Base description which applies to whole site

4.2 Artikel 32: Rechtspleging en rechtsbijstand

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister voor Rechtsbescherming optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau Financieel Toezicht en het Register beëdigde tolken en vertalers.20 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waar binnen tolken, vertalers, advocaten, notarissen en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.21

Ontwikkelingen Rechtspraak

Voor de digitalisering van het bestuursrecht en het civiele recht is het project digitale toegankelijkheid opgezet en door het BIT getoetst. Het rapport is met een kabinetsreactie aangeboden aan de Tweede Kamer22. Het wetsvoorstel waarmee griffierechten voor lagere vorderingen worden aangepast is door de Tweede Kamer aangenomen en in 2020 bij de Eerste Kamer aanhangig gebracht.23 Het wetsvoorstel flexibilisering, dat het voor gerechten makkelijker maakt om onderlinge bijstand te verlenen, is door de beide Kamers aangenomen en zal per 1 januari 2021 in werking treden.24 Op het terrein van maatschappelijk effectieve rechtspraak zijn experimenten met laagdrempelige en oplossingsgerichte rechtspraak voortgezet, gestart en geëvalueerd.

Implementatie invoering intensivering rechtsbijstand bij ZSM

De intensivering houdt in dat in alle zaken die via Zorgvuldig Snel en op Maat aanpak (ZSM) worden gerouteerd, naast de reeds bestaande wettelijk verankerde vormen van rechtsbijstand (Salduz, rechtsbijstand bij politieverhoor en bij inverzekeringstelling), een vorm van consultatiebijstand en rechtsbijstand in geval het OM een strafbeschikking wil opleggen, zal worden verleend. Dit kan ook bij verdachten die in eerste instantie aangeven geen rechtsbijstand te willen. Voor aangehouden verdachten binnen het ZSM-proces is al geregeld dat zij kosteloos rechtsbijstand van een advocaat krijgen bij het opleggen van een strafbeschikking door het OM.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

In lijn met de gefaseerde aanpak van de vernieuwing van het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand zijn in 2020 concrete stappen gezet om de contouren van het nieuwe stelsel verder vorm te geven. Het uitgangspunt hierbij is de Kamerbrief contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand, met als stip op de horizon een vernieuwd stelsel vanaf 2025.25 De midterm review, die eind juni 2020 samen met de derde voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer is gezonden, wees uit dat de stelselvernieuwing over de volle breedte op stoom is gekomen en dat - op basis van geactualiseerde en gevalideerde doorrekeningen - met de stelselvernieuwing ingeslagen weg kan worden voortgezet.26 De impact van de coronamaatregelen waren ook voor de stelselvernieuwing voelbaar en zorgden voor nu met name voor vertraging bij het opstarten en de uitvoering van diverse pilots.

Toekomstvisie juridische beroepen

In 2019 zijn met diverse spelers in de markt de ontwikkelingen nader geduid én is samen met hen nagedacht over de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor regulering van de markt voor juridische dienstverlening. In 2020 is dit traject afgerond. In 2021 worden de EK en TK hierover nader geïnformeerd.

ConclusieHet gevoerde beleid is conform de uitgangspunten en doelen van de begroting 2020 gerealiseerd. Er zijn wel vertragingen opgelopen in de uitvoering van beleid door de impact van het COVID-19 virus. Zo moesten de rechtzaken zich aanpassen aan nieuwe structuren en achterstallig werk gaan inhalen. Voor stelselvernieuwing trad er vertraging op in de uitvoering van pilots enzovoort. Al met al zijn er geen grote afwijkingen ten opzichte van de verwachtingen vanuit de begroting. Het gevoerde beleid is qua productie en output doelmatig en doeltreffend gebleken ondanks de impact van COVID-19 op vertraging, achterstallig werk en vernieuwingstrajecten in 2020.

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Vastgestelde Begroting 2020

Verschil

Art.nr.

