Base description which applies to whole site

3.2 Artikel 32. Rechtspleging en rechtsbijstand

Algemene doelstelling

Een doeltreffend en doelmatig rechtsbestel.

Rol en verantwoordelijkheid

Als stelselverantwoordelijke schept de Minister voor Rechtsbescherming optimale voorwaarden voor het in stand houden en verbeteren van een goed en toegankelijk rechtsbestel. De Minister heeft:

  • Een financierende rol voor de rechtspraak. De Minister houdt toezicht op het beheer en is de werkgever voor de rechterlijke macht;

  • Een financierende rol voor de Raad voor Rechtsbijstand, het Bureau Financieel Toezicht en het Register beëdigde tolken en vertalers.19 Hij is verantwoordelijk voor het wettelijk kader waar binnen tolken, vertalers, advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en andere zelfstandige professionals binnen het justitiële domein opereren;

  • Een stimulerende rol voor alternatieve geschillenbeslechting en schuldsanering. Ten aanzien van de schuldsanering is hij verantwoordelijk voor het wettelijke traject van de schuldsaneringsregeling, de faillissementsrechters en de bewindvoerders.20

Ontwikkelingen Rechtspraak

Beleidswijzigingen

Aan de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht wordt invulling en uitvoering gegeven langs de lijnen van het in november 2018 gereed gekomen basisplan digitalisering. Recentelijk is een wetsvoorstel in consultatie gegaan om de griffierechten voor vorderingen tot € 5.000,– te verlagen. Dit gebeurt budgetneutraal door tarieven bij hogere vorderingen te verhogen. Met een ander wetsvoorstel wordt het de gerechten gemakkelijker gemaakt om onderling bijstand te verlenen. Om de rechtspraak maatschappelijk effectiever te maken, vinden bij de gerechten diverse experimenten plaats (buurt, schulden, multi-problematiek, echtscheidingen). Steeds duidelijker wordt wat wel of niet werkt. Op basis daarvan worden keuzes gemaakt over welke werkwijzen breder toegepast kunnen worden.

Implementatie invoering intensivering rechtsbijstand bij ZSM

Er is in 2018 een business case opgesteld hoe de rechtsbijstand in ZSM-zaken te intensiveren. Dit houdt in dat in alle zaken die via ZSM worden gerouteerd, naast de reeds bestaande wettelijk verankerde vormen van rechtsbijstand (Salduz, bij politieverhoor en bij inverzekeringstelling), een vorm van consultatiebijstand en rechtsbijstand bij OM-afdoening zal worden verleend. Dit kan ook bij verdachten die in eerste instantie aangeven geen rechtsbijstand te willen. In 2019 wordt hiermee geëxperimenteerd in twee regio’s. Het voornemen is om daarna het traject uit te breiden naar andere regio’s. Voor de intensivering van rechtsbijstand in ZSM-zaken is jaarlijks € 10 mln. begroot binnen het totale budget voor gefinancierde rechtsbijstand.

Stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand

In 2020 gaan we verder met de gefaseerde aanpak voor de herziening van het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Met de praktijk werken we de contouren verder uit, zoals deze geschetst zijn in de Kamerbrief «contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand»21. We faciliteren dit door onder andere subsidieregelingen in te zetten waarmee partners uit het veld pilots kunnen opzetten en uitwerken. Daarnaast worden diverse onderzoeken gedaan en worden businesscases uitgewerkt waarmee er in totaal een lerende aanpak is gecreëerd waarbij stap voor stap en proefondervindelijk aan een nieuw stelsel wordt gebouwd. Zo werken we toe aan een ander en nieuw stelsel waarin de overheid alle Nederlanders die (juridische) vragen of problemen hebben een route biedt naar een passend aanbod. Ook als ze niet genoeg draagkracht hebben. Met meer oplossingen en minder procedures.

Het initiatiefvoorstel van Wet bescherming koopvaardij is begin 2019 door de Eerste Kamer aanvaard. Bij AMvB zal nader invulling worden gegeven aan het vergunningstelsel, toezicht etc. Bij de AMvB zullen de financiële gevolgen verder in kaart worden gebracht. Inwerkingtreding van de wet en nadere regelgeving zal in de loop van 2020 zijn.

