Base description which applies to whole site

Artikel 32: Rechtspleging en rechtsbijstand

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2020 1 mln. meer uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 49,7 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 1,1 mln. lager dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

VerplichtingenDe verplichtingen zijn verhoogd met 49,7 mln. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door :

  • De verplichting toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 44,8 mln. als gevolg van de tijdelijke toelage sociaal advocatuur (Kamerstukken II 2019/2020, 31 753, nr. 182) en loonbijstelling;

  • Op Autoriteit persoonsgegevens is 5,4 mln. meer aan verplichting aangegaan vanwege een hogere personele bezetting en als gevolg van loonbijstelling;

  • Het restant saldo wordt verklaard door een aantal kleinere mutaties.

Licence