Verplichtingen

1.610.487

1.452.199

1.876.317

1.597.033

1.679.085

1.552.858

126.227

         
 

Apparaatsuitgaven

28.420

28.071

30.566

32.489

32.957

28.861

4.096

32.1

Apparaatsuitgaven Hoge Raad

       
 

Personeel

24.471

24.354

26.676

27.668

28.575

25.648

2.927

 

waarvan eigen personeel

22.201

23.489

25.696

26.074

26.130

24.880

1.250

 

waarvan externe inhuur

2.270

865

980

1.594

2.445

768

1.677

 

waarvan overig personeel

0

0

0

0

0

0

0

 

Materieel

3.949

3.717

3.890

4.821

4.382

3.213

1.169

 

waarvan ICT

1.937

1.725

2.077

3.199

2.382

1.390

992

 

waarvan SSO's

61

60

17

37

188

63

125

 

waarvan overig materieel

1.951

1.932

1.796

1.585

1.812

1.760

52

         
 

Programma-uitgaven

1.582.884

1.423.351

1.405.484

1.542.243

1.597.397

1.523.997

73.400

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

       
 

Bijdragen ZBO's/RWT's

       
 

Raad voor de Rechtsbijstand

49.836

49.471

50.528

51.743

30.888

26.420

4.468

 

Bureau Financieel Toezicht

6.146

5.907

5.884

6.956

7.883

7.467

416

 

Bijdragen medeoverheden

       
 

Overige bijdragen

0

0

0

610

0

0

0

 

Subsidies

       
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

1.266

1.156

843

508

638

511

127

 

Juridisch Loket

0

0

0

0

26.490

25.729

761

 

Overige subsidies

268

117

115

183

157

133

24

 

Opdrachten

       
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.618

10.386

10.200

6.176

5.064

11.724

‒ 6.660

 

Toevoegingen rechtsbijstand

423.026

387.949

366.936

366.177

405.488

390.363

15.125

 

Mediation in strafrecht

0

360

755

778

1.260

1.029

231

 

Overige opdrachten

510

1.160

1.159

772

456

418

38

         

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

       
 

Bijdragen ZBO's/RWT's

       
 

Autoriteit Persoonsgegevens

8.245

10.894

16.121

20.492

23.826

18.535

5.291

 

College voor de Rechten van de Mens

7.086

7.120

7.327

7.627

8.215

7.248

967

 

Centraal Administratie Kantoor

364

0

0

0

0

0

0

 

College Gerechtelijk Deskundigen

0

0

1.681

1.884

1.925

1.746

179

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

0

0

0

0

5.127

5.287

‒ 160

 

Overige bijdragen ZBO's RWT's

572

738

951

923

1.041

765

276

 

Bijdragen medeoverheden

       
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

1.071.739

946.306

940.979

1.075.352

1.077.097

1.023.527

53.570

 

Bijdrage rechtspleging

0

0

37

0

0

0

0

 

Overige bijdragen

0

0

0

331

0

1.000

‒ 1.000

 

Subsidies

       
 

Rechtspleging

867

574

716

473

646

468

178

 

Wetgeving

1.298

1.160

1.196

1.193

1.175

1.561

‒ 386

 

Opdrachten

       
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

43

53

56

65

21

15

6

 

Overige opdrachten

0

0

0

0

0

51

‒ 51

         
  

197.941

205.181

164.688

196.364

162.187

168.850

‒ 6.663

 

waarvan griffie

194.248

171.787

160.462

165.259

151.548

159.753

‒ 8.205

 

waarvan overig

3.693

33.394

4.226

31.105

10.639

9.097

1.542

Verplichtingen

Het verschil tussen realisatie verplichtingen en vastgestelde begroting is € 126 mln. Naast de hogere uitgaven van € 77 mln. is het verschil in de aangegane verplichtingen met name een gevolg van het feit dat in 2020 ook de verplichting voor 2020 is vastgelegd met betrekking tot de bijdrage aan de stichting Het Juridisch Loket.