In 2019 is gestart met een wijzigingstraject van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR). Deze wet stamt uit 1997 en is aan aanpassing toe. Het wijzigingstraject zal in 2020 worden voortgezet.

Toekomstvisie juridische beroepen

In 2019 zijn met diverse spelers in de markt de ontwikkelingen nader geduid én is samen met hen nagedacht over de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor regulering van de markt voor juridische dienstverlening. In 2020 worden op basis van de uitkomsten van deze verkenning – samen met partijen in de markt – voorstellen ontwikkeld om de regulering van de markt van juridische dienstverlening aan te passen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3.2.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.876.317

1.598.440

1.552.858

1.559.814

1.561.331

1.571.441

1.553.366

                 

Apparaatsuitgaven

30.566

31.068

28.861

28.918

28.919

29.278

29.278

                 

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

             
 

Personele uitgaven

26.676

26.758

25.648

25.694

25.695

26.734

26.734

 

waarvan eigen personeel

25.696

24.800

24.880

24.926

24.927

25.921

25.921

 

waarvan inhuur externen

980

1.958

768

768

768

813

813

 

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

 

Materiele uitgaven

3.890

4.310

3.213

3.224

3.224

2.544

2.544

 

waarvan ICT

2.077

2.477

1.390

1.393

1.392

1.384

1.384

 

waarvan bijdrage aan SSO's

17

63

63

63

63

65

65

 

waarvan overige materiele uitgaven

1.796

1.770

1.760

1.768

1.769

1.095

1.095

                 
 

Programma-uitgaven

1.405.484

1.567.372

1.523.997

1.530.896

1.532.412

1.542.163

1.524.088

 

Waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

             
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

             
 

Raad voor Rechtsbijstand

50.528

51.839

26.420

26.414

26.414

26.414

26.414

 

Bureau Financieel Toezicht

5.884

7.164

7.467

6.953

6.953

6.953

6.953

 

Subsidies

             
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

843

652

511

529

537

537

537

 

Juridisch Loket

0

0

25.729

25.723

25.723

25.723

25.723

 

Overige subsidies

115

123

133

133

133

133

133

 

Opdrachten

             
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.200

10.397

11.724

11.939

12.438

12.439

12.439

 

Toevoegingen rechtsbijstand

366.936

386.875

390.363

390.702

390.955

408.702

402.627

 

Mediation in strafzaken

755

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

1.029

 

Overige opdrachten

1.159

604

418

439

428

429

429

                 

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         
                 
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

             
 

Autoriteit Persoonsgegevens

16.121

18.592

18.535

18.541

18.540

18.541

18.541

 

College voor de Rechten van de Mens

7.327

7.383

7.248

7.252

7.252

7.253

7.253

 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.681

1.885

1.746

1.665

1.696

1.696

1.696

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (St AB)

0

0

5.287

5.334

5.339

5.339

5.339

 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

951

1.067

765

765

765

765

765

 

Bijdrage medeoverheden

             
 

Raad voor de rechtspraak

940.979

1.074.909

1.023.527

1.030.342

1.031.074

1.024.074

1.012.074

 

Rechtspleging

37

0

0

0

0

0

0

 

BES Caribisch deel van het Koninkrijk

0

1.915

0

0

0

0

0

 

Overige bijdrage medeoverheden

0

800

1.000

1.000

1.000

0

0

 

Subsidies

             
 

Rechtspleging

716

468

468

468

468

468

468

 

Wetgeving

1.196

1.562

1.561

1.561

1.561

1.561

1.561

 

Opdrachten

             
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

56

15

15

15

15

15

15

 

Overige opdrachten

0

93

51

92

92

92

92

                 

Ontvangsten

164.688

190.736

168.850

176.954

230.355

226.120

226.120

 

waarvan griffierechten

160.462

159.457

159.753

162.857

216.258

212.023

212.023

 

waarvan overig

4.226

31.279

9.097

14.097

14.097

14.097

14.097

De bedragen bij de instrumenten bijdragen en subsidies betreffen maxima die verleend kunnen worden aan de genoemde organisaties afhankelijk van de door hen ingediende (jaar)plannen.

