Base description which applies to whole site

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (bedragen x € 1.000)
  

Ontwerp-begroting 2020 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amende-menten (2)

Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Art.nr.

Verplichtingen

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589

306.758

143.421

131.217

109.756

           
 

Programma-uitgaven

1.236.560

0

1.236.560

285.029

1.521.589

306.758

143.421

131.217

109.756

 

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

414.386

0

414.386

91.500

505.886

78.438

32.057

‒ 774

‒ 825

 

DJI - Vreemdelingenbewaring

81.720

0

81.720

‒ 1.749

79.971

‒ 1.721

‒ 1.704

‒ 1.704

‒ 1.704

 

Bijdrage ZBO's/RWT's

         
 

COA

606.348

0

606.348

202.180

808.528

230.998

120.500

145.141

123.731

 

NIDOS - opvang

88.452

0

88.452

‒ 12.331

76.121

‒ 12.355

‒ 12.365

‒ 12.378

‒ 12.378

 

Subsidies

         
 

Vluchtingenwerk Nederland

9.884

0

9.884

280

10.164

280

281

281

281

 

Overige Subsidies

1.696

0

1.696

9

1.705

9

9

9

9

 

Opdrachten

         
 

Programma Keteninformatisering

5.332

0

5.332

85

5.417

85

85

85

85

 

Versterking vreemdelingenketen

3.105

0

3.105

566

3.671

6.536

65

65

65

           

37.3

Terugkeer

         
 

Bijdrage Agentschappen

         
 

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

7.983

0

7.983

1.820

9.803

1.820

1.821

221

221

 

Subsidies

         
 

REAN-regeling

5.743

0

5.743

142

5.885

142

142

142

142

 

Overige Subsidies

3.055

0

3.055

75

3.130

75

75

75

75

 

Opdrachten

         
 

Vreemdelingen vertrek

8.856

0

8.856

2.452

11.308

2.451

2.455

54

54

           
 

Ontvangsten

3.000

0

3.000

53.341

56.341

1.991

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2020 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingenImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) € 91,5 mln. Deze post bestaat uit de volgende mutaties:

 • een hoger dan verwachte asielinstroom en het wegwerken van de voorraad leidt tot tegenvallers bij de IND. Als gevolg hiervan is het budget IND verhoogd met 44,3 mln;

 • de kosten voor de dwangsommen IND in 2020 worden voor een deel gedekt uit een voorziening van het eigen vermogen van de IND (26,5 mln.). De totale kosten in 2020 zijn geraamd op 65,4 mln. Een bedrag van 38,9 mln. wordt toegevoegd aan het budget van de IND. De dekking hiervan wordt gevonden bij meevallers uit de afrekeningen over 2019, uit het eigen vermogen van het COA en de asielreserve;

 • toekenning 9,4 mln. aan loonbijstelling 2020;

 • het restant betreft kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) € 202,2 mln.

 • als gevolg van de hoger dan verwachte asielinstroom en een oplopende verblijfsduur in de asielopvang loopt de bezetting in het COA op. Om de hogere kosten te dekken is het budget bij het COA voor 2020 verhoogd met 97 mln. Structureel komt er 46 mln. bij;

 • de hogere uitgaven voor de opvang van eerstejaarsasielzoekers worden conform de bestaande afspraken toegerekend aan ODA (Official Development assistance). Dat wil zeggen dat ruim 99 mln. van de extra opvangkosten in 2020 wordt gedekt door een bijdrage van de begroting BHOS naar de JenV- begroting. Structureel draagt BHOS 70 mln. extra bij;

 • toekenning 11 mln. aan loonbijstelling 2020;

 • er vindt een overboeking plaats van 5,5 mln. naar het gemeentefonds op basis van het Faciliteitenbesluit opvangcentra. Dit besluit voorziet in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de GBA zijn ingeschreven

 • het restant betreft kleine mutaties.

Nidos-opvang € -12,3 mln.

 • de ramingsbijstelling van 15 mln. bij Nidos vloeit voort uit een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen;

 • het saldo betreft de toekenning 2,7 mln. aan loonbijstelling 2020.

37.3 TerugkeerOpdrachten Vreemdelingen vertrek € 2,5 mln.Ten behoeve van DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) is het budget met 8 mln. verhoogd. Op artikel 37 is 2,4 mln. verwerkt bij de programma-uitgaven vreemdelingen vertrek en 1,6 mln. is toegevoegd aan de bijdrage aan DJI -Dienst Vervoer en Ondersteuning voor activiteiten in het kader van terugkeer en vertrek.Op artikel 91 is 4 mln. verwerkt op DT&V-apparaatsuitgaven

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget op dit artikel wordt verhoogd met 53,3 mln. Dit betreft de afrekening Nidos over het jaar 2019 voor 15 mln. Hiervan is 2,5 mln. ingezet als dekking voor de dwangsommen IND. Het overige deel (12,5 mln.) is terugbetaald aan JenV en wordt ingezet voor invulling taakstelling. Daarnaast betreft het afromen eigen vermogen van het COA (22,8 mln.) en de inzet van het asielreserve (12,2 mln.). Het restant betreft enkele kleine mutaties.

Licence