Base description which applies to whole site

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

1.552.858

0

1.552.858

80.605

1.633.463

80.068

36.566

29.078

37.742

           
 

Apparaatsuitgaven

28.861

0

28.861

955

29.816

2.233

2.236

1.671

1.674

32.1

apparaatsuitgaven Hoge Raad

         
 

Personele uitgaven

25.648

0

25.648

956

26.604

2.234

2.237

1.672

1.672

 

waarvan eigen personeel

24.880

0

24.880

956

25.836

2.257

2.260

1.694

1.694

 

waarvan externe inhuur

768

0

768

0

768

‒ 23

‒ 23

‒ 22

‒ 22

 

Materiele uitgaven

3.213

0

3.213

‒ 1

3.212

‒ 1

‒ 1

‒ 1

2

 

waarvan ict

1.390

0

1.390

0

1.390

0

0

0

0

 

waarvan sso's

63

0

63

2

65

2

2

2

2

 

waarvan overig materieel

1.760

0

1.760

‒ 3

1.757

‒ 3

‒ 3

‒ 3

0

           
 

Programma-uitgaven

1.523.997

0

1.523.997

79.650

1.603.647

77.835

34.330

27.407

36.068

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Raad voor Rechtsbijstand

26.420

0

26.420

781

27.201

1.181

1.181

1.181

1.181

 

Bureau Financieel Toezicht

7.467

0

7.467

206

7.673

192

192

192

192

 

Subsidies

         
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

511

0

511

14

525

15

15

15

15

 

Juridisch Loket

25.729

0

25.729

761

26.490

761

761

761

761

 

Overige Subsidies

133

0

133

3

136

3

3

3

3

 

Opdrachten

         
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

11.724

0

11.724

‒ 1.273

10.451

‒ 1.468

‒ 1.959

‒ 1.959

‒ 1.959

 

Toevoegingen rechtsbijstand

390.363

0

390.363

43.714

434.077

43.720

7.225

853

4.441

 

Mediation in Strafrecht

1.029

0

1.029

32

1.061

32

32

32

32

 

Overige Opdrachten

418

0

418

12

430

12

12

12

12

           

32.3

Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

Autoriteit Persoonsgegevens

18.535

0

18.535

542

19.077

542

542

542

543

 

College voor de Rechten van de Mens

7.248

0

7.248

312

7.560

311

313

213

213

 

College Gerechtelijk Deskundigen

1.746

0

1.746

48

1.794

45

47

47

47

 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.287

0

5.287

164

5.451

166

166

166

166

 

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

765

0

765

25

790

25

25

25

25

 

Bijdrage medeoverheden

         
 

Raad voor de rechtspraak

1.023.527

0

1.023.527

35.571

1.059.098

32.559

26.036

25.613

30.685

 

Overige Bijdrage medeoverheden

1.000

0

1.000

‒ 972

28

28

28

0

0

 

Subsidies

         
 

Rechtspleging

468

0

468

14

482

14

14

14

14

 

Wetgeving

1.561

0

1.561

‒ 305

1.256

‒ 305

‒ 305

‒ 305

‒ 305

 

Opdrachten

         
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

15

0

15

0

15

0

0

0

0

 

Overige Opdrachten

51

0

51

1

52

2

2

2

2

           
 

Ontvangsten

168.850

0

168.850

12.000

180.850

13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

 

waarvan Griffierechten

159.753

0

159.753

12.000

171.753

13.000

‒ 39.000

‒ 36.000

‒ 38.000

 

waarvan Overig

9.097

0

9.097

0

9.097

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand € 43,7 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties:

  • het budget toevoegingen rechtsbijstand is verhoogd met 63,3 mln. door toekenning van de eindejaarsmarge. Deze middelen zijn in 2019 niet tot betaling gekomen;

  • kasschuif Rechtsbijstand. In de TK-brief (kamerstuk 31 753 nr. 182, Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur van 15/11/2019) is opgenomen dat er voor 2020 en 2021 jaarlijks 36,5 mln. beschikbaar is gesteld voor een tijdelijke toelage voor de sociale advocatuur. Om op het totaal benodigde bedrag van 73 mln. te komen is 9,7 mln. ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt.;

  • toekenning 7,2 mln. aan loonbijstelling 2020.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak (Rvdr) € 35,6 mln.

  • toekenning loonbijstelling 28,1 mln. ;

  • een hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verbijfsduur in de asielopvang leidt tot tegenvallers bij de rechtspraak met betrekking tot asiel. Als gevolg hiervan is het budget Rvdr verhoogd met 8,7 mln.;

  • het restant saldo betreft enkele kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 12 mln. Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) is de verwachting dat de instroom van rechtszaken waarbij sprake is van een te betalen griffierecht hoger zal uitvallen dan eerder was geraamd.

Licence