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Toelichting op de instrumenten

Hoge Raad (HR)

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste rechtscollege in het Koninkrijk op het gebied van het civiele-, straf- en fiscale recht. De Hoge Raad bevordert de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling. Ook kan hij rechtsbescherming bieden in de individuele zaken die aan hem worden voorgelegd. Hij doet dit door te beslissen op cassatieberoepen, die worden ingesteld om de raad te laten beoordelen of het gerechtshof – en in voorkomende gevallen de rechtbank – in zijn uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de gegeven motivering deugdelijk is. Aan deze taken wordt tevens invulling gegeven door te beslissen op prejudiciële vragen in het civiele en fiscale recht en op vorderingen van de procureur-generaal bij de Hoge Raad tot cassatie in het belang der wet. De Hoge Raad en de procureur-generaal hebben daarnaast nog enkele bij wet opgedragen bijzondere taken.

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van de RvR. De RvR is belast met de uitvoering van de Wet op de rechtsbijstand, die er voor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel. Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel 3.2.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32.

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

Het Bureau Financieel Toezicht houdt financieel toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

De subsidie aan het Bureau Financieel Toezicht is verhoogd. De stijging van de uitgaven heeft te maken met de voorgenomen doorgroei naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie van het BFT. De Kamer is hierover op 3 oktober 2018 geïnformeerd (kenmerk 2374161). Daarnaast is een deel van de verhoging bedoeld voor de waarborging van de continuïteit van de bestaande werkzaamheden.

Subsidies

Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC)

De SGC behandelt klachten van consumenten tegen ondernemers door middel van bindende adviezen. De SGC heeft op dit moment bijna 70 geschillencommissies die klachten in een groot aantal sectoren behandelen. De SGC ontvangt voor een deel van de kosten van de koepelorganisatie een subsidie van JenV. De geschillencommissies leveren met hun laagdrempelige werkwijze een belangrijke bijdrage aan duurzame geschiloplossing en vormen een alternatief voor de gang naar de rechter.

Stichting Het Juridisch Loket (hJL)

Het betreft hier de financiering voor apparaatsuitgaven van het Juridisch loket. Het Juridisch Loket is een advies- en doorverwijsinstelling voor eerstelijns rechtshulp, die ervoor zorgt dat on- en mindervermogenden verzekerd zijn van toegang tot het rechtsbestel.

Met ingang van begroting 2020 zijn de apparaatsuitgaven van de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket gesplitst weergegeven in de tabel 3.2.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32.

Overige subsidies

Dit betreft de subsidie die de SGC ontvangt voor de instandhouding van de commissie Algemeen (vangnetcommissie) ter uitvoering van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten.

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Het bureau WSNP coördineert de uitvoering van de Wet schuldsanering en reguleert de kwaliteit van de bewindvoering, onder andere door het register WSNP en een helpdesk. Via het bureau WSNP wordt een bijdrage verstrekt aan de bewindvoerder die een schuldsaneringsprocedure naar behoren afwikkelt. Gespecialiseerde insolventierechters houden toezicht op de goede afwikkeling van de circa 9.700 nieuwe schuldsaneringen per jaar. De gemiddelde subsidie voor een schuldsaneringstraject bedraagt afgerond € 900,– over een periode van gemiddeld 3 jaar.

Toevoegingen Raad voor Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt toevoegingen aan een advocaat of mediator voor de verlening van rechtsbijstand aan rechtzoekenden met een laag inkomen en vermogen. In tabel 3.2.2 is een uitsplitsing in uitgaven en in aantallen weergegeven van de productiegegevens van de Raad over de verschillende onderdelen binnen de rechtsbijstand.

Tabel 3.2.2 Productiegegevens Raad voor Rechtsbijstand
 

Realisatie1

Prognoses2

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Strafzaken (ambtshalve)

             

Aantal afgegeven toevoegingen

39.393

36.080

36.046

36.028

35.921

35.845

35.806

Uitgaven (mln.)

