Base description which applies to whole site

3.6 Artikel 37. Migratie

Algemene doelstelling

Een op maatschappelijk verantwoorde wijze en in overeenstemming met internationale verplichtingen gereglementeerde en beheerste toelating tot, verblijf in en vertrek uit Nederland van vreemdelingen, alsmede verkrijging van het Nederlanderschap of de intrekking daarvan.

Rol en verantwoordelijkheid

De Minister ontwikkelt en geeft uitvoering aan het vreemdelingenbeleid en het beleid op grond van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Hij heeft daarbij:

  • een uitvoerende rol ten aanzien van de opvang van asielzoekers, de afwikkeling van toelatingsprocedures in Nederland en de terugkeer van vreemdelingen uit Nederland;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Vreemdelingenwet en de Rijkswet op het Nederlanderschap door het geheel aan overheidsorganisaties dat zich (primair) met het vreemdelingen- en nationaliteitsbeleid bezighoudt;

  • verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsorganisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), het zelfstandig bestuursorgaan Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en voor de centra van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar de vreemdelingenbewaring en de grensdetentie ten uitvoer wordt gelegd;

  • een gezagsrelatie met de Koninklijke Marechaussee en de politie voor wat betreft het vreemdelingentoezicht.

Beleidswijzigingen

In 2020 worden de beleidsvoornemens uit de in het najaar van 2018 gepresenteerde Integrale migratieagenda voortgezet.

JenV investeert met het programma Grenzen en Veiligheid (pGenV) in de implementatie van zes verordeningen. Het pGenV zal de implementerende ketenpartners blijvend faciliteren en ondersteunen door het bieden van inzicht en overzicht en hulp bij het organiseren van antwoorden op complexe, ketenpartneroverstijgende vraagstukken.

Behoud van draagvlak voor asielmigratie vraagt om daadkrachtig optreden tegen asielzoekers die voor overlast zorgen of crimineel gedrag vertonen. In verband met de disproportionele overlast die sinds 2016 in de asielketen wordt veroorzaakt door een beperkte groep vreemdelingen is sindsdien een stevig aantal maatregelen ingezet om hiertegen op te treden. De inzet, die op gecoördineerde wijze door de vreemdelingenketen en de strafrechtsketen wordt gepleegd, zal in 2020 onverkort doorgang vinden, waarbij steeds wordt gekeken of aanvullende maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn.

De IND krijgt, zoals aangekondigd in de voorjaarsnota, een stabielere financiering. De verwachting is dat zij daarmee in staat is om de productie structureel beter te organiseren en zo op termijn de instroom aan zaken beter bij te kunnen houden, uiterlijk in 2021 in staat is om tenminste 90% van de zaken binnen de wettelijke termijn af te doen en de opgelopen achterstanden kan ingelopen. De benodigde middelen voor de andere organisaties in de keten, passend bij de financiering van de IND, zijn ook bij voorjaarsnota toegevoegd. Met de stabielere financiering moet het voor de keten als geheel kunnen leiden tot een efficiënter proces. Daar wordt daadkrachtig op ingezet.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3.6.1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 (Bedragen x € 1.000)
   

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Verplichtingen

1.332.603

1.263.881

1.236.560

1.146.659

1.078.831

1.050.699

1.035.541

                 

Programma-uitgaven

1.335.918

1.263.881

1.236.560

1.146.659

1.078.831

1.050.699

1.035.541

Waarvan juridisch verplicht

   

99%

       
                 

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

359.775

429.349

414.386

386.638

363.630

360.883

358.144

 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

84.577

81.559

81.720

82.730

83.343

83.343

83.343

 

Bijdrage ZBO/RWT's

             
 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

702.162

606.561

606.348

544.036

498.159

473.319

460.900

 

Nidos-opvang

130.139

93.820

88.452

87.644

87.322

86.877

86.877

 

Subsidies

             
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.236

9.884

9.884

9.890

9.904

9.904

9.904

 

Overige subsidies

1.157

1.687

1.696

1.698

1.699

1.699

1.699

 

Opdrachten

             
 

Keteninformatisering

4.801

5.335

5.332

5.337

5.344

5.344

5.344

 

Versterking vreemdelingenketen

10.244

10.242

3.105

3.136

3.241

3.241

3.241

                 

37.3

Terugkeer

             
 

Bijdrage Agentschappen

             
 

Dienst Justitiële Inrichtingen

9.836

8.484

7.983

7.987

8.000

8.000

8.000

 

Subsidies

             
 

REAN-regeling

5.547

5.744

5.743

5.747

5.757

5.757

5.757

 

Overige subsidies

2.432

3.055

3.055

3.056

3.060

3.060

3.060

 

Opdrachten

             
 

Vreemdelingen vertrek

16.012

8.161

8.856

8.760

9.372

9.272

9.272

                 

Ontvangsten

239.644

182.299

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2019 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Kengetallen vreemdelingenketen

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kengetallen voor de vreemdelingenketen. De hoogte van de instroom (asiel, regulier en naturalisatie) is een belangrijke bepalende factor voor de werkhoeveelheid en daarmee voor de bijdragen aan de organisaties in de vreemdelingenketen. De Brexit heeft gevolgen voor het aantal af te handelen VVR of TEV aanvragen.