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Hoge Raad (HR)

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. De Hoge Raad bevordert de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Ook kan hij rechtsbescherming bieden in de individuele zaken die aan hem worden voorgelegd. Hij doet dit door te beslissen op cassatieberoepen, die worden ingesteld om de raad te laten beoordelen of het gerechtshof – en in voorkomende gevallen de rechtbank – in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering deugdelijk is. Aan deze taken wordt tevens invulling gegeven door te beslissen op prejudiciële vragen in het civiele en fiscale recht en op vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet. De Hoge Raad en de procureur-generaal hebben daarnaast nog enkele bij wet opgedragen bijzondere taken. Er is circa € 4 mln. meer uitgegeven dan voorzien in de begroting van de Hoge Raad. Dat is onder meer het gevolg van toegekende middelen voor digitalisering strafrechtketen en loonbijstelling voor de periode 2020-2025. Ook valt de Hoge Raad sinds 2020 onder een nieuwe financieringssystematiek waarbij een kleine interne kasschuif heeft plaatsgevonden.

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de RvR. De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel. Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het Bureau belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De kosten van het toezicht op gerechtsdeurwaarders en notarissen worden conform de wet doorbelast aan deze beroepsgroepen.

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. Onder de SGC vallen meer dan 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen.

Stichting Het Juridisch Loket (hJL)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van het Juridisch loket. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel. Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de nieuwe schuldsaneringen. De gemiddelde subsidie voor een schuldsaneringstraject bedraagt afgerond € 900 over een periode van gemiddeld 3 jaar. Het totaal aantal schuldsaneringstrajecten was lager dan in de begroting voorzien, met als gevolg circa € 6,6 mln. lagere uitgaven WSNP. Met de brief d.d. 16 november 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen die zorgen dat mensen met schulden beter en sneller hulp krijgen.27

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt subsidie door middel van een toevoeging aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. De door de cliënt te betalen eigen bijdrage wordt verrekend met de kosten van de rechtsbijstand. De financiering van de Raad voor Rechtsbijstand vindt plaats aan de hand van het aantal afgegeven toevoegingen over de periode 1 september tot en met 31 augustus. Naast de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand worden ook de uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken ten laste van dit budget gebracht.

In tabel 10 is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand (bronnen: Raad voor Rechtsbijstand, Prognosemodel Justitiële Ketens 2021).

Tabel 10 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 20201

Prognose 2020

Verschil

Strafzaken (ambtshalve)

     

Aantal afgegeven toevoegingen

39.393

38.189

37.070

36.046

1.024

Uitgaven (mln.)

€ 63,3

€ 63,4

€ 68,0

€ 59,8

€ 8,2

Strafzaken (regulier)

     

Aantal afgegeven toevoegingen

75.820

75.672

68.467

76.312

‒ 7.845

Uitgaven (mln.)

€ 49,4

€ 49,8

€ 49,6

€ 50,2

‒ € 0,6

Civiele zaken

     

Aantal afgegeven toevoegingen

184.949

179.054

175.531

202.228

‒ 26.697

Uitgaven (mln.)

€ 123,5

€ 119,3

€ 136,3

€ 134,8

€ 1,5

Bestuur

     

Aantal afgegeven toevoegingen

68.356

63.807

61.352

57.296

4.056

Uitgaven (mln.)

€ 45,3

€ 42,2

€ 45,4

€ 37,9

€ 7,5

Piketten

     

Aantal piketdeclaraties

109.661

112.659

108.920

114.407

‒ 5.487

Uitgaven (mln.)

€ 37,0

€ 38,9

€ 44,0

€ 39,5

€ 4,5

Lichte adviestoevoeging

     

Aantal afgegeven toevoegingen

8.327

8.079

8.275

7.834

441

Uitgaven (mln.)

€ 1,7

€ 1,7

€ 1,9

€ 1,6

€ 0,3

Asiel

     

Aantal afgegeven toevoegingen

32.036

34.234

30.370

30.097

273

Uitgaven (mln.)

€ 44,4

€ 45,7

€ 44,5

€ 42,3

€ 2,2

Het Juridisch Loket

     

Aantal klantencontacten

739.842

723.706

743.0002

761.910

‒ 18.910

Uitgaven (mln.)