€ 63,3

€ 59,9

€ 59,8

€ 59,8

€ 59,6

€ 59,5

€ 59,4

               

Strafzaken (regulier)

             

Aantal afgegeven toevoegingen

75.820

76.531

76.312

76.057

75.835

75.597

75.464

Uitgaven (mln.)

€ 49,4

€ 50,4

€ 50,2

€ 50,1

€ 49,9

€ 49,8

€ 49,7

               

Civiele zaken

             

Aantal afgegeven toevoegingen

184.949

202.368

202.228

202.851

202.743

201.773

200.570

Uitgaven (mln.)

€ 123,5

€ 134,9

€ 134,8

€ 135,2

€ 135,1

€ 134,5

€ 133,7

               

Bestuur

             

Aantal afgegeven toevoegingen

68.356

55.955

57.296

57.821

56.306

56.006

55.388

Uitgaven (mln.)

€ 45,3

€ 37,0

€ 37,9

€ 38,2

€ 37,2

€ 37,0

€ 36,6

               

Piketdiensten

             

Aantal afgegeven toevoegingen

109.661

114.307

114.407

114.428

113.982

113.836

113.646

Uitgaven (mln.)

€ 37,0

€ 39,4

€ 39,5

€ 39,5

€ 39,3

€ 39,3

€ 39,2

               

Lichte adviestoevoeging

             

Aantal afgegeven toevoegingen

8.327

8.365

7.834

7.444

6.824

6.256

5.729

Uitgaven (mln.)

€ 1,7

€ 1,7

€ 1,6

€ 1,5

€ 1,4

€ 1,3

€ 1,2

               

Asiel

             

Aantal afgegeven toevoegingen

32.036

30.494

30.097

30.097

30.097

30.097

30.097

Uitgaven (mln.)

€ 44,4

€ 42,7

€ 42,3

€ 42,3

€ 42,3

€ 42,3

€ 42,3

               

Het Juridisch Loket

             

Aantal klantencontacten

739.842

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

761.910

Uitgaven (mln.)

€ 25,0

€ 25,7

€ 25,7

€ 25,7

€ 25,7

€ 25,7

€ 25,7

               

Overige (rogatoire commissie, inning en restitutie, investeringen/ implementatiekosten) (mln.)

€ – 0,4

€ 18,0

€ 21,3

€ 21,2

€ 22,5

€ 41,6

€ 37,0

               

Uitvoeringslasten Rechtsbijstand

             

Raad voor Rechtsbijstand (mln.)

€ 24,8

€ 25,2

€ 25,1

€ 25,1

€ 25,1

€ 25,1

€ 25,1

               

Totaal uitgaven (mln.)

€ 413,9

€ 434,9

€ 438,4

€ 438,7

€ 438,4

€ 456,1

€ 450,1

Bronnen: Raad voor Rechtsbijstand, Prognosemodel Justitiële Ketens 2020

1

De aantallen afgegeven toevoegingen in de tabel bij realisatie wijken af van de aantallen die vermeld worden in het Jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft te maken met het feit dat voor de financiering van de Raad voor Rechtsbijstand de aantallen over de periode 1 september t/m 31 augustus worden gehanteerd.

2

Het artikelonderdeel 32.2 met betrekking tot rechtsbijstand van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bestaat uit meerdere uitgaven. Naast de uitgaven aan het stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand hebben de uitgaven betrekking op onder andere het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) en uitgaven aan gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken. In deze tabel zijn deze uitgaven aan Rbtv en gerechtsdeurwaarders voor toevoegingszaken buiten beschouwing gelaten.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak (Rvdr)

De Minister voor Rechtsbescherming bekostigt de rechtspraak via de Raad voor de rechtspraak. De Raad voor de rechtspraak is het landelijk orgaan van de Rechtspraak, die verder bestaat uit de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De Raad bevordert de kwaliteit en eenheid van de rechtspraak, verzorgt de financiën, houdt toezicht en ondersteunt de bedrijfsvoering bij de gerechten. De Raad spreekt zelf geen recht. In dit artikelonderdeel wordt de totstandkoming van de bijdrage van de Minister voor Rechtsbescherming aan de Raad voor de rechtspraak toegelicht.

