Base description which applies to whole site

2.11 Beleidsartikel 14. Cultuur

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 51,0 miljoen verlaagd.

Toelichting per instrument:

Bekostiging

  • Op het instrument bekostiging is per saldo voor € 46,3 miljoen minder verplicht dan geraamd.

  • De verplichtingenrealisatie op de culturele BIS 2021 ‒ 2024 is € 33,3 miljoen lager dan geraamd.

  • Per saldo is de verplichtingenrealisatie voor de vierjaarlijkse fondsen en Cultuureducatie € 16,0 miljoen lager dan geraamd. Het budget voor de meerjarige verplichting voor Cultuureducatie zit vanaf 2021 in de vierjarige subsidie aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Met deze verschuiving is in de verplichtingenraming van 2020 geen rekening gehouden.

  • Het verplichtingenbudget voor de museale instellingen met een wettelijke taak is verhoogd met € 42,2 miljoen. Dit was eerder niet opgehoogd vooruitlopend op de veranderingen als gevolg van de nieuwe Cultuurplanperiode 2021 ‒ 2024.

  • Het verplichtingenbudget op de monumentenzorg is met € 16,0 miljoen verlaagd.

  • Als gevolg van voorbereidingen voor de culturele BIS 2021 ‒ 2024 die tot ver in 2020 doorliepen, is het verplichtingenbudget binnen Beheer en behoud collecties verlaagd met € 12,7 miljoen.

Subsidies

  • Op het instrument subsidies is per saldo € 22,8 miljoen minder verplicht dan geraamd.

  • Van de middelen voor Specifiek Cultuurbeleid in 2021 ‒ 2024 is een deel via projectsubsidies ter beschikking gesteld met de vierjarige culturele BIS-subsidies. Echter, € 11,9 miljoen is niet beschikt voor de periode 2021 ‒ 2024 en zal later worden aangegaan.

  • Een deel van de geraamde verplichtingen voor het verbreden van de inzet van cultuur is niet aangegaan in 2020 en het verplichtingenbudget wordt daarom verlaagd met € 10,4 miljoen.

Garantieverplichtingen

Er is per saldo voor € 14,0 miljoen aan garantieverplichtingen verleend.

Uitgaven

De uitgaven worden met € 1,8 miljoen verlaagd.

Ontvangsten

Het budget wordt met € 0,5 miljoen verhoogd.

Licence