€ 25,0

€ 25,7

€ 26,5

€ 25,7

€ 0,8

Overige3

     

Uitgaven (mln.)

‒ € 0,4

€ 5,8

€ 13,2

€ 21,3

‒ € 8,1

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

     

Raad voor Rechtsbijstand (mln.)

€ 24,8

€ 25,2

€ 25,9

€ 25,1

€ 0,8

      

Totaal uitgaven (x € 1 mln.)4

€ 413,9

€ 417,8

€ 455,45

€ 438,26

€ 17,2

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

2

Aantal klantcontacten 2020 betreft een inschatting o.b.v. het jaarplan 2021 van het Juridisch Loket

3

Overige: Rogatoire commissie, inning en restitutie, investeringen / implementatiekosten maatregelen

4

Het artikelonderdeel 32.2 met betrekking tot rechtsbijstand van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit meerdere uitgaven. Naast de uitgaven aan het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand hebben de uitgaven betrekking op onder andere het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken. In deze tabel zijn deze uitgaven aan Rbtv en gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken buiten beschouwing gelaten.

5

Vanwege afrondingen bij de afzonderlijke posten op 1 cijfer achter de komma, wijken het totaal realisatie en het totaal verschil beide met € 0,1 mln. af.

6

De totaal uitgaven is hier gecorrigeerd ten opzichte van de begroting 2020 met minus € 0,2 mln., dit vanwege een foutieve optelling in de begroting 2020

Toelichting

Het totaal aantal afgegeven toevoegingen ambsthalve strafzaken was in 2020 lager dan in 2019 en was hoger dan in de begroting was geraamd. Het totaal aantal afgegeven toevoegingen reguliere strafzaken was in 2020 lager dan in 2019 en waren lager dan in de begroting was geraamd.

Bij het aantal afgegeven toevoegingen in civiele zaken was sprake van een daling. Dit aantal was ook lager dan in de begroting geraamd. Dit hangt samen met een lagere instroom van civiele zaken bij de rechtsbanken en gerechtshoven.

Het aantal afgegeven toevoegingen in bestuursrechtelijke zaken lag lager dan in 2019, maar was wel hoger dan de raming in de begroting.

Het aantal piketten was lager dan in 2019. Bij de raming in de begroting van het aantal piketten was uitgegaan van een toename in volume door de voorgenomen intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze (bovenop het reeds geldende wettelijke recht op bijstand van een raadsman voorafgaand aan en tijdens het politieverhoor). De intensivering van rechtsbijstand in de ZSM-werkwijze is voorzien in 2021.

Bij de lichte adviestoevoegingen was sprake van een stijging ten opzichte van 2019, tevens was het aantal lichte adviestoevoegingen hoger dan in de begroting 2020 was geraamd.

Het aantal afgegeven toevoegingen in asielzaken is in 2020 gedaald ten opzichte van 2019; dit hangt samen met een lagere instroom asielzaken.

In totaal was het beroep op de rechtsbijstand (de totaal uitgaven in bovenstaande tabel) circa € 17,2 mln. hoger dan in de begroting was voorzien.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.

Tabel 11 Instroomontwikkeling rechtspraak
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie  2020

Prognose 2020

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.518

1.536

1.394

1.449

Jaarlijkse mutatie

‒ 4%

1%

‒ 9%

 
Tabel 12 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2020

Bijdrage ( x € 1.000)1

941.519

1.075.352

1.077.097

1.023.674

1

Dit is inclusief een bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak voor onder andere kosten van tuchtrechtspraak

Er is € 53,4 mln. meer uitgegeven aan de rechtspraak dan in de begroting 2020 was geraamd. Dit wordt onder andere verklaard door compensatie voor loonontwikkeling (loonbijstelling) en aanvullingen van de bijdrage op het terrein van vreemdelingenzaken, versterking strafrechtketen en versterking van de aanpak van ondermijning.

Ook heeft in 2020 een vermogensstorting plaatsgevonden ter dekking van de extra kosten bij de rechtspraak vanwege COVID-19.