Tabel 3.6.2 Kengetallen vreemdelingenketen

Vreemdelingenketen (aantallen)

Realisatie

Prognose

         
 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Asiel

             

Asielinstroom

31.790

29.600

27.500

27.500

22.500

22.500

22.500

Overige instroom

3.310

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Opvang COA

             

Instroom in de opvang

36.600

32.000

32.000

29.000

29.000

28.000

28.000

Uitstroom uit de opvang

35.070

30.000

34.000

32.000

30.000

29.000

28.000

Gemiddelde bezetting in de opvang

22.500

23.500

23.500

21.000

19.000

18.000

17.500

Toegang en toelating IND)

             

Machtiging tot voorlopig verblijf nareis (MVV nareis)

6.580

6.970

7.150

6.650

6.650

6.650

6.650

Verblijfsvergunning regulier (VVR)

46.690

68.000

59.600

50.000

50.000

50.000

50.000

Toelating en Verblijf (TEV)

56.580

58.700

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

Visa

2.930

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

2.700

Aantal naturalisatie verzoeken

25.340

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

23.000

Streefwaarden Terugkeer (%)

             

Zelfstandig vertrek

16%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Gedwongen vertrek

28%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

Zelfstandig vertrek zonder toezicht

56%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

Bronnen: INDIS/INDIGO, Maandrapportage COA,KMI en Meerjaren Productie Prognoses (MPP) Vreemdelingenketen

Begrotingsreserve Asiel en ODA-toerekening

De begrotingsreserve Asiel is in 2010 gecreëerd toen het asieldossier in plaats van generaal specifiek werd en is aan de Tweede Kamer gemeld via de begroting 201140. De asielreserve is bedoeld om fluctuaties in de lastig voorspelbare uitgaven voor (de instroom van) asielzoekers op te vangen.

Tabel 3.6.3 Overzicht geraamd verloop begrotingsreserve Asiel (Bedragen x € 1 mln.)

Stand per 1/1/2019

Verwachte toevoegingen jaar 2019

Verwachte onttrekkingen 2019

Verwachte stand per 1/1/2020

Verwachte toevoegingen 2020

Verwachte onttrekkingen 2020

Verwachte stand per 31/12/2020

102.8

0

102.8

0

0

0

0

De verwachte stand van de asielreserve op 1 januari 2020 is € 0 mln. In 2019 wordt € 102,8 mln. ingezet voor de dekking van de meerkosten van de asielinstroom in 2019. Er zijn geen stortingen of onttrekkingen voorzien in 2020. De onttrekkingen uit de asielreserve in 2019 zijn juridisch verplicht.

In de onderstaande tabel zijn de bedragen opgenomen die vanuit de verschillende JenV onderdelen worden toegerekend aan de ODA in het kader van de eerstejaarsopvang asielzoekers uit DAC-landen. Onderstaande tabel is opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking41.

Tabel 3.6.4 ODA-aandeel Begroting JenV in kader van opvangkosten voor asielzoekers (Bedragen x € 1000.)
 

2020

Bijdrage COA

313.482

Bijdrage Nidos

10.670

IND (tolken)

5.600

Rechtsbijstand

36.720

Vluchtelingenwerk Nederland

9.643

Totaal

376.115

Bijdragen aan agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

De IND is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid en het beleid ten aanzien van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden.

De bekostiging van de IND vindt plaats door de bijdrage van het moederdepartement en opbrengsten uit leges die vreemdelingen betalen voor het behandelen van aanvragen voor reguliere verblijfsvergunning of verzoeken tot naturalisatie.

In de voorjaarsnota is opgenomen dat de IND op een stabielere wijze gefinancierd wordt om de IND in staat te stellen een stabieler financieel en personeelsbeleid te voeren, waardoor de IND beter kan inspelen op schommelingen in de instroom. Hierdoor zal de IND in 2020, bij gelijkblijvende instroom, de in de afgelopen jaren opgelopen achterstanden bij de behandeling van de asielaanvragen weer inlopen en de doorlooptijden asiel versnellen.

In onderstaande tabel wordt zichtbaar hoe het budget is verdeeld over de verschillende productgroepen van de IND.

