Base description which applies to whole site

Artikel 91: Apparaat kerndepartement

Op dit artikel is ten opzichte van de tweede suppletoire begroting in 2020 8,9 mln. minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van 41,1 mln. meer aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn 14,4 mln. hoger dan begroot bij tweede suppletoire begroting.

Toelichting

Uitgaven

 • Het HGIS-uitgavenbudget wordt met 9,3 mln. verlaagd in verband met de afrekening 2020 met Rijksvastgoedbedrijf gebruikersvergoeding Europol en Eurojust en wordt deels veroorzaakt door huisvestingprojecten die pas bij afronding in rekening worden gebracht;

 • Bij het Dienstencentrum (DC) is een tegenvaller van 6,9 mln. De nieuwe overeenkomst met SSC-ict is pas begin december getekend en nog niet doorbelast. De kosten hierbij zijn hoger dan verwacht;

 • 12,8 mln. verhoging van het Justid-uitgavenbudget. Het budget van Justid wordt in de loop van het jaar opgehoogd omdat een groot deel van de projecten van Justid niet via het budget wordt gefinancierd maar via facturen, waardoor zowel de kosten als ontvangsten hoger uitkomen;

 • Een budgetverlaging van 5,1 mln. door een vrijval op de derdenrekening met betrekking tot AMIF (Asiel, Migratie en Integratiefonds) EU middelen. Deze middelen zijn op de derdenrekening niet meer noodzakelijk voor het afdekken van risico’s bij het afrekenen met de EU;

 • 13 mln. lagere apparaatsuitgaven op centraal gereserveerde bedragen voor onder andere IKB (Individueel Keuzebudget) en thuiswerkvergoedingen;

 • Het restant saldo bestaat uit diverse kleinere mutaties.

Verplichtingen

 • Op het onderdeel DII is een verplichtingenoverschrijding van 24,2 mln. doordat een meerjarige verplichting is aangegaan betreffende ict met Microsoft licenties;

 • Bij Justid is een hogere verplichting te zien van 19,5 mln. doordat een deel van de uitgaven wordt gefinancierd via facturen en niet via het budget. Ook zijn er verplichtingen aangegaan in 2020 die niet tot betaling zijn gekomen Zie ook de toelichting bij de uitgaven;

 • Het restant saldo bestaat dit artikel uit diverse kleinere mutaties.

Ontvangsten

 • 5,2 mln. ontvangsten van FM-Haaglanden vanwege in 2019 gebruikte werkplekken.;

 • hogere ontvangsten bij Justid ad 7,5 mln. die samenhangen met extra opdrachten;

 • Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Licence