Base description which applies to whole site

3.4 Beleidsartikel 4: Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

2023

2024

 

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

    
           
 

Verplichtingen

332 742

0

332 742

42 720

375 462

‒ 9 000

‒ 2 400

‒ 3 400

0

           
 

Uitgaven:

         
           
 

Programma-uitgaven totaal

767 260

0

767 260

20 020

787 280

0

0

0

0

 

waarvan juridisch verplicht

71%

   

80%

    
           

4.1

Humanitaire hulp

370 017

0

370 017

43 300

413 317

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Noodhulpprogramma's

87 000

 

87 000

15 000

102 000

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpprogramma's

200 000

 

200 000

27 500

227 500

    
 

Noodhulpprogramma's non-ODA

1 017

 

1 017

800

1 817

    
 

UNHCR

33 000

 

33 000

0

33 000

    
 

UNRWA

13 000

 

13 000

0

13 000

    
 

Wereldvoedselprogramma

36 000

 

36 000

0

36 000

    
           

4.2

Opvang en bescherming in de regio en migratiesamenwerking

162 000

0

162 000

‒ 5 000

157 000

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Opvang in de regio

5 000

 

5 000

0

5 000

    
           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Opvang in de regio

123 000

 

123 000

0

123 000

    
 

Migratie en ontwikkeling

34 000

 

34 000

‒ 5 000

29 000

    
           

4.3

Veiligheid en Rechtstaatontwikkeling

235 243

0

235 243

‒ 18 280

216 963

0

0

0

0

           
 

Subsidies

         
 

Legitieme stabiliteit

26 950

 

26 950

‒ 14 950

12 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

‒ 10 000

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

7 362

 

7 362

638

8 000

638

638

2 638

2 638

 

Vredesdividend: werkgelegenheid en basisvoorzieningen

51 000

 

51 000

‒ 36 000

15 000

‒ 45 000

‒ 49 000

‒ 51 000

‒ 51 000

 

Functionerende rechtsorde

14 476

 

14 476

11 612

26 088

19 412

17 902

19 862

19 862

           
 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Legitieme stabiliteit

305

 

305

7 332

7 637

10 000

10 000

10 000

10 000

 

Functionerende rechtsorde

110 150

 

110 150

3 350

113 500

14 950

20 460

16 500

16 500

 

Inclusieve vredes- en politieke processen

25 000

 

25 000

9 738

34 738

10 000

10 000

12 000

12 000

           

4.4

Noodhulpfonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Bijdragen (inter)nationale organisaties

         
 

Noodhulpfonds

0

 

0

0

0

    
           
Toelichting

Verplichtingen

Saldo van diverse mutaties waarvan de belangrijkste verhogingen in verband met programma’s in Burkina Faso, Niger en Palestijnse gebieden en een vanwege vertraging in de voorbereiding vanuit 2019 doorgeschoven verplichting voor Grote Meren. Daarnaast is het verplichtingenbudget verhoogd in verband met het kunnen opstarten van noodhulp programma's ten behoeve van de eerste snelle respons op de COVID-19 pandemie(Kamerbrief Nederlands inzet bestrijding coronacrisis ontwikkelingslanden van 14 april 2020).

Uitgaven

Artikel 4.1

In verband met de snelle eerste respons (Kamerbrief Nederlands inzet bestrijding coronacrisis ontwikkelingslanden van 14 april 2020) op de COVID-19 pandemie is het budget voor humanitaire hulp verhoogd. De extra middelen worden ingezet voor het Strategic Preparedness and Response Plan, voor acute crisis respons via de VN (CERF), inzet op lokale capaciteit, het Rode Krijs met bijzondere aandacht voor Psychosociale hulp en het flexibele noodhulpkanaal van het Nederlandse maatschappelijk middenveld.

Artikel 4.2

Het budget voor bijdragen migratie en ontwikkeling is teruggebracht vanwege de benodigde dekking voor de eerste snelle respons op COVID-19.

Artikel 4.3

Op het artikel onderdeel 4.3 wordt per saldo budgetneutraal geschoven tussen een aantal instrumenten. Vanwege voortschrijdend inzicht vindt overheveling plaats tussen de instrumenten subsidies en bijdragen internationale organisaties van het thema Legitieme stabiliteit. Verder wordt het instrument subsidies Vredesdividend uitgefaseerd ten gunste van instrumenten onder Functionerende rechtsorde en Inclusieve vredesprocessen. De wijziging heeft betrekking op de financiering van specifieke sociaaleconomische wederopbouw projecten. Deze zullen niet meer worden geïnitieerd onder beleidsartikel 4.3 aangezien deze projecten al onder andere thema’s worden uitgevoerd (zoals voedselzekerheid, water, werkgelegenheid).

De benaming van het beleidsartikel is in 2019 aangepast naar ‘veiligheid en rechtstaatontwikkeling’ om het in lijn te brengen met de beleidsnota BHOS Investeren in Perspectief (2018). Over de invulling van het veiligheid en rechtsorde thema is de Tweede Kamer geïnformeerd per brief van 14 december 2018 over de Theories of Change (ToC) voor de thematische prioriteiten van het ontwikkelingsbeleid en de geografische focus binnen de bilaterale samenwerking.

Aanvullend is het budget verlaagd vanwege de benodigde dekking voor de eerste snelle respons op COVID-19. De budgetten voor bijdragen functionele rechtsorde van een aantal decentrale programma's zijn teruggebracht, alsmede de centrale budgetten voor bijdragen en subsidies voor legitieme stabiliteit.

Artikel 4.4

Geen opmerkingen.

Licence