Prijsafspraken

In het besluit Financiering Rechtspraak 2005 is bepaald dat de prijzen voor de Rechtspraak voor een periode van drie jaar worden vastgesteld en opgenomen in de begroting van JenV.

Recent is met de Rvdr overeenstemming bereikt over de prijzen voor de periode 2020–2022. Met deze afspraken over de prijzen is in 2020 een bedrag gemoeid van € 95 mln., in 2021 € 98 mln. en in 2022 € 95 mln. Naast deze hogere prijzen is een specifieke afspraak gemaakt dat binnen de departementale begroting van JenV voor de jaren 2020 t/m 2022 tijdelijk € 1 mln. per jaar beschikbaar wordt gesteld voor pilots op het gebied van maatschappelijk effectieve rechtspraak.Voor dit prijsakkoord zijn extra middelen door het Kabinet beschikbaar gesteld en zijn de middelen die verband houden met de gedaalde zaaksinstroom beschikbaar gebleven voor de Rechtspraak. Met deze uitkomst wordt de Rechtspraak in staat gesteld weer financieel gezond te worden. De financiële stabiliteit van de Rechtspraak neemt toe vanwege aanpassingen in de bekostigingssystematiek die zijn afgesproken tussen de Rvdr en JenV. Vanaf de nieuwe prijsperiode maken de vaste kosten geen onderdeel uit van de prijs, maar worden deze apart bekostigd via een voor drie jaar vast te stellen bijdrage. Met de investeringen is de Rechtspraak verder in staat de werkdruk te verminderen en wordt ruimte geboden voor innovatie.

Instroom, financiering en productie

Conform de Wet op de rechterlijke organisatie heeft de Rvdr zijn begrotingsvoorstel ingediend bij de Minister voor Rechtsbescherming op basis van de in- en uitstroomramingen uit onder andere het Prognosemodel Justitiële ketens, daarbij nog uitgaand van de prijzen zoals zijn vastgelegd in het Prijsakkoord 2017–2019.

Tabel 3.2.3 Instroomontwikkeling rechtspraak
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Instroom totaal aantal (x 1.000)

1.518

1.429

1.449

1.447

1.443

1.440

1.448

Jaarlijkse mutatie

– 4%

– 6%

1%

0%

0%

0%

1%

Bronnen: Jaarverslag Rechtspraak 2018 en Prognosemodel Justitiële Ketens

Tabel 3.2.4 Financiële bijdrage Raad voor de rechtspraak
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Begroting 2019 (x € 1.000)

 

974.067

933.763

942.130

942.147

945.527

945.527

Mutatie (x € 1.000)

 

100.842

89.911

88.239

88.841

76.059

64.447

Begroting 2020 (x € 1.000)

941.519

1.074.909

1.023.674

1.030.369

1.030.988

1.021.586

1.009.974

Tabel 3.2.5 Productieafspraak rechtspraak
 

Realisatie

Prognoses

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Productie totaal aantal (x € 1.000)

1.475

1.587

1.539

1.550

1.564

1.550

1.538

Jaarlijkse mutatie

 

8%

– 3%

1%

1%

– 1%

– 1%

Toelichting

In februari 2019 is het doorlichtingsonderzoek rechtspraak van de Boston Consultancy Group (BCG) afgerond. Daarin zijn oorzaken en oplossingsrichtingen voor de financiële problematiek opgenomen. Het tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door het uitblijven van baten van het inmiddels stopgezette digitaliseringsprogramma. Ook heeft de rechtspraak te maken met frictieproblematiek als gevolg van een sterk gedaalde zaaksinstroom bij de meeste zaakscategorieën. Daarnaast is in het doorlichtingsonderzoek vastgesteld dat de zaakzwaarte is toegenomen, zonder dat dit volledig in prijzen is verwerkt (€ 10 mln.). Met de grondige analyse van BCG is onderbouwd dat van de rechtspraak op korte termijn niet meer kan worden gevergd dan de door BCG geïdentificeerde efficiencymaatregelen die binnen de invloedssfeer van de Rechtspraak liggen, en waarvan de Raad voor de rechtspraak heeft aangegeven die te zullen uitvoeren. Het doorlichtingsonderzoek heeft belangrijke input gevormd voor het Prijsakkoord 2020–2022.

