzoek en compensatie gemeenten en provincie

0

1.440

‒ 1.440

 

0

Werkbudget

0

3.370

‒ 190

‒ 331

2.849

BTW-compensatie NAM

0

8.000

 

3.813

11.813

      

Bijdrage aan agentschappen

95.000

142.000

14.877

3.866

160.743

Bijdrage aan RVO.nl

95.000

140.000

14.877

3.866

158.743

Instituut Mijnbouwschade Groningen

0

2.000

  

2.000

      

Bijdrage aan (internationale) organisaties

0

3.300

0

0

3.300

Organisatie- en programmabudget ACVG

0

3.300

  

3.300

      

Ontvangsten

1.195.000

1.037.061

‒ 6.000

‒ 386.700

644.361

Schadevergoedingen

50.000

287.061

90.000

‒ 50.000

327.061

Uitvoeringskosten Schade

95.000

140.000

12.000

‒ 6.700

145.300

Aardgasbaten

1.050.000

610.000

‒ 610.000

 

0

Dividenduitkering EBN

0

0

35.000

 

35.000

Dividenduitkering GasTerra

  

4.000

 

4.000

Mijnbouwwet

0

0

160.000

‒ 130.000

30.000

Vergoeding waardedaling Groningen

0

0

298.000

‒ 200.000

98.000

Vergoeding immateriële schade Groningen

0

0

5.000

 

5.000

Toelichting

Verplichtingen en uitgaven

Inkomensoverdrachten

Schadevergoedingen

De raming van de schadebetalingen voor Groningen wordt bij Najaarsnota met € 70 mln verhoogd. De verwachte stijging van de uitgaven komt voornamelijk doordat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) meer schademeldingen heeft afgehandeld met een hogere waarde.

Opdrachten

BTW-compensatie NAM

De BTW-compensatie aan de NAM over 2019 is hoger uitgevallen omdat er meer BTW-plichtige uitgaven zijn gedaan die samenhangen met de schadeafhandeling. De extra BTW-compensatie is gedekt door een overheveling uit de risicoreservering Groningen op de Aanvullende Post.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

De uitvoeringskosten van IMG/RVO voor de schadeafhandeling worden bijgesteld, mede wanwege het uitvoeren van de regelingen voor waardedaling en immateriële schade. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.

Ontvangsten

Schadevergoedingen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de schadeafhandeling. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.

Uitvoeringskosten schade

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van de NAM, die samenhangen met de uitgaven voor de uitvoeringskosten. Daarnaast vallen de uitvoeringskosten € 3,3 mln hoger uit dan eerder geraamd. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.

Mijnbouwwet

Vanwege een terugbetaling door de Belastingdienst aan NAM voor te veel betaald winstaandeel in 2018, wordt de ontvangstenraming in het kader van de mijnbouwwet voor 2020 met een bedrag van € 130 mln naar beneden bijgesteld.

Vergoeding waardedaling Groningen

Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten van NAM die samenhangen met de uitgaven voor vergoedingen van waardedalingen. Deze kosten worden via een heffing bij de NAM in rekening gebracht en worden in 2021 op de EZK-begroting terug ontvangen.

Meerjarige overzichtstabel Groningen

Aansluitend een meerjarige overzichtstabel met alle middelen van het Rijk bestemd voor Groningen, verdeeld over de begroting van de departementen en het decentrale budget. Ramingen voor schade, versterken en uitvoeringskosten zijn niet opgenomen in dit overzicht. Deze uitgaven worden vergoed door de NAM.

Tabel 18 Meerjarige overzichtstabel Groningen (bedragen x € 1.000)
 

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal

Begroting departementen

       

Begroting EZK

56.053

24.136

16.572

2

2

2

96.767

Begroting OCW

4.500

4.500

    

9.000

Begroting BZK

260.298

107.963

47.315

35.714

31.680

25.280

508.250

        

Aanvullende post Rijksbegroting

       

Gasfonds Groningen (RA-envelop voor NPG)

55.600

50.000

50.000

10.000

9.000

3.300

177.900

Rijksbijdrage aan NPG

  

30.000

40.000

39.000

38.000

147.000

        

Totaal

376.451

186.599

143.887

85.716

79.682

66.582

938.917

Licence