Tabel 3.6.5 Bekostiging IND (Bedragen x € 1.000)

Productgroep

Budgettair kader 2020

%

Asiel

€.155.148

37,4%

Regulier

€. 167.175

40,3%

Naturalisatie

€. 14.031

3,4%

Ketenondersteuning

€. 8.419

2,0%

Lumpsum

€.108.612

26,2%

Brexit

€. 14.000

3,4%

     

Totale bekostiging

€. 467.385

112,8%

Bijdragen derden

– € 50.000

– 12,1%

Doelmatigheidskorting

– € 2.999

– 0,7%

     

Bijdrage JenV

€.414.386

100,0%

Tabel 3.6.6 Kengetallen IND doorlooptijden: vreemdelingenzaken waarop binnen de wettelijke termijn is besloten

Realisatie

Streefwaarde

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Asiel

86%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

Regulier

87%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Naturalisatie

89%

95%

95%

95%

95%

95%

95%

In de agentschapsparagraaf van de IND vindt u verdere informatie.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De vreemdelingenbewaring van DJI is verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. De vreemdelingen verblijven op grond van een bestuursrechtelijke maatregel in een detentiecentrum.

DJI draagt zorg voor de vreemdeling vanaf het moment dat een vreemdeling vanuit de politie, de DT&V of de Koninklijke Marechaussee is overgebracht naar een inrichting voor vreemdelingenbewaring dan wel grensdetentie van DJI.

Het is de taak van DJI om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.

Ten behoeve van gezinnen met minderjarige kinderen en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) is de Gesloten Gezinsvoorziening (GGV) te Zeist beschikbaar.

In de agentschapsparagraaf van DJI vindt u nadere informatie over vreemdelingenbewaring.

Daarnaast werkt DJI steeds vaker samen met het COA, bijvoorbeeld als het gaat om de opvang van asielzoekers in de extra begeleiding en toezichtlocatie (EBTL).

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) draagt zorg voor de opvang van vreemdelingen in Nederland. Het COA biedt vreemdelingen huisvesting, verstrekt middelen van bestaan en geeft begeleiding. Het opvangbeleid is gericht op de opvang van asielzoekers gedurende de asielprocedure. Daarnaast biedt het COA onderdak aan vreemdelingen die meewerken aan hun terugkeer en aan gezinnen met minderjarige kinderen die zijn uitgeprocedeerd.

De uitgaven voor het COA zijn verhoogd. Het kabinet stelt extra middelen ter beschikking voor de stabiele financiering van de asielketen. Ook wordt basis van de MPP verwacht dat de bezetting in de opvang in 2020 hoger is dan eerdere ramingen. Tot slot is de ODA-systematiek herijkt.

Tabel 3.6.7 Bekostiging COA

Productgroep

Aandeel

Personeel

35%

Materieel en Regelingen

38%

Rente en afschrijving

9%

Gezondheidszorg

18%

Totaal

100%

Onder de post Materieel zijn in tegenstelling tot eerdere jaren ook de uitgaven opgenomen in het kader van de Regeling Verstrekking Asielzoekers (RVA). De overheadkosten maken onderdeel uit van bovengenoemde kosten

Tabel 3.6.8 Prestatie-indicator Centraal Orgaan opvan Asielzoekers (gemiddelde verblijfsduur in maanden)

Realisatie

Prognose

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemiddelde opvangduur vergunninghouders na vergunningverlening

5,6

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Gemiddelde verblijfsduur opvang op basis van uitstroom

8,8

9

8

7

7

7

7

Bron: Maandrapportage COA.

Stichting Nidos

Nidos is belast met de voogdij over alleenstaande minderjarige vreemdelingen, conform het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is Nidos aangewezen voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) bij kinderen van gezinnen met een vreemdelingenstatus.

Sinds 2016 verzorgt NIDOS de opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) na vergunningverlening in kleinschalige opvangvoorzieningen tot zij 18 jaar oud zijn.

Nidos is ook verantwoordelijk voor de opvang in pleeggezinnen van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die op het moment van aankomst in Nederland 14 jaar of jonger zijn.

De subsidie aan Nidos bestaat uit begeleidingskosten (voogdij, jeugdbescherming en begeleiding) en verzorgingskosten (met name opvang). Deze subsidie wordt op basis van jaarplannen verstrekt en is voor voogdij gerelateerd aan het aantal AMV’s onder begeleiding van Nidos en voor verzorging aan het aantal opgevangen AMV’s. Het aantal AMV’s onder begeleiding en in de opvang is afhankelijk van de in- en uitstroom van AMV’s (uitstroom bijvoorbeeld als gevolg van gezinshereniging) en het bereiken van de leeftijd van 18 jaar van de AMV’s. De meerjarenraming voor Nidos is bijgesteld op basis van de realisatie van de afgelopen twee jaar.

