Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.552.858

1.633.463

83

‒ 4.207

1.629.339

      

Apparaatsuitgaven

28.861

29.816

997

2.145

32.958

32.1 apparaatsuitgaven Hoge Raad

     

Personele uitgaven

25.648

26.604

1.007

2.145

29.756

waarvan eigen personeel

24.880

25.836

1.007

2.145

28.988

waarvan externe inhuur

768

768

0

0

768

Materiele uitgaven

3.213

3.212

‒ 10

0

3.202

waarvan ict

1.390

1.390

0

0

1.390

waarvan sso's

63

65

0

0

65

waarvan overig materieel

1.760

1.757

‒ 10

0

1.747

      

Programma-uitgaven

1.523.997

1.603.647

‒ 914

‒ 6.352

1.596.381

Waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

100%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Raad voor Rechtsbijstand

26.420

27.201

0

3.500

30.701

Bureau Financieel Toezicht

7.467

7.673

192

0

7.865

Subsidies

     

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

511

525

0

0

525

Juridisch Loket

25.729

26.490

0

0

26.490

Overige Subsidies

133

136

0

0

136

Opdrachten

     

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.724

10.451

‒ 510

‒ 4.900

5.041

Toevoegingen rechtsbijstand

390.363

434.077

‒ 2.500

‒ 25.000

406.577

Mediation in Strafrecht

1.029

1.061

0

220

1.281

Overige Opdrachten

418

430

0

0

430

      

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

     

Bijdrage ZBO's/RWT's

     

Autoriteit Persoonsgegevens

18.535

19.077

214

3.318

22.609

College voor de Rechten van de Mens

7.248

7.560

202

125

7.887

College Gerechtelijk Deskundigen

1.746

1.794

35

0

1.829

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.287

5.451

0

‒ 43

5.408

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

765

790

‒ 21

0

769

Bijdrage medeoverheden

     

Bes Caribisch deel van het Koninkrijk

0

0

0

43

43

Raad voor de rechtspraak

1.023.527

1.059.098

1.474

16.385

1.076.957

Overige Bijdrage medeoverheden

1.000

28

0

0

28

Subsidies

     

Rechtspleging

468

482

0

0

482

Wetgeving

1.561

1.256

0

0

1.256

Opdrachten

     

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

15

15

‒ 15

0

0

Overige Opdrachten

51

52

15

0

67

      

Ontvangsten

168.850

180.850

3.292

‒ 20.809

163.333

waarvan Griffierechten

159.753

171.753

0

‒ 18.922

152.831

waarvan Overig

9.097

9.097

3.292

‒ 1.887

10.502

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage aan de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht. De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Wet schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) € -5,4 mln. Op basis van de voor 2020 nog te verwachten aantallen gestarte WSNP–zaken is de verwachting dat er 4,9 mln. overblijft op het budget. Het restant saldo betreft een kleine mutatie.

Toevoegingen rechtsbijstand € -27,5 mln. Bij de rechtsbijstand wordt per saldo een meevaller van circa 25 mln. verwacht. Dit bedrag is samengesteld uit drie meevallers en een tegenvaller. Een meevaller als gevolg van een lager aantal afgegeven toevoegingen (circa 18,5 mln.); een meevaller bij de uitvoering van het project intensiveringen ZSM (circa € 8 mln.); een meevaller bij het programma herziening stelsel Rechtsbijstand (circa 3 mln.); en een tegenvaller vanwege de begrote extra kosten voor het noodpakket tegemoetkomingsregeling sociaal advocatuur (circa 4,5 mln.). Conform de afspraak in TK-brief d.d. 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155), blijft dit bedrag van 25 mln. beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Het restant saldo betreft een technische mutatie.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak € 17,9 mln.In verband met extra uitgaven door COVID-19 is in 2020 12,5 mln. aan de Raad voor de rechtspraak beschikbaar gesteld. Dit betreft vooral fysieke aanpassingen in de gerechtsgebouwen. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties waaronder 3,1 mln. voor digitalisering strafrechtketen.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verlaagd met € 20,8 mln.

Als gevolg van corona worden er lagere ontvangsten voorzien bij de griffierechten. De ontvangsten griffierechten wordt bij Najaarsnota met 19 mln. verlaagd. Het restant van het saldo is een klein aantal mutaties waaronder een tegenvaller bij de Autoriteit Persoonsgegevens voor 2,6 mln. omdat verwacht wordt dat de ingeschatte opbrengst van opgelegde boetes achterblijft bij de raming. Daarnaast doet zich een meevaller voor van 3,1 mln. bij Justid voor doorbelasting van kosten aan de beroepsgroepen.

Licence