Base description which applies to whole site

Artikel 37: Migratie

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2020 6,4 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 2,4 mln. minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 0,3 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

UitgavenDe mutatie 6,4 mln. op de uitgaven bestaat uit diverse mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

  • Een lagere uitgave van 3,2 mln. bij COA en Nidos omdat de bezetting lager is uitgevallen dan verwacht;

  • Een tegenvaller van 2,4 mln. vanwege meer kosten voor overheidsbijdrage voor het project Seamless Flow op Schiphol;

  • Op het onderdeel ‘vreemdelingen vertrek’ is een meevaller van 3,5 mln. ontstaan doordat er in 2020 weinig terugkeer mogelijk was als gevolg van Covid-19 en door afrekening van EU-subsidie.

Verplichtingen

  • Bij Nidos is in 2020 de realisatie op de verplichting 11 mln. lager dan geraamd. Uit de verplichting 2020 wordt de opdracht 2021 voor Nidos gegeven. Deze is als gevolg van een lagere bezetting aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen lager dan verwacht;

  • Een verhoging van de verplichting van 5,2 mln. door meerkosten voor het project Seamless Flow op Schiphol en een meerjarige verplichting die is aangegaan voor het opvangproject in Griekenland;

  • De verplichting voor het jaar 2020 en 2021 aan Dienst Vervoer en Ondersteuning (DVenO) is aangegaan in het boekjaar 2020. Hierdoor ontstaat een verplichtingoverschrijding van 8,8 mln. in 2020;

  • De uitgaven aan Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn gedaan op de verplichting uit 2019. De verplichting 2020 wordt daarom verlaagd met 5,5 mln.;

  • Het restant saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Licence