Tabel 13 Productieafspraak rechtspraak
 

Realisatie 2018

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Prognose 2020

Productie totaal aantal (x € 1.000)

1.475

1.536

1.365

1.539

Jaarlijkse mutatie

‒ 3%

4%

‒ 11%

 

Toelichting

De instroom van het aantal zaken is in 2020 achtergebleven. In 2020 stroomden er ruim 1,39 mln. zaken in bij de gerechten. Het aantal afgehandelde zaken was ongeveer 1,37 mln. Zowel de instroom als het aantal afgehandelde zaken waren lager dan aanvankelijk bij de begroting was geraamd.

Met de Raad voor de rechtspraak is afgesproken dat voor 2020 als gevolg van COVID-19 de zogenoemde hardheidsclausule van toepassing wordt verklaard. Dit houdt in dat er geen afrekening zal plaatsvinden van het gerealiseerde minderwerk als gevolg van COVID-19.

In het jaarverslag van de Rechtspraak, uitgebracht door de Raad voor de rechtspraak, dat tevens aan de Kamer wordt aangeboden, wordt meer gedetailleerd ingegaan op de diverse ontwikkelingen binnen de rechtspraak in 2020.

Bijdragen ZBO’s en RWT’s

Autoriteit persoonsgegevens (AP)

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens, onderzoekt de inhoud van klachten in de mate waarin dat gepast is, adviseert over nieuwe wet- en regelgeving die gaat over de verwerking van persoonsgegevens, verschaft helderheid over de uitleg van wettelijke normen, geeft voorlichting, verstrekt informatie en werkt samen met toezichthoudende autoriteiten uit andere lidstaten.

De AP is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit en houdt als onafhankelijke toezichthouder het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. In 2020 bedroeg het budget van de AP in eerste instantie € 18,5 mln. en na loonbijstelling € 19,1 mln. Dit budget is eind 2020 verhoogd met incidentele bijdragen van € 3,5 mln. en € 1,2 mln. (totaal € 4,7 mln.), voor het oplossen van incidentele problematiek en een investering in haar bedrijfsvoering.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die door de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. In 2020 is het budget van het College verhoogd naar € 7,9 mln. als gevolg van IKB-problematiek, loon- en prijsbijstelling en een verhoging van het budget voor het VN-verdrag handicap. Het budget van het College is als gevolg van een afspraak met betrekking tot de bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor (oud) collegeleden met € 0,3 mln. overschreden.

Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft voornamelijk een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR) en daarnaast een subsidie aan het Internationaal Juridisch Instituut (IJI).

Subsidie Wetgeving (DWJZ)

De subsidie wetgeving betreft een bijdrage aan de Stichting Recht en Overheid en aan het Nederlands Juristencomité. Deze subsidie is bedoeld voor de bescherming van de mensenrechten.

Ontvangsten

Griffie

Het Ministerie van JenV ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten. In 2020 heeft JenV circa € 8 mln. minder ontvangen dan geraamd. Dit komt omdat de instroom aan zaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht lager was dan geraamd bij het opstellen van de begroting 2020.

Ontvangsten overig

De ontvangstenmeevaller van circa € 1,5 mln. bestaat uit diverse posten. Bij de vaststelling in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) over jaar 2019 is € 1,3 mln. meer ontvangen dan begroot. Hetgeen resulteert in deze eenmalige hogere ontvangsten. Het verschil wordt veroorzaakt door grotere positieve en negatieve mutaties die voor een groot deel tegen elkaar wegvallen.

20

Zie: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt, Wet beëdigde tolken en vertalers

21

Zie: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen

22

Kamerstukken II 2020/21, 29279, nr. 623

23

Kamerstukken II 2019/20, 35439, nr. 2

24

Kamerstukken II 2019/20, 35375, nr. 2

25

Kamerstukken II 2018/19, 31753, nr. 155

26

Kamerstukken II 2019/20, 31753, nr. 216

27

Kamerstukken II 2020/21, 24515, nr. 572

Licence