Het hieronder gehanteerde normbedrag voor verzorgingskosten is afhankelijk van de verdeling over de verschillende opvang vormen (pleeggezin, woongroep of wooneenheid). Deze is geraamd op basis van de verwachte opbouw van de AMV populatie. Afrekening vindt jaarlijks plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten voor opvang.

Tabel 3.6.9 Kengetal instroom en bezetting AMV’s
 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2021

Instroom AMV’s

     

1.450

1.420

1.420

1.420

Aantal pupillen onder Nidos begeleiding

   

4.711

3.920

3.270

3.010

2.800

 

Normbedrag 2019

Normbedrag 2020

Begeleidingskosten per AMV

€ 7.256

€ 7.256

Verzorgingskosten per AMV

€ 20.432

€ 20.432

Instroomteam(organiseren initiële begeleiding en opvang)

€ 1.225

€ 1.225

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

VWN zet zich op basis van de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens in voor de bescherming en het behartigen van de belangen van en geven van voorlichting aan vluchtelingen en asielzoekers. De subsidie van DG Migratie aan VWN is bedoeld om voorlichting over de asielprocedure te geven en is deels gerelateerd aan de bezetting op de COA locaties.

Het grootste deel van de kosten is toe te rekenen aan het proces toelating (circa 80%). Een deel van de werkzaamheden draagt bij aan het welbevinden van de mensen die in opvang verblijven en bewaren van de rust in de opvangcentra en kan hierom worden toegerekend aan het proces opvang (circa 10%). Een laatste deel kan worden toegerekend aan het proces terugkeer (circa 10%) vanwege informatieve gesprekken na afwijzing door IND of negatieve uitspraken door de rechtbank.

Opdrachten

Keteninformatisering

Het budget Keteninformatisering is bestemd voor het beheer en de reguliere doorontwikkeling van de centrale ketenvoorzieningen die gebruikt worden voor digitale informatie uitwisseling in de Migratieketen zoals de Basisvoorziening Vreemdelingenketen (BVV), SIGMA en de Terugmeldvoorziening Migratieketen (TMK).

Versterking vreemdelingenketen

In 2020 worden vanuit dit budget diverse kleinere opdrachten gefinancierd met als doel verbeteringen in de vreemdelingenketen te bewerkstellingen.

37.3 Terugkeer

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justitiële Inrichtingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) schakelt de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) van DJI in voor het vervoer van vreemdelingen die geen recht op verblijf meer hebben in Nederland. Bijvoorbeeld vervoer naar ambassades.

Subsidies

REAN-regeling

REAN staat voor Return and Emigration Assistance from the Netherlands en betreft een programma waarmee vrijwillige terugkeer wordt ondersteund.

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Nederland voert in opdracht van de DT&V het REAN-programma uit. Op basis van dit programma biedt IOM praktische terugkeerondersteuning aan vreemdelingen die naar Nederland zijn gekomen met het oog op langdurig verblijf en zelfstandig uit Nederland willen vertrekken, maar niet over voldoende middelen beschikken om hun eigen vertrek te organiseren. IOM levert daarmee een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse terugkeerbeleid.

Overige subsidies

Niet-gouvernementele organisaties in Nederland voeren op grond van deze subsidieregeling projecten uit met als doel om onrechtmatig verblijf van vreemdelingen in Nederland te voorkomen of beëindigen door hun zelfstandig vertrek uit Nederland te ondersteunen. De nadruk ligt op activiteiten die erop gericht zijn vertrekplichtige vreemdelingen te bewegen tot zelfstandig vertrek uit Nederland. Daarnaast beoogt de subsidieregeling gemeenschapsonderdanen die de intentie hadden om zich voor langere duur in Nederland te vestigen, die het niet gelukt is om in Nederland voldoende inkomsten te genereren om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, die voor overlast (kunnen) zorgen en die sociaal maatschappelijke begeleiding nodig hebben bij hun terugkeer of herintegratie, te ondersteunen bij terugkeer.

Opdrachten

Vertrek Vreemdelingen

Als professionele terugkeerorganisatie voert de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) het terugkeerbeleid uit. De DT&V regisseert met behulp van casemanagement het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Uitgangspunt is dat de vreemdeling de kans heeft om zelfstandig te vertrekken, met of zonder hulp van de DT&V en maatschappelijke organisaties zoals IOM. Zo levert de DT&V een bijdrage aan de veiligheid, het maatschappelijk evenwicht en aan het draagvlak voor het Nederlandse toelatingsbeleid.

Ontvangsten

De ontvangstenraming voor het jaar 2020 bedraagt € 0.

40

Kamerstukken II, 2010–2011, 32 500-VI, nr. 2

41

Kamerstukken II, 2015–2016, 34 300, nr. 58

Licence