De Rechtspraak verwacht over 2019 een tekort van circa € 50 mln. te gaan realiseren. Gezien het verwachte tekort is de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak in 2019 met € 50 mln. verhoogd. Ook ligt de uit de JenV-begroting gefinancierde productieafspraak voor het begrotingsjaar 2019 boven het niveau van de geraamde instroom van het huidige Prognosemodel Justitiële Ketens.

In de mutatie in de bijdrage aan de Rechtspraak is tevens compensatie voor loonontwikkeling (loonbijstelling) verwerkt, een verhoging vanwege geraamde groei van het aantal Vreemdelingenzaken (Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen) en aanvullingen vanuit de Regeerakkoordmiddelen voor versterking strafrechtketen.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

De AP houdt toezicht op de naleving en toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens, de Wet basisregistratie personen en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden; deze vervangt de Wbp. In 2019 is de bijdrage aan de Autoriteit Persoonsgegevens verhoogd met een bedrag van € 3,4 mln. structureel per jaar (incl. loonbijstelling). Jaarlijks wordt bezien wat aan formatie en daarbij behorend budget noodzakelijk is.

College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) is het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College taken uit die door de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert de regering en het parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap.

Het College stelt in zijn begroting 2020 dat het door de Minister van JenV beschikbaar gestelde budget voor 2020 beneden het minimumniveau daalt dat in de op verzoek van de Kamer uitgevoerde financiële evaluatie van 2015 is vastgesteld. Tegelijkertijd constateert het College ontwikkelingen die een extra beslag leggen op zijn middelen, waarvoor alleen herprioritering van werkzaamheden binnen zijn wettelijke taken onvoldoende ruimte biedt.

De constatering dat het College bij de uitvoering van zijn taken tegen budgettaire beperkingen aanloopt is onvoldoende aanleiding voor de conclusie dat het budget niet voldoet. Overheidsorganisaties dienen te streven naar een doeltreffende besteding van de beschikbare middelen en zullen daarin keuzes moeten maken en prioriteiten moeten stellen. In de financiële evaluatie die in 2015 is uitgevoerd en in de Zbo-evaluatie uit 2017 wordt geconstateerd dat het College deze keuzes weloverwogen en zorgvuldig maakt. Niettemin zijn naar aanleiding van de financiële evaluatie maatregelen genomen om extra financiële ruimte te creëren (circa 0,5 mln. structureel) in de begroting van het College. Er zijn dan ook onvoldoende concrete aanknopingspunten voor de toekenning van aanvullende middelen aan het budget van het College.

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

Het NRGD waarborgt en bevordert de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Indien een deskundige, zoals een psycholoog, toxicoloog of orthopedagoog, zich als gerechtelijk deskundige wil laten registreren, dient de aanmelding getoetst te worden door het NRGD. Het NRGD heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk.

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade. Met ingang van 2020 gaat de subsidiëring en ministeriële verantwoordelijkheid StAB over van het Ministerie van IenW naar het Ministerie van J&V. De hiervoor beschikbare middelen worden overgeheveld van de begroting IenW naar de JenV-begroting.

Subsidies

Subsidie Rechtspleging

De subsidie Rechtspleging betreft met name een subsidie aan de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak (NVvR).

Subsidie Wetgeving

De subsidie Wetgeving betreft een subsidie aan de Stichting Recht en Overheid (Academie voor Wetgeving en Academie voor Overheidsjuristen) en aan het Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten voor de bescherming van mensenrechten.

Ontvangsten

Griffierechten

Het Ministerie van JenV ontvangt griffierechten van burgers, overheden, bedrijven en ander rechtspersonen die civiele of bestuursrechtelijke procedures starten.

19

Zie: Wet op de rechtsbijstand, Wet op het notarisambt, Wet beëdigde tolken en vertalers

20

Zie: Wet op de schuldsanering natuurlijke personen

21

Kamerstukken II 2018–2019, 31 753, nr. 155

Licence